Het coalitieakkoord in het kort

Vraag

Het coalitieakkoord in het kort

Antwoord

Kerngericht werken en overheidsparticipatie 

Wij respecteren de verschillen tussen de diverse kernen en wijken 
Kerngericht werken is de norm
Iedere kern krijgt een eigen wethouder
We stellen € 1 miljoen beschikbaar voor inwonersinitiatieven
We kunnen niets zonder vrijwilligers
We introduceren het Right to challenge 

Sociaal domein

We zetten in op maatwerk bij zorgverlening
Onze inwoners ondervinden geen last van de harmonisatie van het zorgbeleid
Het sociaal domein zien wij als één geheel
We voorkomen wachtlijsten in de jeugdhulp 
We blijven het goede voorbeeld geven bij arbeidsparticipatie
Basisonderwijs is voor iedere kern dichtbij en veilig te bereiken

Duurzaamheid

Vijfheerenlanden is een duurzame gemeente
In iedere kern pakken we de energietransitie op
Wij maken klimaatadaptatie onderdeel van ons beleid
We werken aan een toekomstbestendige agrarische sector
Wij zetten in op afvalscheiding
Vijfheerenlanden is voor eerlijke handel en duurzaam inkopen

Verkeer en openbare ruimte

Wij maken een nieuw verkeers- en vervoersplan
Onze openbare ruimte is schoon, heel en veilig

Wonen

Door woningbouw blijven onze kernen en voorzieningen vitaal
De bestaande woningvoorraad gaan we samen met de corporaties verbeteren

Veiligheid

Vijfheerenlanden investeert in veiligheid
Veiligheid maak je samen

Dienstverlening

Vijfheerenlanden is dichtbij
Met onze digitale dienstverlening zijn we ‘bij de tijd’

Ruimtelijke ontwikkeling

Door de invoering van de omgevingswet geven we meer ruimte aan initiatieven 
Met alle betrokkenen stellen wij de omgevingsvisie op 
Ons platteland blijft leefbaar en vitaal

Economie

Voldoende vestigingslocaties voor ondernemers zijn belangrijk
Wij faciliteren snel internet en participeren daarin niet financieel
Wij kopen meer in bij lokale ondernemers

Strategische visie

We pakken onze doelstellingen samen met onze partners op
Onze bestuurskracht verbeteren we door strategisch te werken

Recreatie, toerisme, cultuur en sport

Wij investeren in cultuureducatie 
Wij versterken onze merken Vrijstad Vianen en Glasstad Leerdam in verbinding met het buitengebied
Groene recreatie en ruimte voor toerisme past bij ons gebied
Sport brengt Vijfheerenlanden in beweging

Winkelopenstelling op zondag

Onze inwoners mogen per kern beslissen over de winkelopenstelling op zondag

Financiën en woonlasten

Vijfheerenlanden is financieel gezond
In 2019 verhogen wij de totale woonlasten niet