13. Financiën en woonlasten

Vraag

13. Financiën en woonlasten

Antwoord

Vijfheerenlanden is financieel gezond

Vijfheerenlanden is gevormd vanuit een situatie van drie financieel gezonde gemeenten. Hierdoor hebben we een financieel gezonde basis met een structureel sluitende begroting. De begroting 2019 stellen wij op, inclusief de financiële vertaling van het nieuwe beleid uit dit coalitieakkoord. In 2019 starten wij vanuit een situatie van preventief toezicht door de Provincie Utrecht. Dit is gebruikelijk bij een gemeentelijke fusie. Vanaf 2020 vallen wij onder het reguliere toezichtsregime. 
Er is sprake van een goed evenwicht tussen de inkomsten en uitgaven van de gemeente Vijfheerenlanden. Hierbij kijken wij niet alleen naar de inkomstenkant, maar ook naar de uitgavenkant. In 2020 zullen wij hiervoor een begrotingsanalyse uitvoeren om te kijken op welke onderdelen het qua budgetten eventueel minder kan om deze middelen elders effectiever in te kunnen zetten. Wij hebben bijzondere aandacht voor risicomanagement en de ontwikkeling van onze grondexploitaties. Ook zorgen wij voor voldoende ruimte om eventuele tegenvallers op te vangen. 

In 2019 verhogen wij de totale woonlasten niet

De inwoners van Vijfheerenlanden kennen verschillende startsituaties voor wat betreft de gemeentelijke woonlasten. Die verschillen blijven in 2019 nog voor een deel bestaan. Dit komt omdat de afvalstoffen- en rioolheffing in 2019 gelijk zijn aan het niveau van 2018. De onroerende zaakbelasting wordt in 2019 geharmoniseerd, maar niet geïndexeerd (dus niet verhoogd als het gevolg van inflatie). 
Het uitgangspunt voor afvalstoffen- en rioolheffing blijft kostendekkendheid, maar wij kijken nadrukkelijk ook naar mogelijkheden om de kosten te beperken. Wat betreft de afvalstoffenheffing gaan wij in 2020 een systeem van tariefdifferentiatie invoeren tussen één- en meerpersoonshuishoudens. Deze systematiek is vergelijkbaar met die van de oude gemeenten Zederik en Vianen. Wat betreft de rioolheffing besluiten wij in 2019 over de vraag wat de beste wijze van rioolheffing is. 
Voor wat betreft de overige leges en tarieven nemen wij twee jaar de tijd om toe te groeien naar één tarief voor de hele gemeente. Deze leges en tarieven worden geleidelijk geharmoniseerd. Uitgangspunt hierbij is dat eerst het onderliggende beleid wordt geharmoniseerd en daarna het bijpassende tarief wordt bepaald. Tot die tijd is er geen sprake van indexering van deze tarieven.