Dit is uw gemeenteraad

Vraag

Dit is uw gemeenteraad

Antwoord

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raadsleden vertegenwoordigen de inwoners van de gemeente. De gemeenteraad van Vijfheerenlanden bestaat uit 31 raadsleden. De burgemeester is voorzitter van de raad. De gemeenteraad neemt beslissingen over zaken die spelen in onze gemeente. Deze onderwerpen zijn dan al voorbereid door de ambtenaren. De burgemeester en wethouders (het college van B&W) bespreken het onderwerp voordat het op de agenda van de gemeenteraadsvergadering komt.

Daarnaast houdt de gemeenteraad toezicht op het functioneren van de gemeentelijke organisatie (de ambtenaren). De gemeentelijke organisatie wordt aangestuurd door het college van Burgemeester en Wethouders (B&W), ook wel het dagelijks bestuur genoemd.

Samenstelling gemeenteraad

Op basis van de uitslag van de verkiezingen van 21 november 2018 is de eerste gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden samengesteld. Deze raad is op 1 januari 2019 officieel van start gegaan. Met uw stem had u dus een directe invloed op de personen en de politieke partijen die u in de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden gaan vertegenwoordigen. Dat is namelijk een van de hoofdtaken van een gemeenteraad: de inwoners van een gemeente vertegenwoordigen. Belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor een plaats in de gemeenteraad is dat de kandidaat inwoner is van de gemeente Vijfheerenlanden.

31 zetels

In de gemeenteraad van Vijfheerenlanden is plek voor 31 raadsleden. Een plek wordt een zetel genoemd. Op basis van de verkiezingsuitslag wordt bepaald hoe die zetels onder de politieke partijen worden verdeeld en welke persoon van die partij die zetel in mag nemen. In de gemeente Vijfheerenlanden is de zetelverdeling als volgt:

CDA : 7 zetels
SGP : 5 zetels
VHL Lokaal : 4 zetels
ChristenUnie : 4 zetels
VVD : 3 zetels
D66 : 3 zetels
PvdA : 3 zetels
GroenLinks : 1 zetel
Fractie Lokaal Alert: 1 zetel

Op 2 januari zijn alle gekozen mensen in een speciale en feestelijke raadsvergadering geïnstalleerd als raadslid.

Raadsvergadering

Elke maand is er een raadsvergadering. Deze vergadering is openbaar. Dat betekent dat iedereen welkom is om aanwezig te zijn. Het is ook mogelijk om de vergadering thuis te volgen via de website van de gemeente Vijfheerenlanden. De raadsvergadering kunt u zien als de laatste fase in de besluitvorming. Daarvoor is het onderwerp waarover besloten moet worden ook al besproken in een commissievergadering.

Commissievergadering

In een commissievergadering is meer ruimte voor de raadsleden om zich in het onderwerp te verdiepen. Daarnaast is het in deze vergadering mogelijk om uw mening over een onderwerp te delen met de raadsleden. Dit wordt inspreken genoemd. Hiervoor gelden wel regels. Deze kunt u lezen op de website van de gemeente.
Per maand zijn er drie commissievergaderingen:

  • Ruimte, Verkeer en Economie (RVE)
  • Welzijn, Onderwijs en Sport (WOS)
  • Algemene Zaken (AZ).

Afhankelijk van het onderwerp wordt het voorstel in een van deze drie bijeenkomsten besproken.

Informatiebijeenkomst

Sommige onderwerpen worden ook nog besproken in een informatiebijeenkomst. Meer nog dan de commissievergadering is deze bedoeld om de raadsleden kennis te laten maken met een onderwerp. De informatieavond is niet altijd op het gemeentehuis. Het kan bijvoorbeeld ook gebeuren op de plaats waarover het onderwerp gaat. Daarbij is er tijdens de informatiebijeenkomst meer tijd om met betrokken mensen te praten.

Ondersteuning raad

De raad wordt ondersteund door de griffie. De griffie plant vergaderingen en zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken. Daarnaast adviseert de griffie de raad bij de uitvoering van haar rol als belangrijkste bestuursorgaan van de gemeente. De griffie is onafhankelijk en neutraal. De griffie is er trouwens niet alleen voor raadsleden. Ook voor inwoners en instanties die in willen spreken op een bepaald onderwerp of die contact zoeken met raad, fracties en/of raadsleden is ze beschikbaar. De griffie bestaat uit vijf personen: de griffier, drie raadsadviseurs en een griffiemedewerker. Voor vragen over de raad, of om u aan te melden om in te spreken, kunt u bij hen terecht: griffie@vijfheerenlanden.nl