11. Recreatie, toerisme, cultuur en sport

Vraag

11. Recreatie, toerisme, cultuur en sport

Antwoord

Wij investeren in cultuureducatie 

Cultuureducatie is voor ons een belangrijk onderdeel van ons cultuurbeleid. Dit betreft kunstzinnige vorming in brede zin. Wij zien daarbij grote kansen door het inschakelen van lokale verenigingen en instellingen. Bijvoorbeeld door lokale muziekverenigingen in te schakelen bij muziekeducatie en onze musea bij kunst- en erfgoededucatie. Wij nemen hiervoor € 30.000 extra in de begroting op. Wij onderzoeken in 2019 de instelling van een Kunst- en Cultuurfonds Vijfheerenlanden. Een dergelijk fonds kan stimulerend werken op de hoeveelheid en beleving van cultuur in brede zin.

Wij versterken onze merken Vrijstad Vianen en Glasstad Leerdam in verbinding met het buitengebied

Vijfheerenlanden combineert twee mooie historische steden met een prachtig buitengebied met vele verborgen parels. En dat vlakbij grote stedelijke regio’s als de Regio Utrecht en de Regio Rijnmond. De kansen die dit biedt benutten wij door het uitbouwen van onze citymarketing. Daarbij is het niet de bedoeling om te komen tot een nieuw “merk” maar om de bestaande merken Vrijstad Vianen en Glasstad Leerdam beter te benutten door enerzijds de activiteiten die onder deze merken vallen waar mogelijk te versterken en anderzijds deze merken ook te verbinden met de mogelijkheden die het prachtige buitengebied van beide steden biedt. 
Het profiel van de Glasstad Leerdam is uniek in Nederland. De combinatie van nijverheid, ambacht en kunst en design willen wij behouden en waar mogelijk versterken. Bijvoorbeeld door de uitvoering van een talentontwikkelingsprogramma voor glasblazers. Onze inzet daarbij zullen wij koppelen aan de marketing van Glasstad Leerdam. 

Groene recreatie en ruimte voor toerisme past bij ons gebied

Wij zetten in op groene recreatie met behoud van de kwaliteit van het rustige buitengebied. Onder andere door ruime mogelijkheden voor bed and breakfast, kamperen bij de boer en verkoop van streekproducten. Wij maken ons sterk voor verbinding tussen de Oude en Nieuwe Hollandsche Waterlinie. Wij zorgen voor voldoende parkeergelegenheid bij de start van fiets- en wandelroutes.

Sport brengt Vijfheerenlanden in beweging

Sporten is leuk en meteen ook een goed middel om elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ondernemen. Wij stimuleren onze inwoners om meer te gaan sporten en te bewegen op een manier die bij hen past. Dat maatwerk passen we ook toe op de harmonisatie van het sportbeleid. We gaan dan ook niet harmoniseren op het beste van iedere oude gemeente. Dat is financieel niet op te brengen. Het nieuwe sportbeleid voeren wij zorgvuldig in. Wij willen sport (maar bijvoorbeeld ook cultuur) toegankelijk houden voor iedereen, met name voor kinderen uit gezinnen met inkomens onder de 120% van het wettelijk minimumloon