Wethouder Huib Zevenhuizen

test

Wethouder Huib Zevenhuizen

“Gemeente Vijfheerenlanden moet een plek zijn, waar iedereen zich thuis voelt, gehoord en serieus genomen voelt.”

  • Ruimtelijke ontwikkelingRuimtelijke ontwikkeling
  • EconomieEconomie
  • VerkeerVerkeer
  • DorpenDorpen: Ameide, Kedichem, Oosterwijk en Tienhoven aan de Lek
  • ICTICT

Ruimtelijke Ontwikkeling

Op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling gaat er veel veranderen. De nieuwe Omgevingswet biedt meer ruimte voor ideeën van inwoners, ondernemers en organisaties. Plannen worden op een andere manier beoordeeld: ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. De invoering van de Omgevingswet en de daarin verplicht gestelde omgevingsvisie vraagt de komende jaren veel inzet van de organisatie. Bij het opstellen van de visie worden onze inwoners en ondernemers nadrukkelijk betrokken.

Economie

Een goed functionerende lokale economie is van groot belang voor onze gemeente. Bedrijvigheid op bedrijventerreinen levert werkgelegenheid. Bedrijvigheid in de binnesteden zorgt voor een goed voorzieningenniveau en daarmee een prettig woonklimaat. Er komt een economische visie voor de gemeente Vijfheerenlanden, een detailhandelsvisie en een visie op de bedrijventerreinen. Zo kunnen we gericht handelen om vestigings- of uitbreidingsmogelijkheden te verbeteren.

Verkeer

Op het kruispunt van de A2, A15 en A27 heeft onze gemeente een ideale ligging. Door de groeiende verkeersintensiteit staat de bereikbaarheid onder druk. In het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) brengen we de knelpunten op het gebied van verkeer en vervoer in beeld. En benoemen we maatregelen die nodig zijn om de gemeente leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar te houden.

Nevenfuncties

  • Algemeen bestuur ODRU (Omgevingsdienst regio Utrecht) (onbezoldigd)