Privacyverklaring

Privacyverklaring gemeente Vijfheerenlanden

De gemeente Vijfheerenlanden, Dokter Reilinghplein 1, 4141 DA te Leerdam, gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Hier heeft u ook recht op, dat is onder andere vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg). Om welke gegevens gaat het? Hoe gaan wij hiermee om? Wat zijn uw rechten?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Om welke gegevens gaat het?

Als u gebruik wilt maken van diensten of producten van één van de gemeenten hebben wij gegevens van u nodig. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. Deze gegevens verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website of telefonisch.

Waarom zijn mijn gegevens nodig?

De gemeente heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • De uitvoering van publiekrechtelijke taken, zoals
  • het beoordelen van uw aanvraag (bv. omgevingsvergunning, zorg of uitkering),
  • het afhandelen van uw melding (bv. over zaken in de openbare ruimte)
  • het afhandelen van uw klacht of ingediend bezwaarschrift
 • Het opnemen van (telefonisch) contact als dit nodig is voor onze dienstverlening of om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • De afhandeling van uw betaling
 • Het verzenden van een nieuwsbrief of uitnodiging
 • De belastingaanslag, hiervoor geldt zelfs een wettelijke verplichting
 • Het afhandelen van een sollicitatie

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Deze gegevens verwerken wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Worden mijn gegevens gedeeld met anderen?

De gemeente is soms wettelijk verplicht uw gegevens te verstrekken aan andere organisaties. Daarnaast schakelen we soms externe partijen in voor bepaalde gegevensverwerkingen. Met deze partijen sluiten wij een (verwerkers)overeenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Overigens blijven wij zelf verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Register van verwerkingen

De gemeente is per 1 januari gefuseerd en heeft nu nog geen register van verwerkingen. De voormalige gemeenten hebben de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in het zogenaamde Register van verwerkingen,

Deze registers zijn een opsomming van welke persoonsgegevens de gemeente verwerkt en voor welke doeleinden, met wie ze eventueel worden gedeeld en hoe lang ze worden bewaard.

Wat zijn mijn rechten?

De wetgeving geeft u een aantal rechten waarvoor u contact op kunt nemen met de gemeente als verwerker van uw gegevens. Het gaat om de volgende rechten:

 • Inzage: u kunt opvragen welke gegevens wij van u verwerken
 • Rectificatie en aanvulling: u kunt ons vragen uw gegevens te wijzigen
 • Beperking van de verwerking: u kunt ons vragen om minder gegevens te verwerken
 • Bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de gegevensverwerking
 • Vergetelheid: u kunt verzoeken om ‘vergeten’ te worden
 • Dataportabiliteit: u kunt uw persoonsgegevens over laten dragen

Daarnaast heeft u:

 • het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering, oftewel het recht op een menselijke blik bij besluiten en
 • het recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Tevens kunt u een eerder afgegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd weer intrekken.

Hoe kan ik gebruik maken van mijn rechten?

U kunt een verzoek tot bijvoorbeeld inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens indienen via onderstaande knop.

Mijn gegevens opvragen AVG (DigiD)

Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@vijfheerenlanden.nl of 088 - 599 7343.

Wet politiegegevens (Wpg)

Binnen de gemeente Vijfheerenlanden zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) werkzaam. Persoonsgegevens die door boa’s in het kader van de opsporing van strafbare feiten worden verwerkt vallen niet onder de AVG, maar onder de Wet politiegegevens. Persoonsgegevens die onder deze wet vallen noemen we politiegegevens.

Om welke gegevens gaat het?

Denk bijvoorbeeld aan uw naam, adresgegevens, geboortedatum en BSN.

Waarom zijn mijn gegevens nodig?

Uw persoonsgegevens worden bijvoorbeeld verwerkt door een boa bij het uitschrijven van een proces-verbaal na een overtreding. Ook kan de leerplichtambtenaar na overtreding van de Leerplichtwet een proces-verbaal opmaken waarbij uw persoonsgegevens worden gebruikt.

Worden mijn gegevens gedeeld met anderen?

De gemeente is soms wettelijk verplicht uw gegevens te verstrekken aan andere organisaties. Daarnaast schakelen we soms externe partijen in voor bepaalde gegevensverwerkingen. Met deze partijen sluiten wij een (verwerkers)overeenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Overigens blijven wij zelf verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Voor politiegegevens gelden vaste bewaartermijnen die zijn vastgelegd in de Wet politiegegevens. In het algemeen geldt dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Register van verwerkingen

De gemeente is gefuseerd en heeft nu nog geen register van verwerkingen. De voormalige gemeenten hebben de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in het zogenaamde Register van verwerkingen,

Deze registers zijn een opsomming van welke persoonsgegevens de gemeente verwerkt en voor welke doeleinden, met wie ze eventueel worden gedeeld en hoe lang ze worden bewaard.

Wat zijn mijn rechten?

De wetgeving geeft u een aantal rechten waarvoor u contact op kunt nemen met de gemeente als verwerker van uw gegevens. Het gaat om de volgende rechten:

 • Inzage: u kunt opvragen welke gegevens wij van u verwerken
 • Rectificatie en aanvulling: u kunt ons vragen uw gegevens te wijzigen
 • Vernietiging: u kunt ons vragen uw gegevens te verwijderen

Daarnaast heeft u:

 • het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering, oftewel het recht op een menselijke blik bij besluiten en
 • het recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Hoe kan ik gebruik maken van mijn rechten?

U kunt een verzoek tot bijvoorbeeld inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens indienen via onderstaande knop.

Mijn gegevens opvragen Wpg (DigiD)

Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@vijfheerenlanden.nl of 088 - 599 7343.

Wat als ik niet tevreden ben?

Mocht u een klacht hebben over hoe wij omgaan met uw gegevens, dan lossen wij deze graag naar tevredenheid op. Wij verzoeken u dan ook via bovenstaande gegevens contact met ons op te nemen. Het staat u tevens vrij een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt uw klacht indienen via hun website.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming. Dit kan via privacy@vijfheerenlanden.nl of 088 599 7343.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. En nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Heeft u aanwijzingen van misbruik of heeft u vragen over de beveiliging van uw gegevens? Neem dan contact op met de Chief Information Security Officer (CISO) via privacy@vijfheerenlanden.nl of via telefoonnummer 088-5997415.

Uw websitebezoek

De gemeente Vijfheerenlanden gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

December 2021