Verslag tweede bewonersavond 23 februari 2023

Verslag van de tweede bewonersavond op 23 februari 2023 over de crisisnoodopvang in Kedichem.

De burgemeester heet iedereen welkom en legt uit wat er is gebeurd na de eerste informatieavond op 16 februari 2023.

Wat vast staat is dat het college heeft besloten onderdak te bieden aan de groep asielzoekers uit Lexmond, voor de duur van maximaal 1 jaar in Hotel aan de Linge. Dus tot uiterlijk 1 maart 2024. Een derde afspraak is dat er geen veilige landers worden opgevangen.

Elke dinsdag om 19.00 uur is er overleg met de sleutelgroep. Hierin zitten inwoners van Kedichem die een groep vertegenwoordigen of op een andere manier betrokken willen zijn.

Er leven vragen en zorgen. Wat gaat de gemeente doen om daaraan tegemoet te komen? Daar is deze avond aandacht voor.

Daarnaast heeft de eigenaar een kort geding aangespannen. De gemeente is als belanghebbende gedaagd. Dit dient vrijdagochtend 24 februari 2023 om 9 uur. Het is feitelijk een zaak tussen eigenaar en exploitant die al jarenlang elkaar in onmin leven. De gemeente kan niet anders dan wachten wat de rechter hiervan vindt. Het bestuur heeft afgesproken dat wij, gezien de tijdsdruk, doorgaan met de voorbereidingen om de groep uit Lexmond te ontvangen.

Vanavond wil Vijfheerenlanden nader met bewoners in gesprek over wat er gaat gebeuren.

Vragen en antwoorden

Huiswerk niet gedaan?

Had de gemeente beter huiswerk moeten doen en het huurcontract moeten checken? De burgemeester is hierover duidelijk. Nee, is zijn antwoord. Wij huren gewoon een hotel. Hij verwacht dat de rechter zal inzien dat het belang van de eigenaar niet wordt geschaad en de maatschappelijke belangen groter zijn.

Proces tot nu toe

Wethouder Van Montfoort geeft aan dat er twee keer is gesproken sleutelfiguren. De punten die we hebben verzameld op zijn terug te vinden in de presentatie.

Zwembad

Het zwembad is verboden terrein voor de vluchtelingen. Dat is de afspraak zoals we die in de groep gemaakt hebben.

Beveiliging

Een team van beveiligers zorgt 24/7 voor beveiliging op locatie. Zo is er altijd toezicht.

Samenscholing parkeerplaats

Het is niet wenselijk dat groepen samenscholen op de parkeerplaats.

App

Er is een groepsapp voor de sleutelfiguren gemaakt. Wekelijks komen gemeente en groep bij elkaar op basis van een agenda. Van het overleg worden verslagen gemaakt. Deze deelt de gemeente op de website. In overleg met de groep bespreken we zaken en sturen we bij.

Locatiemanager

De locatiemanager neemt het woord. Hij legt uit dat COA basisregels heeft en met de gemeente voor Lexmond huisregels zijn gemaakt. Zo is voor iedereen duidelijk wat er verwacht wordt. De regels borgen de veiligheid voor iedereen. Belangrijk is het ook te leren hoe we samenleven in Nederland.

De gemeente bepaalt de huisregels.

Tussen 22.00 en 8.00 uur is iedereen op locatie. Dit wordt geregistreerd. Afwijken van de huisregels kan alleen in overleg met de locatiemanager.

Bezoek moet zich ook registreren bij aankomst en vertrek.

De huisregels hangen in alle talen op alle kamers. De groep is aan deze regels gewend. Bij binnenkomst vindt een intake plaats waar de regels duidelijk gemaakt worden. Huisregels zijn regels en wanneer mensen zich er niet aan houden volgen consequenties. Uitzetting van de locatie dreigt. Hierover is geen discussie mogelijk.
Overlast, vragen en zorgen kunnen altijd gemeld worden bij de locatie. Wanneer mensen de wet overtreden dan volgt contact met de politie. Bij overtreding van de wet volgt altijd een melding.

Vraag: als mensen worden weggestuurd, maar gaan ze dan heen?
De locatiemanager legt uit dat mensen in overleg met COA overgeplaatst worden naar een bij de situatie passende locatie. Bijvoorbeeld één met meer toezicht of beperktere vrijheid.

Het is niet zo dat mensen met problemen van de ene opvang naar de andere gaan. Daarom heeft COA de regie over de verplaatsingen, dan wordt een locatie gezocht met de juiste faciliteiten. Soms is dat ingegeven vanuit zorg en medische gronden, soms vanuit gedrag en dan is meer toezicht en meer beperkingen een keuze.
Op de locatie gebruiken we beveiligingscamera’s. Op het terrein en bij de ingang.

Samenstelling sleutelgroep

Hoe is de groep samengesteld? Sleutelfiguren zijn mensen die een bepaalde groep vertegenwoordigen. Het is een gemengde groep. Samen kunnen we sturen en bijsturen. Eenieder mag aanschuiven. De bijeenkomsten zijn op dinsdagen om 19.00 uur in De Stoof.

Vraag: kunnen de namen van de leden van sleutelgroep gedeeld worden?
Dit kan alleen in overleg met de leden van de sleutelgroep. Dit komt aan de orde bij de volgende bespreking van de sleutelgroep.

Dagbesteding

De wethouder legt uit hoe de dagbesteding vorm krijgt. Met corvee, taalles, zwemles, wandelen, activiteiten onder begeleiding. De sportcoach en de kerk kunnen hier een rol in spelen. In Lexmond is hiermee  ervaring opgedaan. Er komen vrijwilligers mee vanuit Lexmond, die willen helpen en zaken willen overdragen. We zijn nu ook in Kedichem bezig een programma te maken.

Waarom niet in Lexmond gebleven?

Complimenten aan het dorp Lexmond. Maar waarom is dan niet besloten ze daar langer te houden?

  • De belangrijkste reden was de bestuurlijke afspraak. Zoals nu in Kedichem de duur van 1 jaar vast staat, zo stond ook 1 maart 2023 vast in Lexmond. En daar hebben we ons aan te houden.
  • De units worden weer verplaatst, want ze zijn elders nodig.
  • Het terrein is weer nodig als evenemententerrein.

Na de oproep de crisisnoodopvang te verlengen is Vijfheerenlanden op zoek gegaan. Ook in Lexmond lag er geen rode loper toen het bestuur aankondigde een groep van 70 mensen op te vangen. Wat we geleerd hebben is dat in overleg heel veel mogelijk is.

Waarom niet naar Leerdam?

Heeft de gemeente niet laat gehandeld? De wethouder legt uit dat het verzoek om de groep op te blijven vangen echt pas op 7 februari 2023 is gedaan. Tot die tijd was het landelijk beleid dat vanaf 1 april de opvang weer overgenomen zou worden door het rijk. Gemeente had twee weken tijd andere locatie vinden. Want 1 maart 2023 zouden ze elders anders heengaan. De eerste mensen hadden de locatie al verlaten.

Gemeenten worden als het kabinet instemt verantwoordelijk voor het realiseren van noodopvangen. Locaties waar we voor de duur van 5 jaar mensen op zullen moeten en willen vangen.

Waarom Kedichem?

Omdat dit de enige locatie is waar op deze korte termijn een mogelijkheid was om de mensen op te vangen.

Opdracht niet verplicht

Een van de aanwezigen stelt dat de vraag gesteld is de groep langer op te vangen, maar dat dit niet verplicht is. Het college besloot mee te werken. Anders hadden ze ook naar een andere plek gegaan. De wethouder legt uit dat alle opvanglocaties vol zitten en er voor de groep geen alternatief was. Vandaar dit aanbod.
Het lukt nog niet de opvanglocaties te maken vanuit het rijk. Dus daarom geen alternatief. Omdat noodopvang nog niet verwezenlijkt is, is de regeling crisisnoodopvang verlengd.

Vijfheerenlanden schakelt ook om dit vraagstuk op langere termijn te regelen. We zoeken in onze gemeente een opvanglocatie voor 200 mensen. Want de opdracht is 201 asielzoekers op te vangen.

De wethouder voegt toe dat sprake is van een crisis, Vijfheerenlanden probeert een stukje van de oplossing te zijn.

Bekendmaken sleutelgroep

De vraag wordt gesteld om de namen en nummers van de sleutelgroep te delen. De wethouder stelt dit dinsdag tijdens het overleg aan de orde. Het is niet aan hem dit te beslissen.

Idee dagbesteding

De invulling van de dagbesteding, noemt een van de bewoners ‘karig’. Is het een idee de gasten eten te laten maken en ophalen voor ouderen bijvoorbeeld.

Een van de vrijwilligers van Lexmond neemt het woord. Hij zag daar vergelijkbare avonden. Na een van de avonden is een kleine groep opgestaan die iets kunnen betekenen. Er is een oproep gedaan. In Lexmond stelden ze een werkgroep samen en iedereen nam een vorm van dagbesteding onder z’n hoede. Aanjagen met vrijwilligers. Er was geen animatie programma. Maar een zinvolle dagbesteding gaat vervelling tegen en maakt verbinding in het dorp. Wie interesse heeft, neem een kijkje op de socials NoodopvangLexmond.

Veiligheid

Een van de bewoonster ziet graag activiteiten met begeleiding en stelt voor een maximale groepsgrootte van 4 personen bijvoorbeeld. De locatiemanager geeft aan dat hierover is gesproken. Het aantal mensen mogen we niet beperken, mensen mogen zich in openbaar gebied bewegen. Dat geldt voor alle inwoners dus ook voor de asielzoekers. Er gaat zeker in het begin begeleiding mee.

Maaien en scheren

Een opmerking uit de zaal: Regel dagbesteding door dijken te maaien en heggen te scheren. Geen betaald werk maar wel vrijwilligerswerk. Dat is een mooi gebaar en goed voor het dorp.

De groep blijft langer in Vijfheerenlanden. We kijken daarom nu naar hoe we de groep ‘werkfit’ kunnen maken en op vrijwillige basis in kunnen zetten. Dit kan alleen onder voorwaarden.

Transport/Vervoer

We gaan vervoer regelen voor de gasten. De buurtbus blijft voor bewoners van het dorp. We kijken naar fietsen.

Supermarkt

Een aanwezige vindt een supermarkt voor de vluchtelingen geen goed idee en meldt dat er 2x in de week een springer wagen is. Die verkoopt ook alles.

EHBO/AED

Is de locatie wel veilig als het om EHBO/AED gaat?

Er is een schouw geweest door de GGD en die heeft vastgesteld dat alles netjes geregeld is.

Zwemles

Eén van de aanwezigen werkt bij Laco en vraag hoeveel mensen erbij komen. Ze geeft aan dat de mensen vaak angstig zijn en vraagt zich af of het haalbaar is dat ze in 1 jaar hun zwemdiploma halen.

De zwemles vindt plaats in kleine groepjes van 8 á 9 personen.

Wie zijn het?

Iemand in de zaal vraagt of ze misschien kunnen aangeven wie ze zijn, waarvandaan ze gevlucht zijn, etc? Dan kunnen we kijken waar de behoefte ligt.

Leuk idee. We kijken of het uitvoerbaar is, maar moeten wel rekening houden met de privacy.