Collegebesluiten 2023

De besluiten van het college van B&W zijn openbaar. Hier kunt u deze besluiten inzien.

De besluiten van het college van B&W zijn openbaar.
Op deze pagina kunt u de besluiten inzien.

Maart 2023

Besluitenlijst week 11: 14 maart 2023

Zaak 459681 Vaststellen uitgifteovereenkomst fase 2.7 Broekgraaf Parczoom BV.

Conceptbesluit:

 1. De uitgifteovereenkomst met Parczoom BV aan te gaan ten behoeve van de ontwikkeling van fase 2.7 in Broekgraaf.
 2. De Overeenkomst Geldlening met Parczoom BV aan te gaan ten behoeve van de ontwikkeling van fase 2.7 in Broekgraaf.
 3. De voorgenomen grondverkoop aan Parczoom BV te publiceren op overheid.nl: Voorgenomen grondverkoop voor 72 woningen in Broekgraaf.

Besluit: Akkoord

Zaak 478754 Intensivering samenwerking met antidiscriminatievoorziening Art.1 Midden Nederland

Conceptbesluit:

 1. De samenwerking met Art.1 Midden Nederland (MN) te intensiveren door naast de basisdiensten aanvullende dienstverleningen en maatwerk af te nemen.
 2. De nieuwe dienstverleningsovereen-komst (DVO) met Art.1 MN aan te gaan en terug te laten werken tot en met 1 januari 2023.
 3. De middelen die het Rijk jaarlijks voor discriminatiebestrijding ter beschikking stelt voor de uitvoering ter beschikking te stellen (€ 46.000 per jaar).
 4. Toestemming te geven om de opdracht enkelvoudig onderhands aan Art.1 MN te gunnen voor een looptijd van maximaal 10 jaar.

Besluit: Akkoord

Zaak 776548 Leerplichtverslag 2020-2022

Conceptbesluit:

 1. Het leerplichtverslag 2020-2022 vast te stellen.
 2. Het vastgestelde leerplichtverslag 2020-2022 ter informatie aan de gemeenteraad aan te bieden.

Besluit: Akkoord

Zaak 779450 Lokaal Hitteplan Gezondheid

Conceptbesluit:
Het 'Lokaal Hittelan Gezondheid' vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Zaak 791075 Vaststelling bestemmingsplan Panoven 17 en 19 Vianen

Conceptbesluit:

 1. De raad voor te stellen het bestem-mingsplan met de plannaam 'Panoven 17 en 19, Vianen' en met de planidentificatie NL.IMRO.1961.bpVIpanoven17en19-VA01 met de bijbehorende bestanden ongewijzigd vast te stellen in elektronische vorm.
 2. De raad voor te stellen de afgeleide analoge verbeelding van het bestemmingsplan vast te stellen, waarbij de ondergrond is ontleend aan de BGT van 22 oktober 2021.
 3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Zaak 796414 Benoeming nieuw lid voor Adviesraad Sociaal Domein

Conceptbesluit:
Een nieuw lid te benoemen voor de Adviesraad Sociaal Domein voor een periode van 4 jaar vanaf 1 maart 2023 tot 1 maart 2027 met verlengingsoptie van eenmaal 4 jaar.

Besluit: Akkoord

Zaak 801725 Visie 'Van bedrijventerreinen naar werklandschappen'

Conceptbesluit:

 1. In te stemmen met de visie 'Van bedrijventerreinen naar werklandschappen'.
 2. De raad voor te stellen de visie 'Van bedrijventerreinen naar werklandschappen' vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Besluitenlijst week 10: 07 maart​​​ 2023

Zaak 611581 Legalisatievoorstel Smalzijde 25b Nieuwland

Conceptbesluit:
Medewerking te verlenen aan het legalisatieverzoek conform de principe-uitspraak, te weten voor zover het betreft de legalisatie van het gebruik en de inrichting van de gronden met de bedrijfsbestemming op het perceel Smalzijde 25 a/b Nieuwland.

Besluit: Akkoord

Zaak 636725 Vaststelling bestemmingsplan: Leerbroekseweg 9, Leerbroek

Conceptbesluit:

 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan met de plannaam 'Leerbroekseweg 9, Leerbroek' en met de planidentificatie NL.IMRO.1961.BPleerbroekseweg9-VA01 met de bijbehorende bestanden ongewijzigd vast te stellen in elektronische vorm;
 2. De raad voor te stellen de afgeleide analoge verbeelding van het bestemmingsplan vast te stellen, waarbij de ondergrond is ontleend aan de BGT van 21 juli 2022;
 3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Zaak 728234 Woondeal 2023 regio U10

Conceptbesluit:

 1. In te stemmen met de Woondeal U10 2022-2030, zodat bestuurlijke ondertekening met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening kan plaatsvinden op maandag 13 maart;
 2. Wethouder Meijdam te mandateren om in de Woondeal U10 2022-2030 tekstuele aanpassingen van ondergeschikte aard aan te brengen;
 3. De burgemeester te verzoeken wethouder Meijdam een volmacht te verlenen om tot ondertekening van de Woondeal U10 2022-2030 over te gaan;
 4. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief.

Besluit: Akkoord

Zaak 787572 Vaststelling bestemmingsplan: Lakerveld 133-135, Lexmond

Conceptbesluit:

 1. De raad voor te stellen de 'Nota beantwoording van zienswijze' vast te stellen;
 2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan met de plannaam 'Lakerveld 133-135, Lexmond' en met de planidentificatie NL.IMRO.1961.bpLMLakerveld133-VA01 met de bijbehorende bestanden conform de wijzigingennota gewijzigd vast te stellen in elektronische vorm;
 3. De raad voor te stellen de afgeleide analoge verbeelding van het bestemmingsplan vast te stellen, waarbij de ondergrond is ontleend aan de BGT van 4 februari 2021;
 4. De raad voor te stellen geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Zaak 788723 Benoeming leden gemeentelijk stembureau Vijfheerenlanden

Conceptbesluit:
De leden van het gemeentelijk stem-bureau van de gemeente Vijfheerenlanden in verband met de verkiezingen van 15 maart 2023 te benoemen, zoals aangegeven in het benoemingsbesluit.

Besluit: Akkoord

Februari 2023

Besluitenlijst week 9: 28 februari 2023

Zaak 515784 Verhoogde kosten bouw Kindcentrum Hoef en Haag

Conceptbesluit:

 1. Een gedeeltelijke compensatie van € 87.559,42, exclusief BTW en exclusief opslagen, toe te kennen aan de aannemer voor geleden schade bij de realisatie van het Kindcentrum Hoef en Haag.
 2. Deze kosten te dekken uit het uitvoeringskrediet van de bouw van Kindcentrum Hoef en Haag.

Besluit: Akkoord

Zaak 755856 Gedragscode gebruik digitale media

Conceptbesluit:

 1. De 'Gedragscode gebruik digitale media' vast te stellen.
 2. Zich te conformeren aan de 'Gedragscode gebruik digitale media'.

Besluit: Akkoord

Zaak 755865 Dienstverleningsovereenkomst 2023 gemeenschappelijke regeling Bureau OVL

Conceptbesluit:
De dienstverleningsovereenkomst 2023 met de gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting (OVL) aan te gaan.

Besluit: Akkoord

Besluitenlijst week 8: 21 februari 2023

Zaak 463606
Overbrenging archieven naar archiefbewaarplaats bij het Regionaal Archief Zuid-Utrecht en opleggen beperkingen openbaarheid

Conceptbesluit:

 1. De archiefbescheiden, die niet voor vernietiging in aanmerking komen, zoals vermeld in de verklaring van overbrenging, over te brengen naar de archiefbewaarplaats bij het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) te Wijk bij Duurstede;
 2. De openbaarheid van de overgebrachte archiefbescheiden zoals die zijn vermeld in de bijlage bij de verklaring van overbrenging te beperken;
 3. De bevoegdheid tot opheffing van de beperkingen te mandateren aan de gemeentearchivaris van de gemeente Vijfheerenlanden als beheerder van de archiefbewaarplaats bij het RAZU.

Besluit: Akkoord

Zaak 721973
Aanwijzingsbesluit Parkeerbelastingen 2023

Conceptbesluit:
Het Aanwijzingsbesluit Parkeerbelastingen 2023 vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Zaak 732462
Samenwerkingsovereenkomst en dienstverleningsovereenkomst regionale aanpak zorgfraude

Conceptbesluit:
De samenwerkingsovereenkomst en de dienstverleningsovereenkomst regionale aanpak zorgfraude aan te gaan.

Besluit: Akkoord

Zaak 751991
Dorps(woon)visie Hei- en Boeicop / proces van vaststelling

Conceptbesluit:

 1. In te stemmen met het ontwerp van de dorps(woon)visie Hei- en Boeicop;
 2. Verkennende gesprekken aan te gaan met de voetbalvereniging HSSC’61 en de eigenaren van de belendende percelen.

Besluit: Akkoord

Besluitenlijst week 7: 14 februari 2023

Zaak 608003
Openstellen digitale weg bezwaarschriften & Woo-verzoeken

Conceptbesluit:

 1. Het elektronisch indienen van bezwaarschriften via webformulier op de gemeentelijke website open te stellen en alle andere elektronische wegen hiervoor te sluiten;
 2. Het elektronisch indienen van Woo-verzoeken via webformulier op de gemeentelijke website open te stellen en alle andere elektronische wegen hiervoor te sluiten;
 3. Het collegebesluit met zaaknummer 27662 in te trekken.

Besluit: Akkoord

Zaak 700911
Vaststellen gewijzigde locaties ondergrondse containers Vianen

Conceptbesluit:

 1. De twee gewijzigde locaties uit het ontwerp-locatieplan, waarvoor zienswijzen zijn ingediend en waarvoor dialoog met direct omwonenden heeft plaatsgevonden, vast te stellen;
 2. Het besluit van 5 april 2022 voor de containerlocatie aan de Hagesteinse-straat, in de groenstrook op de hoek met de Gieser Wildemanpad, in te trekken;
 3. De containerlocatie aan de Hagesteinsestraat, in de groenstrook op de hoek met de Gieser Wildemanpad, samen te voegen met de locatie aan de Hoevesteinse Lint en aldaar vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Zaak 733415
Gebruik model-intentieovereenkomst bij ruimtelijke initiatieven en aangaan intentieovereenkomst woningbouwproject Beukenlaan Vianen

Conceptbesluit:

 1. Ermee in te stemmen dat bij ruimtelijke initiatieven met initiatiefnemers intentieovereenkomsten worden afgesloten welke op de model-intentieovereenkomst zijn gebaseerd, zonder dat deze eerst ter besluitvorming aan het college voorgelegd worden;
 2. De intentieovereenkomst ten behoeve van een woningbouwinitiatief rond de Beukenlaan in Vianen met TopVorm Vastgoed b.v. aan te willen gaan.

Besluit: Akkoord

Zaak 735268
Financiering herstel en verbetering grondwerk evenemententerrein Lexmond

Conceptbesluit:

 1. Het grondwerk van het evenementen-terrein in Lexmond te laten herstellen en verbeteren en hiertoe opdracht te verstrekken aan een lokale aannemer.
 2. De hiermee gemoeide kosten ad € 99.880.00 excl. btw te dekken uit Vergoeding COA van € 50.000 en budget inwonersinitiatieven ad € 49.880.

Besluit: Akkoord

Zaak 738332
Normenkader 2023

Conceptbesluit:
De raad voor te stellen om het normenkader 2023 van de gemeente Vijfheerenlanden vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Zaak 739850
Uitvoeringsprogramma 2023 en Uitvoeringsovereenkomst 2023 Omgevingsdienst regio Utrecht

Conceptbesluit:
Het Uitvoeringsprogramma (UVP) 2023 en de Uitvoeringsovereenkomst (UVO) 2023 van Omgevingsdienst regio Utrecht vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Besluitenlijst week 6: 10 februari 2023 (extra vergadering)

Zaak 752192
Crisisnoodopvang Vijfheerenlanden locatie Kedichem

Conceptbesluit:

 1. Hotel Aan de Linge te Kedichem aan te merken als locatie voor crisisnoodopvang voor maximaal 56 personen. Dit voor de duur van minimaal 1 jaar. Na een half jaar vindt er een evaluatie plaats;
 2. De raad onder embargo hierover te informeren door middel van een raadsinformatiebrief. Het embargo op deze brief verstrijkt maandag 13 februari 2023 om 9:00 uur.

Besluit: Akkoord

Besluitenlijst week 6: 07 februari

Zaak 531283
Ontwerpbestemmingsplan Lekdijk 34, Hagestein (Eetcafe Gail's, camping Everstein)

Conceptbesluit:

 1. In te stemmen met het opgestelde ontwerpbestemmingsplan Lekdijk 34 te Hagestein, waarin de situatie van de horeca bij camping Everstein, eetcafé Gail's, op RO-juridische wijze is opgenomen;
 2. Geen milieueffectrapport (m.e.r.) op te stellen voor het ontwerpbestemmings-plan Lekdijk 34, Hagestein;
 3. Het ontwerpbestemmingsplan overeenkomstig artikel 3.8. Wet ruimtelijke ordening voor een periode van zes weken ter inzage te leggen.

Besluit: Akkoord

Zaak 576798
Verordening Bezwarencommissie

Conceptbesluit:

 1. De verordening commissie bezwaarschriften gemeente Vijfheerenlanden 2023 vast te stellen;
 2. Het werkproces bezwaarschriften Vijfheerenlanden 2023 vast te stellen;
 3. De verordening commissie bezwaarschriften Vijfheerenlanden 2019 en het protocol behandeling bezwaarschriften Gemeente Vijfheerenlanden in te trekken;
 4. De raad voor te stellen de verordening commissie bezwaarschriften gemeente Vijfheerenlanden 2023 vast te stellen;
 5. De raad voor te stellen om gelijktijdig met het vaststellen van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Vijfheerenlanden 2023, de Verordening commissie bezwaarschriften Vijfheerenlanden 2019 met bijbehorend Protocol behandeling bezwaarschriften VHL in te trekken.

Besluit: Akkoord

Zaak 625375
Uitvoeringsnotitie Woonvisie

Conceptbesluit:

 1. De Uitvoeringsnotitie woonvisie vast te stellen;
 2. De raad voor te stellen om de Kaders betaalbare woningbouw vast te stellen.

Besluit: Akkoord
Met dien verstande dat de Uitvoeringsnotitie richting de raad wordt aangevuld met een toelichting hoe deze gelezen moet worden en welke onderwerpen deze bevat.
Ook ziet het college graag dat aan de Uitvoeringsnotitie een begrippenlijst wordt toegevoegd zodat de leesbaarheid wordt bevorderd en dat de gebruikte terminologie consequent is.

Zaak 646395
Kaderbrief 2024 GGD regio Utrecht

Conceptbesluit:
De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2024 van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU).

Besluit: Akkoord

Zaak 665534
Regioplan U16 Beschermd Wonen 2023-2028

Conceptbesluit:

 1. De raad voor te stellen om het Regioplan U16 Beschermd Wonen (het Regioplan) vast te stellen;
 2. Onder het voorbehoud van vaststelling van het Regioplan door de raad de samenwerkingsovereenkomst Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Regio U16 2023-2028 aan te gaan met als bijlagen: de overlegstructuur Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen (MOBW) U16 (bijlage A); de werkbegroting (bijlage B); het mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit MOBW (bijlage C);
 3. Onder het voorbehoud van vaststelling van het Regioplan door de raad het uitvoeringsprogramma vast te stellen;
 4. Onder het voorbehoud van vaststelling van het Regioplan door de raad het mandaat, volmacht en machtigings-besluit MOBW vast te stellen;
 5. Onder het voorbehoud van vaststelling van het Regioplan door de raad de samenwerkingsovereenkomst en het mandaat, volmacht en machtigings-besluit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 in te laten gaan;
 6. De adviesraad sociaal domein met een brief te informeren;
 7. De burgemeester te verzoeken volmacht te geven aan de wethouder sociaal domein om de samenwerkingsovereenkomst Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang regio U16 2023-2028 namens hem te ondertekenen.

Besluit: Akkoord

Zaak 684757
Opinievoorstel evaluatie van stap 1 en 2 uit de Strategienota 2021-2025 'Samen voor een afvalvrije en schone gemeente'

Conceptbesluit:
De opinie van de raad te vragen over welke resultaten en effecten van de maatregelen van stap 1 en 2 uit de Strategienota 2021 - 2025 'Samen voor een afvalvrije en schone gemeente' geëvalueerd moeten worden.

Besluit: Akkoord

Zaak 714903
Begrotingswijziging 2023-01 GGDrU

Conceptbesluit:
De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de Begrotingswijziging 2023-1 van de GGD regio Utrecht.

Besluit: Akkoord

Zaak 717707
Aanpassing liggelden verordening passantenhaven Vianen

Conceptbesluit:
De raad voor te stellen de wijziging op de verordening liggelden passantenhaven Blankenborch Vianen 2023 vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Zaak 721967
Vaststelling bestemmingsplan Dorpshuis en 12 appartementen, Koningin Julianastraat 22, Schoonrewoerd

Conceptbesluit:

 1. Aan de raad voor te stellen het bestemmingsplan Koningin Julianastraat 22 te Schoonrewoerd, (Dorpshuis en 12 appartementen), zoals vervat in de bestanden met planidentificatiecode NL.IMRO.1961.BPSWKonJulialn22-VA01, vast te stellen in elektronische vorm;
 2. Aan de raad voor te stellen de afgeleide analoge verbeelding van het bestemmingsplan vast te stellen, waarbij de ondergrond is ontleend aan de BGT van 1 april 2022;
 3. Aan de raad voor te stellen geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Zaak 726163
Inwonersberaad sociale ontmoetingsplaatsen

Conceptbesluit:

 1. De raad voor te stellen een inwoners-beraad te organiseren over de sociale ontmoetingsplaatsen in Vijfheerenlanden;
 2. De raad voor te stellen in te stemmen met de volgende randvoorwaarden waar de aanbevelingen van het inwonersberaad aan moeten voldoen:
  1. Passen binnen vastgesteld beleid van de gemeente:
   • Algemene Subsidie Verordening (ASV)
   • Sociaal Maatschappelijke Agenda (SMA)
  2. Gaan over beleid en domeinen waar de gemeente over gaat. De aanbevelingen gaan over zaken waar de gemeente zeggenschap over heeft en invloed op heeft;
  3. Passen binnen het huidige budget van €580.000;
  4. Zijn juridisch getoetst op uitvoerbaarheid;
  5. Worden door minimaal 75% van de deelnemers gesteund;
 3. De raad voor te stellen alle aanbevelingen, die aan de gestelde randvoorwaarden voldoen, over te nemen in nieuw op te stellen beleid, met in achtneming van het beslisrecht van de raad;
 4. De raad voor te stellen het plan van aanpak vast te stellen;
 5. De € 90.000 organisatiekosten te dekken uit het budget inwoners-initiatieven;
 6. Een stuurgroep aan te stellen.

Bestluit: Akkoord

Januari 2023

Besluitenlijst week 5: 31 januari 2023

Zaak 620226
Ontwerp-Kadernota 2024 Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU)

Conceptbesluit:

 1. De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen bij het bestuur van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht met de strekking dat de gemeente Vijfheerenlanden instemt met de ontwerp Kadernota 2024.
 2. De raad voor te stellen de structurele stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van de loon- en prijsontwikkelingen, correct opnemen van de vastgestelde formatie en verhoging van de overhead mee te nemen in de gemeentelijke kadernota 2024.

Besluit: Akkoord

Zaak 708640
Jaarverslag 2022 en Uitvoeringsprogramma 2023 Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Conceptbesluit:

 1. ​​​Het Jaarverslag 2022 & Uitvoeringsprogramma 2023 Vergunningen, Toezicht en Handhaving vast te stellen;
 2. De raad met een raadsinformatiebrief te informeren.

Besluit: Akkoord

Zaak 710615
Toekomst en nieuwe locatie bibliotheek Leerdam

Conceptbesluit:

 1. De raad voor te stellen de bibliotheekvestiging in Leerdam te transformeren tot een kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke plek, passend bij de doelstelling van prestatieafspraken en landelijke ontwikkelingen in het bibliotheekwerk;
 2. De raad voor te stellen de bibliotheek Leerdam te combineren met de nieuwe gemeentelijke huisvesting in Leerdam;
 3. De raad voor te stellen bij de begroting 2027 het budget voor de subsidie aan de stichting Bibliotheek Lek en IJssel (BLIJ) te verhogen met een bedrag met een bandbreedte van € 37.500,- tot € 73.500,- ter dekking van de lasten van een hoogwaardige bibliotheek in een combinatie met nieuwe gemeentelijke huisvesting;
 4. De raad voor te stellen ter dekking van de ontwerp- en voorbereidingskosten van de combinatie gemeentehuis – bibliotheek een extra voorbereidingskrediet van € 305.000,- ter beschikking te stellen en dit bedrag te activeren als Vaste Activa;
 5. De raad voor te stellen de kapitaallasten hiervan te dekken uit de verhuuropbrengst vanaf 2027.

Besluit: Akkoord
M​​​​​et toevoeging van een extra tabel in het raadsvoorstel, waarin het financiële plaatje nader toegelicht wordt.

Zaak 711079
Wijzigen en vaststelling subsidie nieuwbouw dorpshuis De Schakel

Conceptbesluit:

 1. De aanvraag om de subsidie inzake de nieuwbouw en inrichting van het dorpshuis "De Schakel" te Leerbroek vast te stellen mede te zien als een verzoek tot wijziging van de beschikking tot subsidieverlening van 3 april 2020.
 2. De deelbedragen van de subsidieverlening van 3 april 2020 als volgt te wijzigen:
  1. € 2.011.237,97 voor de nieuwbouw
  2. € 470.838,21 voor de inrichting
  3. € 137.411,36 voor plan-, voorbereidings- en begeleidingskosten
  4. € 5.445,00 voor accountantscontrole
 3. De op 3 april 2020 aan Stichting Dorpshuis De Schakel verleende subsidie vast te stellen conform aanvraag tot subsidievaststelling en gewijzigde verleningsbeschikking op € 2.624.933,-.

Besluit: Akkoord

Besluitenlijst week 4: 24 januari 2023

Zaak 620228
Beleidsplan Gladheidsbestrijding 2023-2026

Conceptbesluit:

 1. Het beleidsplan gladheidbestrijding 2023-2026 vast te stellen;
 2. Voor het vaststellen van het beleidsplan geen inspraakprocedure te volgen;
 3. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief.

Besluit: Akkoord

Zaak 695507
Raadsinformatie Circulair Ambachtscentrum Leerdam

Conceptbesluit:
De raadsinformatiebrief inzake Circulair Ambachtscentrum Leerdam vast te stellen en deze te delen met de raad.

Besluit: Akkoord

Zaak 695272
Delen resultaten uitgevoerde privacy-audit Wet politiegegevens

Conceptbesluit:

 1. Kennis te nemen van de resultaten van de externe Wet politiegegevens audit-rapportage;
 2. Een Plan van Aanpak op te laten stellen.

Besluit: Akkoord

Zaak 690814
Reactie op bod prestatieafspraken 2023 LEKSTEDEwonen

Conceptbesluit:

 1. Kennis te nemen van het bod van LEKSTEDEwonen voor prestatieafspraken voor 2023;
 2. De brief met daarin een reactie op het bod aan LEKSTEDEwonen te versturen.

Besluit: Akkoord

Zaak 698337
Nu Niet Zwanger als regionale basisvoorziening

Conceptbesluit:

 1. In te stemmen met het voorstel van het Algemeen Bestuur van de GGD regio Utrecht om Nu Niet Zwanger aan te bieden als regionale basisvoorziening in de provincie Utrecht;
 2. De benodigde financiën te dekken uit de beschikbare middelen voor Kansrijke Start uit het budget Lokaal gezondheidsbeleid (kostenplaats 67101000 en soort 443300);
 3. De raad bij de behandeling van de jaarrekening 2022 voor te stellen de met de december-circulaire 2022 vrijgekomen middelen ten behoeve van Kansrijke Start over te hevelen naar 2023 ten behoeve van Nu Niet Zwanger;
 4. De raad, bij positieve besluitvorming in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGDrU, middels een raadsinformatiebrief te informeren over het programma Nu Niet Zwanger en de benodigde financiën.

Besluit: Akkoord

Zaak 705531
Ontwerpbestemmingsplan Bazeldijk 78a Meerkerk

Conceptbesluit:

 1. Geen milieueffectrapportage (m.e.r.) op te stellen voor het ontwerpbestemmingsplan ´Bazeldijk 78a, Meerkerk´;
 2. Het ontwerpbestemmingsplan ´Bazeldijk 78a, Meerkerk´ vast te stellen;
 3. Het ontwerpbestemmingsplan ´Bazeldijk 78a, Meerkerk´ overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor een termijn van 6 weken ter inzage te leggen, waarbij een ieder zienswijze kan indienen.

Besluit: Akkoord

Besluitenlijst week 3: 17 januari 2023

Zaak 399826
Voorgenomen grondverkoop Kwartelstraat Vianen

Conceptbesluit:

 1. ​​De voorgenomen grondverkoop aan Stichting Hospice Vijfheerenlanden t.b.v. de realisatie van appartementen en een hospice aan de Kwartelstraat Vianen te publiceren op de gemeentelijke website en overheid.nl;
 2. De 'kaders en randvoorwaarden planontwerp' vast te stellen als ruimtelijk afwegingskader voor de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling;
 3. De vaststellingsovereenkomst inzake de voorgenomen verkoop van een perceel grond t.b.v. de realisatie van appartementen en een hospice in Vianen aan te gaan met Stichting Hospice Vijfheerenlanden.

Besluit: Akkoord
Omdat dit onderwerp betrekking heeft op meerdere portefeuilles, wordt bij toekomstige voorstellen de betrokkenheid van alle relevante portefeuillehouders scherper bewaakt.

Zaak 501469
Beoordeling plan voor agrarische loods naast Recht van ter Leede 34, Leerbroek

Conceptbesluit:
In principe geen medewerking te verlenen aan het plan voor bouw van een agrarische loods naast het bouwperceel Recht van ter Leede 34 te Leerbroek (OV-2022-0096)

Besluit: Akkoord

Zaak 664117
Bekrachtiging mandatering contractverlenging applicaties Mid-office en Servicebus

Conceptbesluit:
Het mandaat aan de directie voor de contractverlenging van de applicaties Mid-office en Servicebus te bekrachtigen.

Besluit: Akkoord

Zaak 690482
Extra krediet stadskademuur Zuidwal Leerdam.

Conceptbesluit:

 1. Opdracht te geven aan de aannemer op basis van een enkelvoudige gunning voor herstelwerkzaamheden aan de steiger rond de stadskademuur Zuidwal te Leerdam;
 2. De raad voor te stellen om een extra krediet van € 85.000,- excl. BTW beschikbaar te stellen via de 1e bestuursrapportage van 2023.
 3. De kapitaallasten van € 4.675,- (20jaar/0,5%) ingaande 2024 op te nemen in de begroting;
 4. Vanwege de urgentie de raad (vooruitlopend op de vaststelling van de 1e bestuursrapportage 2023) te informeren over dit besluit met een raadsinformatiebrief.

Besluit: Akkoord
Met inachtneming van enkele aanpassingen in de raadsinformatiebrief op basis van de bespreking in de collegevergadering.

Besluitenlijst week 2: 10 januari 2023

Zaak 588149
Herijking Dienstverleningsconcept

Conceptbesluit:
Het opinievoorstel Herijking Dienst-verleningsconcept voor te leggen aan de raad.

Besluit: Akkoord
M​​​et inachtneming van een tekstuele aanpassing in het opinievoorstel.

Zaak 653061
Inkoop Jeugdhulp

Conceptbesluit:

 1. De voorgestelde producten en tarieven voor de inzet van jeugdhulp vast te stellen;
 2. De gezamenlijke inkoop met de gemeenten Houten, Lopik, Nieuwegein, IJsselstein en Vijfheerenlanden via een openbare aanbestedingsprocedure voor sociale en andere specifieke diensten uit te voeren;
 3. a. Een raamovereenkomst aan te gaan met geselecteerde aanbieders voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid van verlenging met driemaal een jaar voor de segmenten Crisishulp en Jeugdhulp in Onderwijstijd;
  b. Een raamovereenkomst aan te gaan met geselecteerde aanbieders voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van verlenging met tweemaal een jaar voor het Segment Forensische Ambulante jeugdhulp;
 4. Een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de jeugdregio's voor de inkoop en uitvoering van de raamovereenkomst segment Crisishulp: met jeugdregio Zuid Oost Utrecht en voor segment Forensische Ambulante jeugdhulp: jeugdregio's Zuid Oost Utrecht & Gooi en Vechtstreek;
 5. De voorgestelde tarieven voor de inzet van Ambulante jeugdhulp vast te stellen;
 6. Een raamovereenkomst Gezinsvormen aan te gaan met geselecteerde aanbieders voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van verlenging met achtereenvolgend tweemaal twee (2) jaar en tweemaal één (1) jaar;
 7. De voorgestelde tarieven voor de inzet binnen het segment Gezinsvormen vast te stellen;
 8. Het taakgerichte budget (vierkant) voor de vijf Lekstroomgemeenten voor het tweede halfjaar van 2023 ad € 4.057.586 vast stellen (voor de gemeente Vijfheerenlanden bedraagt dit € 440.184 );
 9. Eenmalig budget voor de businesscase 2023 –2026 e.v. vast te stellen van in totaal € € 1.119.442 voor de vijf Lekstroomgemeenten (voor de gemeente Vijfheerenlanden betreft dit bruto € 227.993);
 10. De inzet en het budget voor het sociaal team vast te stellen op 3 fte ten laste van personele budget Sociaal Team en deels transformatiebudget;
 11. De gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief;
 12. Bijlage 3 bij dit collegevoorstel (de Impactanalyse) geheim te verklaren ingevolge artikel 55, eerste lid Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, onder b Wet open overheid en die geheimhouding te laten voortduren tot de opening van de digitale kluis met inschrijvingen op de inkoop jeugdhulp regio Lekstroom.

Besluit: Akkoord

Besluitenlijst week 1: 03 januari 2023

Zaak 589932
Nota Grondbeleid Vijfheerenlanden 2023

Conceptbesluit:

 1. De raad voor te stellen om de Nota Grondbeleid VHL 2023 vast te stellen en deze in werking te laten treden 1 dag na bekendmaking;
 2. De raad voor te stellen het mandaatbesluit grondbeleid vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Zaak 604655
Samenwerkingsconvenant tussen gemeenten Houten, IJsselstein en Vijfheerenlanden en de stichting Regiobibliotheek Lek & IJssel (BLIJ) 2023 t/m 2028

Conceptbesluit:

 1. Het ‘Samenwerkingsconvenant tussen gemeenten Houten, IJsselstein en Vijfheerenlanden en de stichting Regiobibliotheek Lek & IJssel (BLIJ) 2023 t/m 2028’ aan te gaan;
 2. De burgemeester te verzoeken om de portefeuillehouder Bibliotheek, de heer C. Bel, volmacht te verlenen om het samenwerkingsconvenant namens de gemeente Vijfheerenlanden te ondertekenen;
 3. De raad met een raadsinformatie-brief te informeren.

Besluit: Akkoord

Zaak 623294
Vaststelling Bekostigingsprogramma onderwijshuisvesting 2023

Conceptbesluit

 1. Het Bekostigingsprogramma onderwijshuisvesting 2023 en het daarbij behorende Overzicht vast te stellen;
 2. De bedragen die al in de exploitatie-begroting 2023 zijn opgenomen voor de aanvragen tot vergoeding van kosten voor buitengymonderwijs ten behoeve van de VO-scholen in de gemeente, voor de aanschaf van de leer- en hulpmiddelen en meubilair voor de basisschool “El Boukhari” te Leerdam en voor het herstel van betonrot bij diverse scholen, op declaratiebasis betaalbaar te stellen ten laste van de daarvoor in de begroting gereserveerde gelden.

Besluit: Akkoord

Zaak 644421
Vaststellen uitgifteovereenkomst fase 3.1-3.2 Broekgraaf Bemog Projektontwikkeling West BV

Conceptbesluit:

 1. De uitgifteovereenkomst met Bemog Projektontwikkeling West BV t.b.v. de ontwikkeling van fase 3.1 en 3.2 in Broekgraaf aan te gaan;
 2. De burgemeester te adviseren volmacht te verlenen aan wethouder T. Meijdam om de uitgifteovereenkomst namens de gemeente te ondertekenen.

Besluit: Akkoord

Zaak 652367
Landschapsvisie Vijfheerenlanden 2040 en startdocument Land-bouwvisie

Conceptbesluit

 1. Het besluit van het college van 9 november 2021 met betrekking tot de Landschapsvisie Vijfheerenlanden 2040 in te trekken;
 2. De raad voor te stellen de Landschapsvisie Vijfheerenlanden 2040 vast te stellen;
 3. De raad voor te stellen het startdocument Landbouwvisie Vijfheerenlanden vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Zaak 657185
Vaststelling ongewijzigd bestemmingsplan Vlietskant 12 en 24 Leerdam

Conceptbesluit:

 1. De raad voor te stellen om het bestemmingsplan met de plannaam 'Vlietskant 12 en 24, Leerdam' en met de planidentificatie NL.IMRO.1961.BPLDVlietskant1224-VA01 met de bijbehorende bestanden ongewijzigd vast stellen in elektronische vorm;
 2. De raad voor te stellen om de afgeleide analoge verbeelding van het bestemmingsplan vast te stellen, waarbij de ondergrond is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) van 30 augustus 2021;
 3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Zaak 623928
Realisatie van een bedrijfswoning in een bestaand bedrijfsgebouw

Conceptbesluit:
In principe geen medewerking te verlenen aan de aanvraag voor de realisatie van de bedrijfswoning aan de Nieuweweg 3b in Hei- en Boeicop.

Besluit: Akkoord
Portefeuillehouder Meijdam zegt toe aanwezig te zijn bij het gesprek met de aanvrager, waarin het collegebesluit wordt gedeeld. Actie: Wethouder Meijdam.

Zaak 660255
Randvoorwaarden Inwonersberaad Sociale Ontmoetingsplaatsen

Conceptbesluit;
De opinie van de raad te vragen over de Randvoorwaarden Inwonersberaad Sociale Ontmoetingsplaatsen.

Besluit: Akkoord

Zaak 661343
Aangepast Beleidskader Energietransitie (BET)

Conceptbesluit:

 1. De raad voor te stellen het aangepaste Beleidskader energietransitie [BET] versie V26-12-2022 vast te stellen, inclusief de toegevoegde uitgangspunten voor de plaatsing van kleine windturbines;
 2. De raad voor te stellen het vigerende Beleidskader energietransitie [BET] versie V22-11-22 in te trekken.

Besluit: Akkoord
Aanvullend wordt afgesproken om dit besluit niet via een apart persbericht naar buiten te brengen, maar de informatie via een persgesprek te delen, waarin ook het besluit over collegevoorstel 661344 wordt gecommuniceerd.

Zaak 661344
Invulling bod van Vijfheerenlanden voor duurzame opwek aan RES U16 (2030) met gecorrigeerd plan m.e.r.

Conceptbesluit:
De raad voor te stellen:

 1. De rapportages: participatieve waarde evaluatie (PWE), het locatie onderzoek wind Vijfheerenlanden (MER) en het Versnellingsprogramma zon op dak (VZOD) gemeente Vijfheerenlanden vast te stellen;
 2. Invulling te geven aan het minimum RES-bod van 0,072 TWh door middel van de 3 huidige windturbines (Autena) (0,030 TWh) en het aandeel zon (op dak) in Vijfheerenlanden (0,029 TWh), aangevuld met het aandeel uit het Versnellingsprogramma Zon op Dak (0,014 TWh);
 3. Het Versnellingsprogramma Zon op Dak (VZOD) uit te laten voeren en te laten monitoren;
 4. Zoeklocatie 12 (Autena) aan te wijzen voor een project m.e.r. ten behoeve van windenergie;
 5. Zoeklocatie 14 (Zijderveld) aan te wijzen voor een project m.e.r. ten behoeve van windenergie;
 6. Zoeklocatie 10 (Bolgerijse Kade/ Tienhovenseweg) te reserveren voor ná 2030;
 7. Alle overige zoekgebieden (1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 en 13) af te wijzen als zoekgebieden voor windenergie;
 8. De project m.e.r. voor zoeklocaties 12 en 14 in 2023 te starten en er hierbij naar te streven dit in samenspraak met een lokaal bestuur te doen (conform het vastgestelde Beleidskader energietransitie) van de betreffende zoekgebieden;
 9. De begrotingswijziging (ter verwerking van de uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid) op het programma Ruimtelijke ontwikkeling vast te stellen;
 10. Het benodigde budget van € 235.000 per jaar van 2023 tot en met 2030 voor de uitvoering van het versnellingsprogramma Zon op Dak en het in 2023 benodigde budget van € 200.000 voor het uitvoeren van 2 project MER onderzoeken ten laste te brengen van de van het Rijk vanaf 2023 te ontvangen uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid;
 11. Medio 2024 de uitkomsten van de twee project m.e.r. onderzoeken te behandelen.

Besluit: Akkoord

Zaak 664082
Management Letter 2022

Conceptbesluit:

 1. Kennis te nemen van de Management Letter 2022;
 2. In te stemmen met de bestuurlijke reactie hierop en deze samen met de Management Letter 2022 toe te zenden aan de Auditcommissie.

Besluit: Akkoord

 

Alle besluitenlijsten vanaf 8 februari 2019 tot nu kunt u terug vinden op de website van de gemeenteraad op de pagina Openbare besluitenlijsten college.