2. Sociaal domein

Vraag

2. Sociaal domein

Antwoord

We zetten in op maatwerk bij zorgverlening

In het aanbod van zorg blijven wij uitgaan van de oriëntatie van onze inwoners, bedrijven en instellingen. Dat betekent bijvoorbeeld dat zorg in Kedichem door andere partijen geleverd kan worden dan zorg in Ameide of in Hagestein. We zetten dus in op maatwerk. Dat wil zeggen: we betrekken onze inwoners. Dit maatwerk leveren wij op verschillende manieren. Zo blijft bijvoorbeeld het gebruik van persoonsgebonden budgetten integraal onderdeel van het zorgaanbod binnen het sociaal domein, naast het aanbieden van zorg in natura. 
De vorming van de gemeente Vijfheerenlanden, de provinciewijziging en de overstap naar andere uitvoeringsorganisaties zal de komende jaren nog veel inzet vragen. Daar mogen onze inwoners, bedrijven en instellingen echter geen nadeel van ondervinden.

Onze inwoners ondervinden geen last van de harmonisatie van het zorgbeleid

In de harmonisatie van het zorgbeleid is al veel gebeurd maar een aantal knopen moet nog worden doorgehakt. Bijvoorbeeld wat betreft de keuze voor een arbeidsmarktregio. Ook dit zal nog tijd en inzet vragen. Ook hier benadrukken we een zorgvuldige overgang. Dit geldt bijvoorbeeld ook bij het harmoniseren van ons subsidiebeleid. Onze inwoners, ondernemers en instellingen zullen hiervan dan ook geen last ondervinden. Speciale aandacht geven wij  aan de harmonisatie van het beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Deze doelgroep is zo kwetsbaar en tegelijkertijd ook zo potentieel overlast gevend, dat wij deze harmonisatie met urgentie zullen oppakken, maar tegelijkertijd met de grootste zorgvuldigheid zullen uitvoeren. Hiervoor stellen wij dan ook (indien nodig) extra middelen ter beschikking. Om maatwerk niet te belemmeren zullen wij in uitvoeringsverordeningen hardheidsclausules opnemen zodat formele belemmeringen op de toepassing van maatwerk kunnen worden voorkomen.
Met deze transformatie willen wij de effectiviteit van zorg verbeteren. Vraagstukken in het sociaal domein gaan vaak verder dan Vijfheerenlanden alleen. Daarover gaat het Interbestuurlijk Programma (IBP) van het Rijk, provincies en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Wij gaan ons actief inzetten in die uitvoeringsketens en bestuurlijke netwerken die bijdragen aan een passend zorgaanbod voor Vijfheerenlanden. 

Het sociaal domein zien wij als één geheel

Het integraal beleidsplan sociaal domein stellen wij met onze inwoners, hun vertegenwoordigers en zorgaanbieders op. Wij leggen daarbij ook de relatie met sociale veiligheid. 
Wij willen:
-    invulling geven aan de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport van de gemeente Zederik over het sociaal domein. 
-    preventie en (vroeg)signalering versterken; 
-    de (sociale)infrastructuur voldoende toerusten; 
-    een passend aanbod;
-    het versterken van de 0e lijn door onder meer het versterken van het sociaal netwerk (train de mensen die op huisbezoek gaan om het netwerk te betrekken voor een duurzamere oplossing);
-    het verbinden van formele en informele zorg; 
-    het bestrijden van eenzaamheid door het stimuleren van ontmoetingen; 
-    Integratie van oud- en nieuwkomers. Inburgeraars moeten taalvaardig moeten zijn om volop te kunnen meedoen in onze samenleving. 

Dit koppelen wij aan al lopende initiatieven als bijvoorbeeld gezond in de stad (preventie), armoedepact (vroegsignalering) en welzijn op recept maar ook aan nieuwe initiatieven als bijvoorbeeld een consultatiebureau voor ouderen. Lopende beleidsdoelstellingen als bijvoorbeeld het stimuleren van maatschappelijke stages, het stimuleren van vrijwilligerswerk en mantelzorg en het zijn van dementievriendelijke gemeente zetten wij door. 

We voorkomen wachtlijsten in de jeugdhulp

In het kader van de transformatie van ons jeugdbeleid streven wij ernaar om wachtlijsten te voorkomen en willen wij bereikbare kleinschalige lokale voorzieningen creëren. Hierbij zetten wij actief in op innovatie. Dit zo mogelijk in het kader van het Interbestuurlijk Programma met partnergemeenten en instellingen. Wij accepteren daarbij dat niet ieder initiatief in de praktijk ook succesvol zal zijn.

We blijven het goede voorbeeld geven bij arbeidsparticipatie

De gemeente biedt bovenop de wettelijke taakstelling extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Basisonderwijs is voor iedere kern dichtbij en veilig te bereiken

De basisschool is een elementaire basisvoorziening voor onze kernen. Niet alleen als een belangrijke voorwaarde voor de vitaliteit van de kernen maar ook als partner voor de uitvoering van bijvoorbeeld ons beleid betreffende preventie, de aanpak van onderwijsachterstanden en (jeugd)zorg. Basisonderwijs moet dan ook voor iedere kern binnen Vijfheerenlanden dichtbij en veilig te bereiken zijn. Daarbij streven wij naar integratie van voorzieningen als kinderopvang en servicepunten van de bibliotheek binnen schoolgebouwen. De bibliotheek vervult een belangrijke rol in het sociaal en onderwijsbeleid. Wij zullen samen met het onderwijs en de bibliotheek (waaronder de vrijwilligers) een nieuwe bibliotheekvisie opstellen. Daarbij leggen wij ook de relatie met de aanpak van (digitale) laaggeletterdheid en inburgering.