Contact met de gemeenteraad

Stuur een brief naar de raad of vraag om inspraak tijdens een commissievergadering.

Wilt u onderwerpen onder de aandacht van de gemeenteraad brengen? Of wilt u uw mening kwijt over onderwerpen die spelen in onze gemeente? Dat kan door een brief te sturen aan de raad of om in te spreken tijdens een commissievergadering.

Spreekrecht commissievergaderingen

Bent u inwoner van de gemeente Vijfheerenlanden? Of bent u een in de gemeente belanghebbende persoon of rechtspersoon? In dat geval heeft u de mogelijkheid om tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad in te spreken. Dit kan gaan over onderwerpen die op de agenda staan, maar ook over onderwerpen die niet op de agenda staan.
 
Aan het recht om in te spreken zijn een aantal spelregels verbonden:

 1. Insprekers kunnen zich melden tot uiterlijk 12 uur voor aanvang van vergadering
 2. Het is niet mogelijk om het woord te voeren over:
  a. een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;
  b. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  c. een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend;
  d. zaken, die niet tot het werkterrein van de commissie behoren.
 3. De spreektijd is in principe 5 minuten per inspreker, met een gezamenlijke spreektijd van maximaal 30 minuten. Dit betekent dat als meer dan 6 insprekers zich melden, de beschikbare tijd eerlijk onder de insprekers wordt verdeeld. 
 4. Na het inspreken is er voor de commissieleden gelegenheid om korte, verhelderende vragen te stellen. Er zal geen discussie plaatsvinden. 
 5. De vergadering is openbaar en er worden opnames gemaakt. De opnames zijn online live te bekijken en te beluisteren en later terug te kijken op de website. De inspreker is tijdens het inspreken in beeld. De inspreekbijdrage kan op papier of digitaal aan de voorzitter worden overhandigd zodat deze later kan worden gepubliceerd op de website.

Vooraf aanmelden kan bij de griffie via onderstaande link.

Aanvraag inspreken in de raad

Brieven aan de raad

Zijn er zaken die u onder de aandacht van raadsleden wilt brengen? In dat geval is het mogelijk een brief te sturen naar de raad. Dit kan het makkelijkst via het invullen van onderstaand formulier. 
Overigens neemt de raad geen anoniem verzonden brieven in behandeling.

Wanneer uw brief of e-mail bij de griffie binnenkomt, ontvangt u een ontvangstbevestiging van de griffie. Vervolgens wordt een verwijzing naar uw brief op de lijst ingekomen stukken voor de eerstvolgende raadsvergadering geplaats. De raad vergadert een keer per maand op een donderdagavond. De lijst ingekomen stukken wordt de vrijdag voorafgaand aan de raadsvergadering gesloten. De nadien binnengekomen stukken worden geplaatst op de lijst van de daaropvolgende vergadering.

Wanneer u gebruik maakt van het formulier om uw brief te versturen, wordt u meteen gevraagd of u instemt met het openbaar maken van uw NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats). Wanneer u dat niet wilt, wordt uw brief in een afgeschermde omgeving geplaatst waarin uw brief alleen zichtbaar is voor de raadsleden.
 
Het is aan de raadsleden om te bepalen wat ze met uw brief doen. Soms nemen zij een brief voor kennisgeving aan. Maar uw brief kan ook door raadsleden worden betrokken in het politieke debat. In dat geval ontvangt u een bericht. Hierin staat bijvoorbeeld vermeld wanneer het onderwerp dat u onder de aandacht hebt gebracht, wordt besproken in een raadscommissie. Eventueel kunt u zich dan aanmelden als inspreker om een nadere toelichting te geven aan de commissie.

Tot slot: heeft u vragen over een brief of een mail die u wilt schrijven of die u heeft geschreven, neem dan gerust contact op met de griffie.

Een brief sturen (DigiD)

Een brief sturen (eHerkenning)