Ontwerp omgevingsvisie ter inzage

Op donderdag 20 april 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met het ontwerp van de omgevingsvisie voor de gemeente Vijfheerenlanden. Dit ontwerp ligt van 11 mei tot 22 juni 2023 voor iedereen ter inzage.

Op donderdag 20 april 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met het ontwerp van de omgevingsvisie voor de gemeente Vijfheerenlanden. Dit ontwerp ligt van 11 mei tot 22 juni 2023 voor iedereen ter inzage. De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen over de toekomst.

De omgevingsvisie is opgesteld voor het grondgebied van de gemeente Vijfheerenlanden. De visie beschrijft de hoofdlijnen en toekomstrichting voor het beheer, het gebruik en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Eén verhaal voor de ruimtelijke toekomst van Vijfheerenlanden. Over mogelijkheden om te wonen, werken, recreëren, ondernemen, maar ook op een gezond, duurzaam en veilig leefklimaat. De omgevingsvisie vormt het kader voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, toekomstig beleid en het omgevingsplan. Ten behoeve van de omgevingsvisie is een (plan)Omgevingseffectrapportage opgesteld.

Na 22 juni 2023 informeert het college de gemeenteraad over de binnengekomen zienswijzen. In het najaar van 2023 besluit de gemeenteraad over vaststelling van de omgevingsvisie. De binnengekomen zienswijzen worden hierin meegenomen.

Inzien en reageren

De Ontwerp-omgevingsvisie en de plan-Omgevingseffectrapportage (bijlage 5) kunt u vanaf 11 mei 2023 inzien op Overheid.nl.
Op afspraak kunt u de papieren versie inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis in Leerdam, Vianen of Meerkerk. Hiervoor kunt u contact opnemen met Audrey Tuinier, via a.tuinier@vijfheerenlanden.nl of 088 - 599 7512.

Tijdens de periode van de terinzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen. Deze richt u aan burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden, Postbus 11 4140 AA Leerdam en kunt u per post of per mail (info@vijfheerenlanden.nl) indienen. Wilt u mondeling een zienswijze indienen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via Audrey Tuinier via a.tuinier@vijfheerenlanden.nl of 088 - 599 7512. Tegen een ontwerpvisie kan geen beroep worden aangetekend.