Verslag overleg sleutelgroep Kedichem van 14 maart 2023

Opening

De wethouder opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.

Het verslag van 7 maart 2023 wordt vastgesteld en zal een plek krijgen op de website.

Dagprogramma

De locatiemanager vertelt wat er tot nu toe geregeld is. De groep is er nog maar kort en alles moet een beetje op gang komen. Het is geen pretpark waar we een dagvullend animatieprogramma moeten bieden. Een aantal activiteiten uit Lexmond worden nog doorgezet, de taallessen bijvoorbeeld en het wandelen.

Er worden fietslessen ingepland in overleg met VVN.

De locatiemanager en de gemeente gaan in overleg met een van de Leerdamse voetbalverenigingen. De zwemlessen worden ingepland en er zijn wat losse activiteiten. De locatiemanager meent dat er in korte tijd veel in beweging is gezet. Hij zal verder bouwen aan het rooster voor de dagbesteding.

Even oefenen met leren fietsen wordt aangeraden. Het is wellicht ook slim dit niet op de drukke en onveilige dijk te doen, maar bijvoorbeeld op het parkeerterrein van de Glasfabriek.

De groep vraagt of er al gevraagd is naar vrijwilligers. De locatiemanager geeft aan dat er via Bindkracht een coördinator is die dat op zal pakken. Eerst wordt inzicht verkregen in wat er nodig is. Dan zal actief een vraag om vrijwilligers uitgaan. Ervaring in Lexmond leerde dat als dit nog niet het geval is mensen die zich aanmelden teleurgesteld zijn omdat ze lang moesten wachten of hun inzet niet nodig bleek. Het vullen van het rooster is in eerste instantie niet een taak van de gemeente, de locatiemanager, zijn woonbegeleiders en de coördinator van Bindkracht bundelen de krachten en vullen een rooster.

Het verhaal gaat in het dorp dat 8 man in een combo naar Gorinchem zijn gereden om te gaan werken. Na enig dubben kan de projectleider zich herinneren dat de oude groep Lexmond de mannen mee zou nemen voor een actie in het kader van NLDoet. Dit is zonder medeweten van de gemeente gedaan.

Aanzicht hotel

De hekken en het hok van de beveiligers staan rommelen. Vandaag zijn ook nog hoge hekken geleverd met zwarte doeken. De projectleider geeft aan dat hij geen toestemming geeft voor het plaatsen van deze hekken. Er wordt gesproken over de plaats van het hokje. Kunnen de beveiligers niet binnen de mensen ontvangen?

De locatiemanager geeft aan dat binnen geen optie is. Zijn er ongenode gasten dan zijn ze binnen en dat is wat hij moet voorkomen. Verder wil hij de plaats van het hokje overlaten aan de expertise van het beveiligingsteam en hij weet dat dit de plek is die door hen wordt aangedragen.

De groep vraagt zich af hoe dit straks werkt met het terras, moeten gasten zich melden? Toiletbezoek binnen? Hoe aantrekkelijk is een terras omheind met hekken?

De exploitant moet zich aan de uitspraak van de rechter houden en hier uitvoering aan geven. Hij zal hier een concept voor bedenken. Het zal nu niet zijn prioriteit hebben, het mooie weer is nog in aantocht.

Een van de aanwezigen vraagt of er een vergunning is aangevraagd voor het plaatsen van het hokje. Dit is onderdeel van de vergunningaanvraag.

Fietsers

De veiligheid van de fietsers komt weer ter sprake. De mensen zijn donker, fietsen in het donker, aldus een van de inwoners. De bewoners vragen aandacht voor het dragen van hesjes. Ook de beveiligers zijn slecht zichtbaar. De locatiemanager merkt op de zij inmiddels nieuwe jassen hebben met reflectie. Het gevaar is helder en krijgt aandacht. Hij voegt toe dat de nachtingang niet wordt gebruikt.

Het waterschap is uitgenodigd bij dit overleg aan te haken om samen te kijken naar de veiligheid op de dijk. Het antwoord is echter dat ze hier niet voor openstaan maar dat inwoners met steun van de gemeente een melding kunnen doen.

De gemeente en een van de leden van de groep pakken dit samen op.

Werkgelegenheid

Expliciet navragen bij de exploitant leert dat er geen ontslagen zijn gevallen door de komst van de asielzoekers.

Inventarisatie ideeën voor Kedichem

Voetbalveldje

De netten gaat steeds kapot. Wellicht is het mogelijk doeltjes en nieuwe netten te regelen. Ook de verlichting zou aangepakt kunnen worden, door er led van te maken bijvoorbeeld.

Dorpshuis

Het Dorpshuis is het hart van het dorp. De energiekosten zijn hoog. Het bestuur wil graag eens om tafel om met elkaar van gedachten te wisselen over wat er zou kunnen om de kosten te drukken.

Baarhuisje

Een langgekoesterde wens van de kerk is het huisje aan de kerk over te dragen. Hierover is overleg geweest met de wethouder en de burgemeester. De wethouder pakt dit op.

Woningen

De groep wil nadenken over woningbouw in het dorp. De wethouder geeft aan dat voor Kedichem een Dorpswoonvisie gemaakt wordt in overleg met het dorp. Deze moet eind 2024 klaar zijn. Het overleg met bewoners zal naar verwachting begin 2024 starten. De Dorpswoonvisie is nodig richting de provincie.

Naast het uitbreiden van het dorp door bouw van woningen wordt de blik ook gericht op bestaande panden en percelen om nieuwbouw mogelijk te maken. Het is zaak hier een evenwicht in te vinden. Deze week is de woondeal gesloten waarbij leefbaarheid in de kernen geborgd wordt. Hierbij horen ook voorzieningen als scholen bijvoorbeeld.

School

Een van de aanwezigen merkt op dat de ouders van de school heel veel voor de school doen. Op het schoolplein liggen veel tegels los. Kan de gemeente hier een keer naar kijken? Het plein is van het schoolbestuur, de gemeente vraagt het na. De locatiemanager voegt toe dat de vader van het jongetje dat naar school gaat schilder is en graag wil helpen.

Bibliotheek

Het is nog niet helder wat, maar er komt een voorstel vanuit de bibliotheek.

Kekums Nieuws

Het blaadje heeft het moeilijk, is sponsoring een optie? We kunnen het Kekums Nieuws dit jaar gebruiken als communicatiemiddel met het dorp. De wethouder vraagt een offerte te maken om een extra uitgave of kolom te kunnen vullen. De redactie levert dit aan.

Zwembad en haventje

Beiden kunnen een opknapbeurt gebruiken.

Huur gymzaal

Er ligt een voorstel. Om gebruik te maken van de zaal zijn gymschoenen nodig. De maten worden geïnventariseerd.  Hetzelfde geldt voor het zwemmen, de zwemkleding is besteld.

Verkeer

Punten zijn al aan de orde geweest. Het gebruik van de fietsen, hesjes en het niet gebruiken van de nachtingang en het al dan niet aanbrengen van verlichting.

Veiligheid

Een deel van het dorp vindt de hoeveelheid toezicht in de vorm van beveiligers, politie en handhaving teveel. De gemeente regelt een voorlichting op de school. Instemming van de beveiligers, politie en handhavers is er, nu nog een datum vinden in overleg met de school.

De groepsgrootte in het dorp is te groot. Afspraak is dat er kleine groepjes met beveiliging door het dorp zouden gaan. Zes bewoners, twee beveiligers en een begeleider is de grootte nu. De vluchtelingen zijn bang dus hebben begeleiding nodig.

De groep denkt dat mensen ook nog aan elkaar moeten wennen.

Toch vindt een ander lid van de groep zich nu in een politiestaat wonen. Laat iedereen op locatie blijven. Als bewoner van Kedichem voelt hij zich beperkt in zijn vrijheid. Hij vreest dat zijn kind een boete krijgt voor het rijden op een elektrische step.

Kortom: de meningen zijn verdeeld. Het staat de bewoners vrij de mensen, vluchtelingen, beveiligers of handhavers aan te spreken en te vragen elders te gaan staan. Een ander meent dat het is wat het is, het dorp moet het er mee doen. Hoe rustiger het verloopt, hoe sneller de inzet van beveiligers, handhavers en politie afneemt.

Vrije mening

Het verzoek is gedaan even vrij te mogen spreken in dit overleg. De meningen lopen uiteen. Ieder moet zijn zegje kunnen doen zonder afgekapt te worden.

Een van de aanwezigen geeft aan tegen de opvang van asielzoekers te zijn, in Kedichem, in Nederland. Hij wil zijn gedrag niet aanpassen en geeft de gemeente de schuld van de gevolgen van de opvang. Hij is boos. Het kost veel geld, geeft problemen en hij wil er zijn medewerking niet aan geven. Inwoners moeten zelf zwemlessen betalen, deze mensen krijgen het. Als bewoner voelt hij zich tweederangs. Ook in de gezondheidszorg krijgen de vluchtelingen voorrang, en ook bij het toewijzen van woningen. Vang de mensen daar op.

De wethouder luistert. Hij geeft aan het geluid te herkennen, de bewoner te horen. Hij vraagt hoe de gemeente de boosheid weg kan nemen. De bewoner is hier helder in: sluit de opvanglocatie in Kedichem. De wethouder antwoordt dat gemeente en bewoner op dat vlak niet samenkomen, de boosheid dus ook niet weg kunnen nemen en als dat de wens is zal de bewoner zich ongehoord blijven voelen. De gemeente heeft een opdracht en moet 201 asielzoekers opvangen. We zijn continue op zoek naar locaties. Zouden we de wereld kunnen maken zoals deze zou moeten zijn, maar helaas. Ook deze mensen willen het liefst in het land van herkomst blijven. Bij geliefden. De locatiemanager voegt toe dat de mensen in de opvang graag met een gezin een thuis zouden hebben, maar dat gezin is uitgemoord of een veilig thuis kan niet geboden worden door inslaande bommen.

De bewoner vindt het hele proces niet democratisch. De wethouder geeft aan dat het land waarin wij wonen dit vraagt.

Door overleggen als deze wil de gemeente het goede gesprek blijven voeren.

De groep voelt zich gehoord, maar vraagt of er richting het dorp dingen opgepakt kunnen worden. Door de sleutelgroep en de gemeente. Bijvoorbeeld door regelmatig een stukje in het Kekums Nieuws.

Rondvraag

Traag internet

In het dorp is de internetverbinding trager sinds de locatie geopend is. De projectleider vraagt eenieder in eerste instantie contact op te nemen met hun provider. De gemeente doet navraag of de opvang effect kan hebben op de snelheid van het net.

Wisseling beveiligers

Bij het wisselen van de diensten van de beveiligers ontstaat overlast door toeteren en lampen. De locatie manager zal de beveiligers aanspreken en vragen onder aan de dijk te parkeren.

Vuilnis

De ophaaldienst was niet geweest waardoor het afval stapelde. Dit is opgelost en er is een extra container.

Kennismaking

Een van de leden is even op bezoek geweest en ziet het als gemiste kans dat er geen kennismaking is geweest met de asielzoekers. De locatiemanager denkt hier nog eens over na. Voorstel uit de groep: regel een bijeenkomst met koffie in het dorpshuis.
De locatiemanager probeert losse bezoekjes op afspraak te doen. Er zijn bewoners geweest die met het kladblok onder arm en al foto’s makend door de locatie gingen. De kerk zou ook een optie kunnen zijn om een kennismaking te kunnen organiseren.

Voetbalveldje

Het veldje wordt zaterdag leeggepompt. 

Vrouwelijke beveiligers

De vraag wordt gesteld of er meer vrouwelijke beveiligers ingezet kunnen worden. De locatiemanager heeft hier weinig invloed op. Ook hier heerst de krappe arbeidsmarkt. De beveiliging wordt de komende tijd afgeschaald.

Sluiting

De wethouder bedankt iedereen voor de bijdrage en inbreng van elkaar en sluit het overleg.