4. Verkeer en openbare ruimte

Vraag

4. Verkeer en openbare ruimte

Antwoord

Wij maken een nieuw verkeers- en vervoersplan

De verkeersvraagstukken van Vijfheerenlanden zijn aanzienlijk en divers. Er is sprake van veel sluipverkeer. Dit zal nog sterker worden tijdens de verbreding van de A27 en de A15. Ook staat de verkeersveiligheid in onze kernen onder druk. In 2019 ronden wij het nieuwe Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) af. Hiervoor stellen wij een bedrag van € 125.000 beschikbaar en breiden wij het aantal verkeersdeskundigen van onze gemeentelijke organisatie uit met 1 fte. Al tijdens het opstellen van het GVVP leggen wij de relatie naar regio, Provincie en Rijk om maximale steun te krijgen voor onze oplossingen. 
In het GVVP komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:
-    Meer ruimte voor de fiets. 
-    De ontsluiting van de wijk Broekgraaf in combinatie met de veiligheid van de spoorwegovergangen in Leerdam. 
-    Inzetten op behoud van goed openbaar vervoer.
-    De rol van alternatieve vervoersvormen.
-    Verkeerseducatie zoals ‘School op Seef’.

Onze openbare ruimte is schoon, heel en veilig

Een goed beheer van onze openbare ruimte is een belangrijk onderdeel van ons kernbeleid. De kwaliteit van de openbare ruimte is immers ook een belangrijk visitekaartje van ieder dorp of stad. Zo heeft 80% van het aantal meldingen dat wij jaarlijks ontvangen betrekking op het beheer van de openbare ruimte. In 2019 harmoniseren wij het beheer van de openbare ruimte qua beleid. Daarbij willen wij ook onze inzet op de onderwerpen schoon, heel en veilig samen met inwoners afwegen. Bijvoorbeeld wat betreft de vraag: hoe en waar onkruid te bestrijden en de inrichting van het openbaar gebied.