Begroting gemeente Vijfheerenlanden weer sluitend

Het college van de gemeente Vijfheerenlanden presenteert de gemeenteraad een sluitende begroting voor 2021 en gelijkblijvende gemiddelde woonlasten voor haar inwoners.

Het college van de gemeente Vijfheerenlanden presenteert de gemeenteraad een sluitende begroting voor 2021 en gelijkblijvende gemiddelde woonlasten voor haar inwoners. Daarnaast kan worden geïnvesteerd op veel terreinen. Dit ondanks tegenvallers en een fors tekort op de jeugdzorg. Dit wordt onder andere bereikt door het inzetten van vrijkomende reserves en een besparing op de ambtelijke organisatie. Ook wordt een deel van de opbrengst van de Eneco-aandelen gebruikt voor eenmalige uitgaven.

Afgelopen twee jaar heeft de gemeente begroting ook sluitend kunnen maken en kon het eigen vermogen worden versterkt. Begin dit jaar werden ook de aandelen Eneco verkocht door de gemeente en dat leverde zo’n €78 miljoen op. Een deel van dat geld wordt gebruikt om de gemeente financieel gezond te maken. Daarnaast zet de gemeente geld apart om de gevolgen van de coronapandemie op te vangen, zo’n €5 miljoen. Nog eens €22 miljoen wordt gereserveerd voor tegenvallers in de toekomst.

Investeren in de toekomst

Vijfheerenlanden kijkt in deze zware tijd vooruit en gaat investeren in de gemeente. Reserves die de gemeente de afgelopen jaren heeft opgebouwd worden hiervoor gebruikt. Dat is belangrijk in deze onzekere tijden voor veel inwoners en ondernemers. Hier wordt ook een deel van de Eneco-gelden voor gebruikt door het instellen van fondsen. Het college wil een deel van dit geld onder andere gebruiken om te investeren in duurzaamheid, sociaal domein, woningbouw en bereikbaarheid. In de eerste helft van 2021 wordt uitgewerkt waar dit geld precies aan besteed zal worden.

Woonlasten gelijk

De gemeentelijke lasten voor gezinnen blijven dit jaar gemiddeld genomen gelijk. De afvalstoffenheffing stijgt dit jaar wel doordat er meer afval is aangeboden en de kosten van afvalverwerking stijgen, maar de rioolheffing komt aanzienlijk lager uit. Het tarief van de onroerend zaakbelasting blijft komend jaar gelijk aan vorig jaar. De dalende inkomsten door afschaffing van de hondenbelasting konden worden opgevangen. Dat de gemiddelde woonlasten gelijk blijven sluit niet uit dat er in individuele gevallen meer (of minder) betaald moet worden aan gemeentelijke heffingen en belastingen. Dit is afhankelijk van ieders persoonlijke situatie.

Weerstandsvermogen uitstekend

Hoewel de risico’s behoorlijk zijn toegenomen heeft de gemeente Vijfheerenlanden een uitstekend weerstandsvermogen. Met het weerstandsvermogen heeft de gemeente geld om risico’s op te vangen. Om dit zo te houden moet de komende jaren wel gelet worden op de beheersing van de risico’s. Wat uiteraard niet wegneemt dat er blijvend aandacht zal zijn voor risicobeheersing. Zo is er bijvoorbeeld ook voldoende geld gereserveerd voor de zaak Niemans.