Omgekeerd afval inzamelen voormalige gemeente Vianen

Afval inzamelen wordt in de gemeente Vijfheerenlanden overal hetzelfde. Hiermee voeren we de Strategienota uit die de gemeenteraad op 10 juli 2021 vaststelde. Daarom gaan we ook in de voormalige gemeente Vianen binnenkort omgekeerd inzamelen. Met deze manier van afval inzamelen stimuleren we afvalscheiding en hergebruik van waardevolle grondstoffen. Zo streven we naar minder restafval en het beheersen van verwerkingskosten daarvan.

Ondergrondse containers Vianen nog niet in gebruik

Vianen en omgeving gaat over op het ondergronds inzamelen van restafval. De afgelopen tijd zijn er daarom veel ondergrondse containers geplaatst. Dat is echter nog niet overal gelukt.

Afvalinzamelaar Waardlanden heeft last van leveringsproblemen. Zo is de binnenstad van Vianen bijvoorbeeld nog niet klaar. In straten waar wel al ondergrondse containers staan, zijn deze nog afgesloten.
Dit komt doordat we pas het restafval ondergronds inzamelen als op alle locaties de containers zijn geplaatst. We verwachten dat dit eind 2022 is geregeld. De grijze minicontainers bij woningen worden vanaf dat moment voor PMD gebruikt en het restafval kan dan in de ondergrondse containers.

Waardlanden houdt u op de hoogte. Voor vragen kunt u terecht op de website van Waardlanden of via de Waardlanden app.

Afbeelding met de tekst: Download in de AppStore Afbeelding met de tekst: Ontdek het op GooglePlay

Hoe werkt omgekeerd inzamelen?

We gaan afvalstromen die hergebruikt kunnen worden of als grondstof voor andere producten kunnen dienen huis- aan- huis inzamelen. Daarnaast gaan wij ondergrondse containers voor restafval plaatsen, waar inwoners dus restafval naartoe gaan brengen. Dit noemen we omgekeerd inzamelen. Zo kunnen we waardevolle grondstoffen hergebruiken en de afvalverwerkingskosten beter beheersen.

 • Voor laagbouwwoningen geldt dat grijze minicontainers die voorheen voor restafval waren, stickers met scheidingstips krijgen en eenmalig worden gespoeld. Daarna worden ze alleen nog ingezet voor inzameling van verpakkingen van plastic, metaal (blik) en drankpakken (pmd). Pmd hoeft dus niet meer in zakken langs de straat worden aangeboden. De groene container voor gft en de blauwe container voor papier/karton blijven behouden.
 • Het restafval wordt ingezameld via ondergrondse containers in de buurt. Deze containers worden extra neergezet binnen loopafstand.
 • Bewoners van appartementengebouwen waren al gewend aan ondergrondse containers. Voor hen verandert er echter ook iets. Deze bewoners gaan voortaan restafval en pmd-afval samen in één container inleveren. De afvalverwerker zorgt dat restafval en pmd achteraf gescheiden verwerkt worden. Tegelijk herintroduceren we voor de appartementengebouwen gescheiden inzameling voor het groente-, fruit- en etensresten (gfe). Hiervoor komen aparte nieuwe inworpzuilen bij de gebouwen. Bewoners krijgen een keukenemmertje om het scheiden thuis makkelijker te maken.
 • Om misbruik van de containers te voorkomen zullen alle ondergrondse containers voor restafval en pmd én bovengrondse containers voor gfe afgesloten worden en open te maken zijn met een pas. Containers voor papier en glas worden niet afgesloten.
 • Bovengrondse wijkcontainers voor papier en karton worden vervangen door ondergrondse containers. Ook worden er meer papiercontainers geplaatst. Hetzelfde geldt voor glascontainers.
 • Inwoners van het buitengebied krijgen er een minicontainer bij voor pmd. De zakkeninzameling verdwijnt.
 • De textielcontainers blijven voorlopig bovengronds.
Besluit burgemeester en wethouders

Het ontwerp-locatieplan heeft van eind december 2021 tot en met begin februari 2022 ter inzage gelegen. Inwoners hebben een brief gekregen. Hierin stond uitgelegd hoe zij via een zienswijze konden reageren op de voorlopige locaties van de ondergrondse containers voor restafval. Er zijn voor meerde locaties zienswijzen ingediend. Op die manier zijn drie categorieën locaties zijn ontstaan: (1) locaties waarvoor geen zienswijze is ingediend, (2) locaties waarvoor wel zienswijze(n) zijn ingediend, maar waar de locatie niet wijzigt en (3) locaties waarvoor wel zienswijze(n) zijn ingediend en waar de locatie wijzigt.

Het college van burgemeester en wethouders van Vijfheerenlanden heeft met betrekking tot het locatieplan voor de ondergrondse containers in het gebied van de voormalige gemeente Vianen de volgende besluiten genomen:

 1. Op 22 februari 2022 zijn de locaties waarvoor geen zienswijze is ingediend definitief vastgesteld.
 2. Op 5 april 2022 zijn de locaties waarvoor zienswijzen zijn ingediend, maar waar de locatie niet wijzigt, vastgesteld.

De locatielijst is te vinden als bijlage onderaan deze pagina. Lees hier het Plaatsingsbesluit ondergrondse containers grondgebied voormalige gemeente Vianen.

Voor de locaties waar zienswijzen op zijn ingediend en waar de locatie wijzigt, is een nieuwe zienswijzeprocedure opgestart.

Nieuwe zienswijzeprocedure

In totaal zijn er zeven locaties op basis van de ingediende zienswijzen gewijzigd. Het gaat over de volgende locaties:

 1. De locatie aan de Mariënhof ter hoogte van nummer 151 is verplaatst naar het hondentoilet in het grasveld tussen de Mariënhof 153 en 155.
 2. Bij het Franciscushof worden twee nieuwe containers toegevoegd in de grasstrook achter de huidige aanbiedplaats voor de minicontainers ter hoogte van nummer 206.
 3. De locatie aan de Stammershoefstraat ter hoogte van nummer 33 is verplaatst naar het grasveld tussen nummer 28 en 30. Op deze plek staat nu ook een bovengrondse papiercontainer. De nieuwe containers worden zo dicht mogelijk tegen en parallel aan de Stammershoefstraat geplaatst.
 4. De locatie aan de Norbertushof ter hoogte van nummer 11 is verplaatst naar de hoek van de Lange Waaijsteeg en de Groenekade naast het fietspad.
 5. De locatie aan de Irenestraat waar nu de bovengrondse papiercontainer staat, is verplaatst naar de Maximastraat ter hoogte van de garageboxen. De papiercontainer komt naast de nog te plaatsen restafvalcontainer.
 6. De locatie aan het Blokhuis op de hoek met de Hagesteinsestraat is verplaatst naar de Hoevesteinse Lint op de locatie waar nu de bovengrondse glascontainer staat. De glascontainer komt hier te vervallen.
 7. De locatie aan de Graaf Huibertlaan tussen nummer 5A en 7A is verplaatst naar de groenstrook ter hoogte van de Graaf Huibertlaan nummer 16.

Voor de nieuwe locaties bestond de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De termijn voor het indienen van een zienswijze was van maandag 25 april tot en met vrijdag 3 juni 2022. Dit termijn is nu verlopen. 

Alle binnengekomen zienswijzen zullen nu verzameld, beoordeeld en beantwoord worden. Diegene die een zienswijze ingediend hebben, ontvangen een persoonlijk antwoord. Hier geldt geen maximale reactietijd voor. Uiteraard proberen we alle zienswijzen zo snel mogelijk te beantwoorden.