Kwijtschelding gemeentebelastingen

Heeft u geen vermogen en een laag inkomen, waardoor u gemeentelijke belastingen niet kunt betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, uitgaven en vermogen). Elk verzoek tot kwijtschelding wordt individueel beoordeeld aan de hand van uw persoonlijke situatie.

Uw verzoek om kwijtschelding wordt onder meer beoordeeld via een toets bij het Inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het bureau verzamelt uw persoonlijke gegevens die geregistreerd staan bij de Rijksbelastingdienst, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

Voorwaarden

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen kijken we naar uw inkomen, vermogen en uitgaven. Deze worden vergeleken met standaardbedragen die zijn bepaald door de Rijksoverheid. Als na de berekening blijkt dat u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, krijgt u kwijtschelding.

Inkomensgrenzen voor kwijtschelding

U komt in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentebelasting als uw netto inkomen op of rond bijstandsniveau zit.

Inkomensgrenzen
Leefsituatie: personen jonger dan PGL-leeftijd Hoogte Inkomen
Alleenstaande / Alleenstaande ouder € 1.052,32
Echtparen

€ 1.503,31

Inkomensgrenzen
Leefsituatie: personen ouder dan PGL-leeftijd Hoogte Inkomen
Alleenstaande / Alleenstaande ouder € 1.187,02
Echtparen € 1.605,19
Echtparen waarvan één PGL-leeftijd € 1.615,19

 

Meer informatie over bijstand vindt u op de website van de Rijksoverheid. Daar staan ook de uitkeringsbedragen per 1 januari 2020 gepubliceerd.
* PGL = Pensioengerechtigde leeftijd

Vermogen

Onder vermogen verstaan we:
Het bank- en/of spaartegoed op uw bankrekening(en). Als richtlijn gelden de volgende vrijstellingen:

Richtlijnen voor vermogen
Huishouden Vrijstelling
Alleenstaanden € 1.500
Alleenstaanden met AOW € 1.660
Echtparen € 2.030
Echtparen met AOW € 2.220
Voertuig

U mag slechts 1 auto per huishouden in bezit hebben. Deze mag niet meer waard zijn dan € 2.269. Heeft u een auto nodig omdat u gehandicapt bent, stuur dan een kopie van uw gehandicaptenparkeerkaart of een medische verklaring van een onafhankelijke arts mee. 
Kunt u uw auto niet missen door uw werk, stuur dan een verklaring mee van uw werkgever.

Voor een eigen woning met overwaarde, een tweede auto, motoren, caravans, aandelen krijgt u geen vrijstelling. De waarde wordt volledig meegenomen.

Kostendelersnorm 

Wij kijken ook met hoeveel personen van 21 jaar of ouder u in een huis woont. Hoe meer meerderjarige bewoners, hoe lager het bedrag wordt dat u aan kwijtschelding krijgt. De reden is dat u de woonkosten met meerdere personen kunt delen.

Het maakt niet uit wat het inkomen is van de kostendelers of welke relatie u met de kostendeler 
heeft. Het maakt ook niet uit waarom u in één huis woont.

U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor bedragen die:

  • u nog niet heeft betaald.
  • u korter dan drie maanden geleden heeft betaald.

Ondernemer

U kunt alleen in aanmerking komen voor kwijtschelding van uw privé-aanslagen. Dit zijn de aanslagen die te maken hebben met uw woning.

Uw persoonsgegevens

Welke gegevens vragen wij van u?

Wij vragen altijd om uw Burgerservicenummer (BSN), achternaam, postcode, huisnummer, straatnaam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Het kan zijn dat wij meer gegevens nodig hebben, omdat uw verzoek niet duidelijk of concreet genoeg is. Dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht van ons.

Waarom vragen we deze gegevens?

Deze gegevens hebben wij nodig om u te kunnen identificeren en op uw verzoek te reageren.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?        

We gebruiken uw gegevens alleen voor de behandeling van uw verzoek. De medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling van uw verzoek ontvangen uw verzoek en uw gegevens.

Automatische incasso en kwijtschelding 

De automatische incasso stopt niet voor de bedragen waarvoor u kwijtschelding heeft aangevraagd.
 

Aanpak

In het verleden kon u kwijtschelding aanvragen voor de aanslag gemeentelijke belastingen via BSR in Tiel. Met ingang van 1 januari 2020 gaat Team Belastingen van gemeente Vijfheerenlanden de kwijtschelding zelf uitvoeren.

Kwijtschelding aanvragen

U kunt uw kwijtscheldingsverzoek digitaal aanvragen via de Digitale belastingbalie.