Rioolheffing

Heeft u een woon- of bedrijfsruimte die is aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan betaalt u daarvoor rioolheffing.

De rioolheffing is een belasting waarvan de opbrengst door de gemeente gebruikt wordt voor het rioolbeheer. Daaronder valt het uitvoeren van inspecties, reiniging, kolken zuigen, de vervanging van bestaande rioleringen, de kosten van noodzakelijke verbeteringsmaatregelen en de inzameling en verwerking van hemel- en grondwater. De opbrengst van de rioolheffing is kostendekkend en geen bron van inkomsten. Meer informatie kunt u lezen in de  Verordening Rioolheffing gemeente Vijfheerenlanden 2020.

Tarieven rioolheffing
m3
Tot 300 m3 € 270,00
301-600 m3 € 540,00
601-900 m3 € 810,00

De kosten van elke 300 m3 zijn € 270,00

U betaalt minder rioolheffing als u in de loop van het jaar verhuist naar een andere gemeente of bij iemand gaat inwonen. U ontvangt hierover een verminderingsbrief.

Waarom moet ik rioolheffing betalen? Mijn pand of perceel is niet aangesloten op de riolering

U moet ook rioolheffing betalen als uw pand of perceel indirect is aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel. Van een indirecte rioolaansluiting is bijvoorbeeld sprake wanneer regenwater via de dakgoot en/of regenpijp terechtkomt in de straatgoot en vervolgens in het riool.

Onder de zorgplicht van de gemeente vallen alle voorzieningen die de gemeente treft ter nakoming van de zorg voor afvalwater, hemelwater en grondwater. U betaalt ook als uw pand geen aansluiting heeft, maar wel direct of indirect op gemeentewater loost. Van lozing is ook sprake als uw septictank een overstort heeft op gemeentewater.

Loost u minder water op de gemeentelijke riolering of op gemeentewater dan u inneemt?

Dan komt u mogelijk in aanmerking voor aftrek. Bijvoorbeeld als water een grondstof is van het product dat u maakt. Aftrekposten moet u onderbouwen met documenten, bijvoorbeeld een accountantsverklaring of documenten van Oasen. We hebben een formulier ‘geloosd water’ waarin u kunt aangeven hoeveel water er niet wordt geloosd. Voor 1 september 2020 ontvangt u van ons bericht of u in aanmerking komt voor een aftrekpost.