Begroting 2019

Bekijk hier de infographic van de begroting 2019

Donderdag 21 maart heeft de gemeenteraad van Vijfheerenlanden de begroting 2019 vastgesteld.

Waar komen de inkomsten vandaan en waar gaan de uitgaven naartoe in 2019? De ‘begroting in één overzicht’ geeft u een beeld van de geraamde inkomsten en uitgaven van de gemeente Vijfheerenlanden. In het kort: de begroting is sluitend en we zijn financieel gezond.

Inkomsten 2019
Waarvoor € miljoen
Onroerendezaakbelasting (OZB) 11,9
Hondenbelasting 0,3
Afvalstoffenheffing 5,0
Rioolrechten 6,6
Toeristenbelasting 0,2
Omgevingsvergunningen 2,1
Begraafrechten 0,8
Parkeerbelasting 0,5
Precariobelasting 0,9
Secretarieleges 0,8
Overige belastingen en leges 0,6
Grondexploitaties 14,2
Overige inkomsten zoals dividend 7,8
Algemente uitkering van het Rijk 90
   
Totaal 141
Hoeveel betaalt u in 2019
Waarvoor
OZB 2019 (bij een huis met een WOZ-waarde van € 235.000,- betaalt u) 287,00
Afvalstoffenheffing 241,00
Rioolheffing 264,00
Uitgaven 2019
Waarvoor € miljoen
Bestuur en ondersteuning 34,7
Veiligheid 4,6
Verkeer, vervoer en waterstaat 6,6
Economie 1
Onderwijs 7,1
Sport, cultuur en recreatie 7,9
Sociaal domein 46,5
Volksgezondheid en milieu 10,7
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 1,4
Balansmutaties (o.a. grondexploitaties reserves) 20,2
   
Totaal 141