6. Veiligheid

Vraag

6. Veiligheid

Antwoord

Vijfheerenlanden investeert in veiligheid

We werken actief aan het verder verbeteren van het veiligheidsgevoel. In dit verband is het behoud van de politieposten van groot belang. Een ander punt is het uitbreiden van de formatie van de gemeentelijke Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s). 
Veiligheid gaat niet alleen over meer blauw op straat, maar ook over de inrichting van de openbare ruimte en de activiteiten in het sociaal domein. Daarom nemen wij veiligheidsaspecten mee in afwegingen bij het ontwerp van woonwijken, het schoon, heel en veilig houden van de buitenruimte en zien wij een preventieve rol in het sociaal domein op het gebied van veiligheid. Met de hiervoor genoemde extra inzet van BOA’s en de toepassing van integraal veiligheidsbeleid, richten wij ons met name op drie speerpunten:

  • Huiselijk geweld en aanpak kindermishandeling
  • Handhaving op drank- en drugsoverlast
  • Ondermijning en radicalisering.

Veiligheid maak je samen

Veiligheid zien wij als een gedeelde verantwoordelijkheid voor politie, gemeente, maar juist ook van inwoners zelf. In ons veiligheidsbeleid zoeken wij dan ook nadrukkelijk de verbinding op met onze inwoners. Dit doen wij door als gemeente maximaal aan te sluiten op initiatieven van inwoners en niet andersom. Dit kan zowel gaan om bestaande initiatieven - zoals Whatsapp-groepen en BurgerNet - als nieuwe initiatieven. Daarnaast leggen wij hierbij de relatie met regionale verbanden als Samen Veilig en het Veiligheidshuis. Kortom: met een integrale aanpak, voldoende aandacht voor preventie en het zoeken naar verbinding lokaal (met onze inwoners en ondernemers) en onze regionale partners zorgen wij ervoor dat iedereen zich in Vijfheerenlanden veilig kan voelen. Dat geldt niet alleen voor inwoners en ondernemers, maar ook voor hulpverleners, bestuurders en ambtenaren. Agressie, geweld en bedreigingen aan hun adres vinden wij onaanvaardbaar.