Een goed idee? Kom er mee!

Op 15 januari 2019 heeft het college de Nadere Regels Subsidies Inwoners Initiatieven Vijfheerenlanden vastgesteld. Deze regels zijn bedoeld voor alle inwoners in Vijfheerenlanden.

Op 15 januari 2019 heeft het college de Nadere Regels Subsidies Inwoners Initiatieven Vijfheerenlanden vastgesteld. Deze regels zijn bedoeld voor alle inwoners in Vijfheerenlanden. De subsidieregelingen “Opstartsubsidie Eigen Kracht" en "Burgerkracht aan Zet in Leerdam" en de huidige regeling voor burgersubsidies gemeente Zederik worden hiermee geharmoniseerd voortgezet.

Via de website kan een aanvrager zich vanaf 1 januari 2019 aanmelden voor deze Nadere Regels Subsidie Inwonersinitiatieven Vijfheerenlanden. Met een transparante, eenduidige en uniforme regeling voor inwonersinitiatieven zorgt de gemeente Vijfheerenlanden voor het vergroten van zelfredzaamheid en participatie van de inwoners en sociale cohesie in de buurt.

Er zijn drie vormen van subsidies in Vijfheerenlanden: 

  • productsubsidies (voor organisaties met werkafspraken)
  • activiteitensubsidies (voor verenigingen ter ondersteuning)
  • inwonersinitiatieven (als stimulans om nieuwe activiteiten op te zetten). 

Deze Nadere Regels gaan over de inwonersinitiatieven. Deze regeling kent twee domeinen: 

  1. de aanvraag gericht op het fysieke domein wordt behandeld door de wijkambassadeurs
  2. een aanvraag gericht op kwetsbare doelgroepen wordt behandeld door het sociaal domein. 

De financiële verantwoording is hiervoor opgesplitst. Het mandaat van besluitvorming ligt bij de medewerkers (er is een beoordelingscommissie). De wethouders worden op de hoogte gebracht van de aanvragen/ vaststellingen. Een aanvraag kan gedaan worden Inwonersinitiatief.

Met deze Nadere Regels Subsidie Inwonersinitiatieven Vijfheerenlanden is aan een belangrijk punt uit het coalitieakkoord, namelijk burgerinitiatieven, vorm gegeven. Dit akkoord biedt veel financiële ruimte om deze regeling uit te voeren.

Als u vragen heeft over de subsidieregeling, neem dan contact op met Friso van Ommeren of Annette van der Plas