Contact met de gemeenteraad

Wilt u onderwerpen onder de aandacht van de gemeenteraad brengen? Of wilt u uw mening kwijt over onderwerpen die spelen in onze gemeente? Dat kan door een brief te sturen aan de raad of om in te spreken tijdens een commissievergadering.

Brieven aan de raad

Zijn er zaken die u onder de aandacht van raadsleden wilt brengen? In dat geval is het mogelijk een brief te sturen naar de raad. Dit kan het makkelijkst via het invullen van onderstaand formulier. 
Overigens neemt de raad geen anoniem verzonden brieven in behandeling.

Wanneer uw brief of e-mail bij de griffie binnenkomt, ontvangt u een ontvangstbevestiging van de griffie. Vervolgens wordt een verwijzing naar uw brief op de lijst ingekomen stukken voor de eerstvolgende raadsvergadering geplaats. De raad vergadert een keer per maand op een donderdagavond. De lijst ingekomen stukken wordt de vrijdag voorafgaand aan de raadsvergadering gesloten. De nadien binnengekomen stukken worden geplaatst op de lijst van de daaropvolgende vergadering.

Wanneer u gebruik maakt van het formulier om uw brief te versturen, wordt u meteen gevraagd of u instemt met het openbaar maken van uw NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats). Wanneer u dat niet wilt, wordt uw brief in een afgeschermde omgeving geplaatst waarin uw brief alleen zichtbaar is voor de raadsleden.
 
Het is aan de raadsleden om te bepalen wat ze met uw brief doen. Soms nemen zij een brief voor kennisgeving aan. Maar uw brief kan ook door raadsleden worden betrokken in het politieke debat. In dat geval ontvangt u een bericht. Hierin staat bijvoorbeeld vermeld wanneer het onderwerp dat u onder de aandacht hebt gebracht, wordt besproken in een raadscommissie. Eventueel kunt u zich dan aanmelden als inspreker om een nadere toelichting te geven aan de commissie.

Tot slot: heeft u vragen over een brief of een mail die u wilt schrijven of die u heeft geschreven, neem dan gerust contact op met de griffie.

Een brief sturen aan de raad(DigiD)

Een brief sturen aan de raad(eHerkenning)

Spreekrecht VHL-plein

Bent u inwoner van de gemeente Vijfheerenlanden? Of bent u een in de gemeente belanghebbende persoon of rechtspersoon? In dat geval heeft u de mogelijkheid om tijdens het VHL-plein in te spreken. Dit kan gaan over onderwerpen die op de agenda staan, maar ook over onderwerpen die niet op de agenda staan.

Aan het recht om in te spreken zijn een aantal spelregels verbonden:

 1. Insprekers kunnen zich melden tot uiterlijk  aanvang VHL-plein.
 2. Het is niet mogelijk om het woord te voeren over:
  a. een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan
  b. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen
  c. een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend
  d. zaken, die niet tot het werkterrein van de commissie behoren
 3. Na het inspreken is er voor de raads- en commissieleden gelegenheid om korte, verhelderende vragen te stellen. Ook is er ruimte om op informele wijze met raads- en commissieleden door te praten over het aangekaarte onderwerp.
 4. De vergadering is openbaar en er worden opnames gemaakt. De opnames zijn online live te bekijken en te beluisteren en later terug te kijken op de website. De inspreker is tijdens het inspreken in beeld. De inspreekbijdrage kan op papier of digitaal aan de voorzitter worden overhandigd zodat deze later kan worden gepubliceerd op de website.

Vooraf aanmelden kan bij de griffie via

Aanvraag inspreken in de raad

Burgerinitiatief

Het burgerinitiatief biedt inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden de mogelijkheid om zelf een onderwerp aan te dragen voor de agenda van de raad.

Hieraan zijn spelregels verbonden. Deze zijn vastgelegd in de verordening op het burgerinitiatief. In de verordening is uitgewerkt hoe en onder welke voorwaarden een burgerinitiatief mag worden aangedragen en op welke manier de gemeenteraad met de aangedragen initiatieven om moet gaan.

De belangrijkste spelregels zijn:

 • Er is gekozen voor de term ‘initiatiefnemer’ in plaats van ‘inwoner’. Dat geeft mensen buiten de gemeente ook de mogelijkheid om een verzoek aan de raad kunnen richten. Denk daarbij aan organisaties of personen die wel actief zijn binnen de gemeente Vijfheerenlanden maar er niet wonen.
 • Om te voorkomen dat het instrument ingezet wordt voor individueel belang, is er gekozen voor een minimale ondersteuning van 10 kiesgerechtigden. Dat houdt in dat 10 personen, die op het moment van indiening stemgerechtigd zijn, het voorstel moeten ondersteunen.
 • De verordening is alleen van toepassing op zaken waarvoor de gemeenteraad het bevoegd gezag is. Daarnaast zijn er verschillende uitsluitingsgronden in de verordening opgenomen om te voorkomen dat het initiatief betrekking heeft op onderwerpen die niet het algemeen belang dienen of die al op de agenda van de gemeenteraad staan (of kort daarvoor hebben gestaan).

Burgerinitiatief

Lees hier de Verordening op het Burgerinitiatief Vijfheerenlanden.