Overzicht Inwoners

 • Aanpak sluipverkeer Vianen - Lexmond

  Met het verkeersbesluit inrijverbod willen we een einde maken aan het sluipverkeer tussen Vianen en Lexmond in de avondspits.

 • Afval

  Uw persoonlijke afvalkalender, gemeentewerf en afvalbrengstation, afvalinzameling, grofvuil, extra container aanvragen.

 • Belastingen

  Belastingen, tarieven, kwijtschelding en verordeningen

 • Bezwaren en klachten

  Bezwaar tegen de gemeente, in beroep gaan, een klacht indienen of de gemeente aansprakelijk stellen.

 • Crisisnoodopvang

  Het Rijk heeft de opvang van asielzoekers tot crisis bestempeld en gemeenten meermaals gevraagd te helpen met het tijdelijk opvangen van deze vluchtelingen.

 • Digitaal zaken doen met de gemeente

  Het wordt steeds gebruikelijker om via internet zaken te regelen, ook met de gemeente.

 • Document aanvragen

  Informatie over het aanvragen van bijvoorbeeld een uittreksel, verklaring, paspoort of rijbewijs en meer.

 • Duurzaamheid

  Samen maken we Vijfheerenlanden duurzamer!

 • Geboorte, relatie en overlijden

  Geboorteaangifte, trouwen, echtscheiding, begraven, cremeren, erkennen kind.

 • Herinrichting speelplaatsen

  In 2022 vond een inwonersenquête plaats in Leerdam Noord om de wensen voor de speeltuinen in kaart te brengen.

 • Inwonersberaad

  Een inwonersberaad is een groep inwoners die door de gemeente wordt uitgenodigd om te helpen bij een vraagstuk.

 • Inwonerspanel

  Met een inwonerspanel kunnen we in een vroeg stadium meningen peilen en kennis verzamelen over actuele onderwerpen.

 • Landbouw

  De gemeente vindt een vitale landbouwsector die de continuïteit in de voedselvoorziening waarborgt belangrijk.

 • Ondernemers

  Bedrijf beginnen, bedrijventerreinen, ondernemersloket en ondernemersloket.

 • Onderwijs en kinderen

  Scholen, kinderopvang, kinderopvangtoeslag, leerlingenvervoer en leerplicht.

 • Speedpedelecs

  Bent u eigenaar van een speedpedelec? Dan kunt u een gratis ontheffing aanvragen om gebruik te maken van het fietspad.

 • Subsidie

  Subsidie voor activiteiten op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, sport en recreatie.

 • Veiligheid, incidenten en rampen

  Brandweer, politie, rampen, crisissituaties en weesfietsen.

 • Vergunningen

  Evenementenvergunning, Omgevingsvergunning, Parkeervergunning, Drank- en Horecavergunning

 • Verhuizen, emigreren en inburgeren

  Informatie over verhuizen, emigreren en inburgeren.

 • VN-Verdrag Handicap

  In de gemeente Vijfheerenlanden hoort iedereen erbij en doet iedereen mee. Ook als je slecht kunt zien of horen, een lichamelijke, verstandelijke, of andere beperking hebt.

 • Wet Open Overheid

  Woo staat voor Wet open overheid. Met een Woo-verzoek vraagt u om documenten over een bepaald onderwerp voor iedereen openbaar te maken.

 • Wijk- en dorpsgericht werken

  Het aansluiten van de werkwijze bij de behoefte en identiteit van een specifieke wijk, dorp of stad.

 • Wonen en bouwen

  Bestemmingsplannen, bouwen en verbouwen, projecten, Melding openbare ruimte

 • Woningbouw, plannen, projecten en visies

  Een overzicht van de woningbouwprojecten, toekomstplannen, overige projecten en visies in Vijfheerenlanden.