Rekenkamer

De Rekenkamer voert onderzoeken uit naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid en bestuur.

De Rekenkamer voert onderzoeken uit naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid en bestuur. Met deze onderzoeken ondersteunt de Rekenkamer raadsleden in hun kaderstellende en controlerende taak. De Rekenkamer vindt zijn juridische grondslag in de Gemeentewet. In het kader van de dualisering is daarin opgenomen dat gemeenten een rekenkamer of rekenkamerfunctie moeten instellen. De Rekenkamer staat voor onafhankelijkheid en professionaliteit met oog voor de behoeften van de Raad. In dit kader heeft de gemeenteraad een verordening vastgesteld en een Rekenkamer ingesteld.

Samenstelling

De rekenkamer van Vijfheerenlanden bestaat uit vijf externe leden, waaronder de voorzitter. De voorzitter is het centrale aanspreekpunt voor de algemene gang van zaken rond de rekenkamer en bewaakt de voortgang van de onderzoeksprojecten. De rekenkamer bestaat uit de volgende personen:

Mevrouw Karin van den Berg (extern lid, voorzitter)

Karin van den Berg is planoloog en bestuurskundige en heeft altijd in en voor het openbaar bestuur gewerkt. Ze is begonnen bij de gemeente Breda en heeft vervolgens gewerkt bij de Rijksoverheid en provinciale overheid en als consultant. Sinds 2019 werkt ze voor Dordrecht/ Drechtsteden en is ze als zelfstandige adviseur op het brede terrein van politiek, bestuur en samenleving. Ze is al vanaf de instelling van gemeentelijke rekenkamers actief in deze wereld: als rekenkamerlid, voorzitter en als onderzoeker.

Collin Hoogeveen

Collin is socioloog en eigenaar van een onderzoeksadviesbureau: Bureau Alpha. Verder is hij adviseur of begeleider en werkt nog één dag in de week als reservist-majoor bij de marechaussee. Daarnaast heeft hij nevenfuncties in een rekenkamercommissie en is politiek-bestuurlijk actief.

Lies van Aelst

Lies van Aelst (1988) is historicus, zij werkt als senior programmamanager en onderzoeker bij de Wethoudersvereniging. Daarnaast is Lies lid van provinciale staten van Zuid-Holland, sinds 2007 en zat zij in de gemeenteraad van Gorinchem. Naast de rekenkamer van Vijfheerenlanden is Lies lid van de rekenkamercommissie van De Bilt.

Rob Paulussen

Rob is bestuurskundige en politicoloog en actief als zelfstandig adviseur / onderzoeker. Naast zijn lidmaatschap van de Rekenkamer Vijfheerenlanden is hij voorzitter / lid binnen een tweetal andere Rekenkamercommissies en heeft hij enkele nevenfuncties op het gebied van onafhankelijke klachtenbehandeling en hoger onderwijs.

Jolanda Versteegh

Jolanda is bestuurskundige en heeft ervaring in organisatieadvieswerk op het grensvlak van digitalisering en organisatieverandering. De afgelopen jaren vervulde ze financiële management functies bij gemeenten. Momenteel is ze actief in diverse nevenfuncties in bestuur, raad van toezicht en cliëntenraad.

Nevenfuncties
Nevenfuncties leden Rekenkamer
Naam Nevenactiviteit Periode
Karin van den Berg Programmamanager Gemeente Dordrecht 2019 - heden
  Voorzitter rekenkamer Zutphen 2016 - heden
  Voorzitter rekenkamer Deventer 2018 - heden
  Lid raad van toezicht Stichting Uniek 2022 - heden
  Lid Algemeen Bestuur Waterschap Brabantse Delta 2015 - heden
  Lid rekenkamercommissie Zaltbommel 2016 - heden
Lies van Aelst Senior programmamanager en onderzoeker bij de Wethouders vereniging (hoofdfunctie) 2019 -heden
  Statenlid provincie Zuid-Holland (fractievoorzitter, SP) 2007 -heden
  Lid rekenkamer De Bilt 2021 - heden
  Lid ledenraad COOP (coöperatieve supermarkt) 2017 - heden
  Redactielid Oud-Gorcum Varia, Historische vereniging Oud-Gorcum 2014 - heden
  Bestuurslid/Organisatiesecretaris SP Gorinchem 2005 - heden
Rob Paulussen Zelfstandig beleidsonderzoeker / bestuurskundig adviseur (hoofdfunctie) 2004 - heden
  Voorzitter rekenkamer IJsselstein 2018 - heden
  Lid rekenkamercommissie Krimpenerwaard 2017 - heden
  (Extern) Lid examencommissie NHL Stenden 2017 - heden
  Parttime docent HBO Rechten Hogeschool Leiden 2021 - heden
Jolanda Versteegh Lid rekenkamercommissie Vallei- en Veluwerand 2021 - heden
  Lid raad van toezicht Stichting SOVEE 2021 - heden
  Lid raad van commissarissen ExpertCare en Villa ExpertCare 2020 - heden
  Lid raad van toezicht Mondzorg for kids 2017 - heden
  Bestuurslid Amersfoorts vrouwen netwerk 2021 - heden
  Lid cliënten/adviesraad Stichting Verbinden met zorg 2019 - heden
Collin Hoogeveen Eigenaar Bureau Alpha 2011 - heden
  Reservist bij Defensie: senior analist Afdeling Intelligence, Landelijk Tactisch Commando Koninklijke Marechaussee 2018 - heden
  Lid rekenkamercommissie Sint Michielsgestel 2019 - heden
  Part-time onderzoeker VanMontfoort 2019 - heden
Publicaties

Verordening op de Rekenkamer Vijfheerenlanden 2020

Jaarplan en Jaarverslag

De rekenkamer stelt jaarlijks rond de jaarwisseling een jaarplan met onderzoeksprogramma vast en consulteert voorafgaand de raad over de onderzoekskeuze. De rekenkamer zendt het jaarplan na vaststelling ter kennisname aan de raad

De rekenkamer verantwoordt de baten en lasten van het vorig begrotingsjaar in het jaarverslag aan de raad, als bedoeld in artikel 185, derde lid gemeentewet.

Lees hier het Jaarverslag 2020 Rekenkamer Vijfheerenlanden

Digitale Dienstverlening

De Rekenkamer Vijfheerenlanden heeft onderzoek laten doen naar de digitale dienstverlening en de inclusiviteit hiervan. Het onderzoek heeft als doel om vast te stellen hoe de digitale dienstverlening van de gemeente ervoor staat.

Lees hier de Bestuurlijke nota Digitale Dienstverlening Vijfheerenlanden

Weerbaar tegen zorgfraude

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de vraag of de gemeente in haar beleid en uitvoering voldoende bescherming heeft ingebouwd om het risico op zorgfraude tegen te gaan. In het rapport is te lezen wat zorgfraude is en welke conclusies getrokken kunnen worden uit het onderzoek. Daarnaast bevat het onderzoek aanbevelingen om zorgfraude tegen te gaan. Het rapport is te lezen op de agenda voor de Commissie WOS van 27 oktober 2021.

Jaarverslag 2021

In lijn met de gemeentewet legt de rekenkamer in dit jaarverslag verantwoording af over haar werkzaamheden in het jaar 2021: welke activiteiten zijn uitgevoerd, wat heeft zij daarmee bereikt en wat waren hiervan inzet en kosten?

Het verslag is te lezen via de agenda van de raad van 21 april 2022 onder agendapunt 5.1.18.

Jaarplan 2022

In juli 2020 zijn we gestart als de Rekenkamer Vijfheerenlanden. Graag bieden wij u ons Jaarplan 2022 aan. In dit jaarplan beschrijven we onze voorgenomen activiteiten en onderzoeken voor het jaar 2022.

Het plan is te lezen via de agenda van de raad van 21 april 2022 onder agendapunt 5.1.18

Rekenkamerbrief WOB onderzoek

Met deze eerste rekenkamerbrief voor de gemeente Vijfheerenlanden rapporteert de rekenkamer over het landelijke onderzoek naar de toepassing van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) bij decentrale overheden.

Aan dit onderzoek hebben 93 decentrale overheden meegedaan en is uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR).

Het onderzoek is te lezen via de agenda van de raad van 21 april 2022 onder agendapunt 5.1.13.

Jaarverslagen Rekenkamer

In haar jaarverslag beschrijft de Rekenkamer:

  • Welke onderzoeken klaar zijn
  • Welke onderzoeken nog lopen
  • Welke andere activiteiten de Rekenkamer heeft uitgevoerd

Lees hier de jaarverslagen en -plannen van de Rekenkamer.

Contact

Rekenkamer Vijfheerenlanden
Postbus 11
4140 AA Leerdam

088 - 599 7362
griffie@vijfheerenlanden.nl