5. Wonen

Vraag

5. Wonen

Antwoord

Door woningbouw blijven onze kernen en voorzieningen vitaal

Woningbouw is nodig voor de blijvende vitaliteit van onze kernen en voor het behoud van het voorzieningenniveau in onze dorpen en steden. Met onze geografische locatie nemen we een prachtige plek in, op het snijvlak van stad en buitengebied. Deze unieke kwaliteit willen we behouden en waar mogelijk versterken. In Broekgraaf en Hoef en Haag wordt nog gebouwd maar binnen 10 jaar zullen deze ontwikkelingslocaties zijn afgebouwd. Ontwikkelingslocaties voor de jaren daarna ontbreken. In de regio Utrecht is de woningbouwopgave recent berekend op 104.000 woningen tot 2040. Dit biedt een kans voor Vijfheerenlanden. Zowel ter versterking van onze kernen en van ons buitengebied. Wat betreft onze kernen onderscheiden we drie soorten. In de kleine kernen  staan we autonome groei toe, voor de eigen behoefte van de kern. In de verzorgingskernen  willen wij bouwen naar behoefte toestaan voor alle generaties bewoners van binnen en buiten de kern. Daarmee waarborgen wij ook de vitaliteit van deze kernen door het behoud van het draagvlak voor het voorzieningenniveau. Voor onze twee grote kernen  hanteren wij een gelijke doelstelling. Wij zien bij deze twee kernen echter ook mogelijkheden om bij te dragen aan de regionale opgave. Deze bijdrage betreft indicatief een percentage van circa 10% van het huidige inwoneraantal, ofwel een aantal van circa 800 woningen per grote kern in de periode tot 2040. Over de gehele gemeente hanteren wij een percentage van 30% sociale huur- of koopwoningen.

Door de grote bouwopgave in het verstedelijkte deel van de regio Utrecht, is het noodzakelijk om natuur- en recreatiecompensatie te zoeken in het groene gebied. Wij zien grote kansen voor deze compensatie in de Vijfheerenlanden. Onze ambitie is om dat gelijk op te laten gaan met investeringen in de kwaliteit van ons gebied en het realiseren van klimaatdoelstellingen. In onze omgevingsvisie en woonvisie zullen wij concrete invulling geven aan bovenstaande doelstellingen.
We stimuleren transformatie van leegstaande kantoorgebouwen en vrijkomende agrarische gebouwen naar woningen. Ook geven we vernieuwende woonvormen zoals ‘tiny houses’ en samenlevingsvormen zoals erfdelen, een kans. Collectief particulier opdrachtgeverschap is een kans om inwoners zelf zeggenschap te geven over hun nieuwe woning en woonomgeving. We leren daarbij van de lessen van andere gemeenten.

De bestaande woningvoorraad gaan we samen met de corporaties verbeteren

Wij hebben bewust gekozen om toe te treden tot woningmarktregio Woongaard. Binnen dit gebied is sprake van een minder gespannen huurmarkt, waardoor de kansen van onze inwoners worden vergroot. In combinatie daarmee gaan wij de kwaliteit van onze bestaande woningvoorraad versterken. Dat betreft in eerste instantie onze meer kwetsbare wijken. Daarin trekken we samen op met onze corporaties. Onderdeel van de versterking van de huidige woningvoorraad is het verduurzamen, levensloopbestendig maken daarvan en maatregelen nemen die de doorstroming bevorderen. Wij nemen dit op in de prestatieafspraken met onze corporaties. In het uitvoeren van deze versterking zien wij ook een rol voor de lokale bouwnijverheid. Het instrument van duurzaamheidsleningen en startersleningen worden door ons voortgezet en het instrument blijversleningen passen we toe voor geheel Vijfheerenlanden. 
 

[1] Kleine kernen zijn Everdingen, Hagestein, Hei- en Boeicop, Hoef en Haag, Kedichem, Leerbroek, Nieuwland, Oosterwijk, Schoonrewoerd en Zijderveld
[2] Verzorgingskernen zijn Ameide, Lexmond en Meerkerk
[3] Grote kernen zijn Leerdam en Vianen