Commissievergaderingen januari 2020

Op dinsdag 21 januari a.s. is er een openbare vergadering van commissie RVE (Ruimte, Verkeer en Economie) om 20.00 uur in het gemeentehuis in Meerkerk. Op woensdag 22 januari a.s. is er een openbare vergadering van commissie WOS (Welzijn, Onderwijs en Sport) om 20.00 uur in het gemeentehuis in Meerkerk. Op donderdag 23 januari a.s. is er een openbare vergadering van commissie AZ (algemene Zaken) om 20.00 uur in het gemeentehuis in Meerkerk.

Ruimte, Verkeer en Economie

Op dinsdag 21 januari a.s. is er een openbare vergadering van commissie RVE om 20.00 uur in het gemeentehuis in Meerkerk. Naast de reguliere punten staat o.a. het volgende op de agenda:

 • Opiniestuk: Herinrichting van het Dokter Reilinghplein te Leerdam
 • Vaststellen bestemmingsplan Biezenweg tussen 6 en 8, Hagestein
 • Vaststellen bestemmingsplan Hoevenweg tussen 5 en 7, Hagestein
 • Begrotingswijziging 2019 Reinigingsdienst Waardlanden
 • Zienswijze verzoek Waardlanden over deelname werkgeversvereniging
 • Harmonisatie Verordening Starterslening
 • Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Vijfheerenlanden
 • Algemene verordening Ondergrondse infrastructuren

Welzijn, Onderwijs en Sport

Op woensdag 22 januari a.s. is er een openbare vergadering van commissie WOS om 20.00 uur in het gemeentehuis in Meerkerk. Naast de reguliere punten staat o.a. het volgende op de agenda:

 • Opiniestuk: Voorstel Duurzaam Integraal Huisvestingsplan en procesplanning
 • Incidentele transitiekosten WIL en Avres als gevolg van ontvlechting taken Vijfheerenlanden
 • Beschikbaar stellen krediet bouw nieuwe school aan de Brink te Hoef en Haag
 • Kredietaanvraag aanpassing gebouw Parallelweg 24 Leerdam tijdelijke huisvesting school
 • Kindcentrum Broekgraaf gymzaal met kredietvoorstel
 • Zienswijze procedure Uittreding Lingewaal uit Avres
 • Zienswijze kaderbrief 2021 GGDrU
 • Zienswijze lidmaatschap WSGO GGDrU

Algemene Zaken

Op donderdag 23 januari a.s. is er een openbare vergadering van commissie AZ om 20.00 uur in het gemeentehuis in Meerkerk. Naast de reguliere punten staat o.a. het volgende op de agenda:

 • Opiniestuk: Strategische Visie Focus 2035
 • Zienswijze kadernota Veiligheids Regio Utrecht
 • Eerste wijziging legesverordening Vijfheerenlanden 2020
 • Beschikbaar stellen kredieten jaarschijf 2020
 • Voortgang besluitvormingsproces Eneco
 • Gemeentewapen Vijfheerenlanden 

U kunt bij de openbare commissievergaderingen gebruik maken van spreekrecht over (niet)geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan dient u dit uiterlijk 5 minuten voor aanvang van een openbare commissievergadering te melden bij de griffie, via onze website. Telefonisch via 088-599 7362 of per e-mail griffie@vijfheerenlanden.nl

De volledige agenda’s staan ook op onze website en zijn daar live te volgen. De agenda’s met vergaderstukken liggen ook ter inzage op de leestafel in de hal van de gemeentehuizen.