Commissievergaderingen september 2019

Op dinsdag 17 september is er een openbare vergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Economie. Donderdag 19 vergadert de commissie Algemene Zaken.

Commissie RVE

Op dinsdag 17 september is er een openbare vergadering van commissie Ruimte, Verkeer en Economie om 20.00 uur in het gemeentehuis in Meerkerk. Naast de reguliere punten staat onder andere het volgende op de agenda:

 • Opiniestuk: Woonvisie Vijfheerenlanden;
 • Opiniestuk: 5e bouwsteen voor het Ruimtelijk Economisch Programma U10 (REP) Groen en Landschap;
 • Opiniestuk: memo over het klimaatakkoord (onder voorbehoud) 
 • Concept uitgangspuntennotitie en beoordelingskader Ruimtelijk Economisch Programma (REP) U10;
 • De Kandelaar/voorbereidingskrediet;
 • Begrotingswijziging Uitvoering Koers 2019 & 2020 ODRU;
 • Aansluitrecht riool.

Commissie WOS

Op woensdag 18 september is er een geen openbare commissievergadering.

Commissie AZ

Op donderdag 19 september is er een openbare vergadering van de commissie Algemene Zaken met een stuk uit de vervallen commissie Welzijn, Onderwijs en Sport om 20.00 uur in het gemeentehuis in Meerkerk. Naast de reguliere punten staat onder andere het volgende op de agenda:

 • Opiniestuk op verzoek van Groenlinks inzake overgewicht aansluiting JOGG (n.a.v. verzoek GroenLinks Ingekomen stuk 5.2.11 raad 11 juli 2019);
 • Opiniërende memo auditcommissie;
 • Opiniërende memo rekenkamercommissie;
 • Aanpassing budgetopbouw bewonersinitiatieven;
 • Aanwijzen huizen der gemeente voor huwelijksvoltrekkingen & registreren van partnerschappen.
 • Initiatiefvoorstel Jongeren Democratie

U kunt bij de openbare commissievergaderingen gebruik maken van spreekrecht over (niet)geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan moet u dit uiterlijk 5 minuten voor de aanvang van een openbare commissievergadering melden bij de griffie of via de pagina contact met de gemeenteraad. U kunt ook bellen met 088 - 599 7263 of e-mailen naar griffie@vijfheerenlanden.nl.

De agenda met de vergaderstukken liggen ook ter inzage op de leestafel in de hal van de locaties Leerdam, Vianen en Meerkerk. De volledige agenda`s staan op de kalender van de raadsvergaderingen U kunt u de vergaderingen ook live volgen.