Overgang van de jeugdhulp

De jeugdhulp binnen gemeente Vijfheerenlanden gaat over naar de provincie Utrecht en de regio Lekstroom, waar de gemeente Vianen nu al onderdeel van is.

De gemeente Leerdam, Zederik en Vianen vormen vanaf 1 januari 2019 de gemeente Vijfheerenlanden en maken dan deel uit van de provincie Utrecht. Dit betekent dat ook de jeugdhulp overgaat naar de provincie Utrecht en de regio Lekstroom, waar de gemeente Vianen nu al onderdeel van is. 

In 2019 continueren we de zorg voor onze huidige cliënten. Daarnaast blijven dezelfde hulpverleners betrokken vanuit de sociale teams. De wijzigingen zitten vooral in te gebruiken systemen, de samenwerkingspartners, het geharmoniseerde beleid en het werken binnen de provincie Utrecht.

De overgang van de jeugdhulp: vier onderdelen

Onderdeel 1: Inzet Stichting Jeugdteams binnen gemeente Vijfheerenlanden

De huidige sociale teams blijven bestaan in 2019. Met elkaar vormen zij het Sociaal team Vijfheerenlanden. Intern is dit onderverdeeld naar de locaties Leerdam, Meerkerk en Vianen.

Schematische weergave van de overgang van de jeugdzorg naar de organisaties binnen provincie Utrecht

 

Nieuwe overeenkomst Stichting Jeugdteams ZHZ

Het college ging in november akkoord om met de samenwerking tussen de Stichting Jeugdteams ZHZ en de gemeente Vijfheerenlanden voor drie jaar door te gaan. Dit betekent dat de huidige jeugdprofessionals de komende drie jaar actief blijven in de sociale teams Leerdam en Meerkerk.

Afspraken, werkwijzen en nieuwe samenwerkingspartners

In november organiseerden we twee bijeenkomsten voor de jeugdprofessionals van Leerdam en Zederik. De eerste bijeenkomst richtte zich op de nieuwe samenwerkingspartners. De tweede bijeenkomst ging over de processen en werkwijzen in de nieuwe situatie. Deze processen en werkwijzen bundelen we in een handboek.

Onderdeel 2: Overgang van Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) naar de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL)

Met de overgang naar de provincie Utrecht stapt de gemeente Vijfheerenlanden ook met de jeugdhulp over naar deze regio. De werkzaamheden voor inkoop en administratie van de jeugdhulp gaan per 1 januari 2019 geheel over van de SOJ naar de RBL. Maandag 5 november hielden we een bijeenkomst om de aanbieders te informeren over deze overgang. Ook hierbij gaan we ervan uit dat het doorgaan van de zorg zoveel mogelijk wordt beschermd.

Inkoop van jeugdhulp

Onder de inkoop valt het inhuren van aanbieders voor de jeugdhulp. Deze contracten moeten worden overgezet naar RBL. Sommige contracten lopen door, andere worden gewijzigd of zullen stoppen.

Administratie van jeugdhulp

Onder deze werkzaamheden vallen hoofdzakelijk het verwerken van berichtenverkeer en declaraties. De SOJ handelt dit nog af voor alle wijzigingen van vóór 1 januari 2019. Voor zorgtoewijzingen vanaf 2019 neemt de RBL deze functie helemaal over.

Onderdeel 3: Samenwerking met de Regionale Backoffice Lekstroom

De jeugdprofessionals in de sociale teams verzorgen ook in 2019 de zorgtoewijzingen. De verdere administratieve afhandeling komt bij RBL te liggen. Belangrijk is daarom dat de werkafspraken tussen de sociale teams en RBL vanaf 1 januari 2019 helder zijn. Deze afspraken nemen we ook op in het handboek.

Onderdeel 4: Inzicht in de ‘omgeving’ provincie Utrecht / regio Lekstroom

Naast de verschuivingen van huidige partners naar de regio Lekstroom, wordt ook inzichtelijk welke partijen binnen de regio Lekstroom actief zijn en hoe deze met elkaar in verbinding staan. Zo wordt Veilig Thuis ondergebracht bij Samen Veilig Midden-Nederland (SVMN). In welke situatie met wie en hoe contact opgenomen kan worden, verzamelen we in een informatiegids.

Voor vragen over de overgang van de jeugdhulp naar de provincie Utrecht en de regio Lekstroom kunt u contact opnemen met Franc Linthorst (Beleidsadviseur sociaal domein)