Inrijverboden sluipverkeer Vianen - Lexmond

Met het verkeersbesluit inrijverbod willen we een einde maken aan het sluipverkeer tussen Vianen en Lexmond in de avondspits.

In de avondspits rijdt er veel sluipverkeer van de A2 via Vianen en Lexmond naar de A27. Dit geeft overlast voor onze inwoners en gaat ten koste van de verkeersveiligheid en leefbaarheid. De gemeente krijgt hierover veel klachten en onderzoek wijst uit dat er in de avondspits tussen Vianen en Lexmond A27 gemiddeld 600 motorvoertuigen per uur aan sluipverkeer rijdt.

Om het sluipverkeer tegen te gaan, stellen we in de avondspits tussen 15.00 uur en 19.00 uur een inrijverbod voor sluipverkeer in. Het is daardoor in de avondspits niet meer mogelijk te sluipen tussen de A2 en A27 zonder ontheffing.

In een nieuw plan worden de inrijverboden dichter naar de zuidelijke oprit A27 verplaatst. Dit nieuwe plan is samen met ondernemers, de verkeerswerkgroep Amaliastein, Waterschap Rivierenland en het OM ontwikkeld. In het nieuwe plan komen inrijverboden op de hoofdroute, op deze locaties:

 • Lakerveld
 • Driemolensweg
 • Heicopperweg

Die locaties komen nabij de zuid oprit van de A27.

Om ook het omrijden tegen te gaan komen er ook inrijverboden op de volgende drie routes:

 • Achthoven, net na de Haven
 • Merwedekade, ten zuiden van de Achterkade
 • Nieuweweg, ook zuid van de Achterkade

Alle locaties zijn in beheer en onderhoud bij Waterschap Rivierenland en met een mogelijkheid tijdig en veilig te kunnen keren. Ze komen de inrijverboden bij alle wegen die de routes van Vianen en Lexmond naar de A27 in zuidrichting kruisen.

De inrijverboden worden met borden aangegeven. Bij de inrijverboden komen camera’s met permanente handhaving tijdens de doordeweekse avondspits.

Ontheffingen

Alle inwoners kunnen een ontheffing aanvragen, die enkele jaren geldig is. Inwoners en bezoekers kunnen ook een dagontheffing aanvragen. Voor ondernemers en werknemers komt er ook een regeling middels e-herkenning.

Kortom, als je doordeweeks, in de avondspits een goede reden hebt om een inrijdverbod te kruisen, dan kom je in aanmerking voor een ontheffing.

Verkeer dat ook via een volwaardige omleiding of op een ander moment van de dag op de plaats van bestemming kan komen, krijgt in principe geen ontheffing.

Planning

Om dit plan te kunnen invoeren zijn de volgende stappen nodig:

 • Na definitieve toestemming van het Openbaar Ministerie neemt de gemeente een verkeersbesluit. Dit wordt via de gemeentepagina in Het Kontakt en deze webpagina bekend gemaakt. Aan dit besluit zijn de beleidsregels voor de ontheffingen gekoppeld.
 • Het informeren van bewoners, organisaties en weggebruikers start direct daarna. Als het plan voldoende bekend is, wordt er eerst gestart met waarschuwingen alvorens er gehandhaafd wordt.
 • Als bekend is wie in aanmerking komt voor een ontheffing, wat de eventuele kosten zijn en hoe de ontheffing is aan te vragen, organiseren we voorlichtingsmomenten, en informatie voor ondernemers om dit uit te leggen.
 • Tegelijkertijd wordt de camerahandhaving geregeld. Als alles klaar staat, wordt het inrijverbod ingevoerd.
 • Na evaluaties met het waterschap kunnen we de maatregelen waar nodig aanpassen en uitbreiden.

Laatste update: augustus 2023

Historie

In een eerder plan (januari 2022) wilde de gemeente sluipverkeer tussen Vianen en Lexmond weren met borden en handhavers. De gemeente heeft de afgelopen jaren in een team van experts van Rijkswaterstaat, het Waterschap, de provincie en een ingenieursbureau gekeken naar mogelijke oplossingen. Hierbij is een toeritdosering op de oprit A27 bij Lexmond besproken. Rijkswaterstaat zag dit niet als een goede oplossing omdat zij het rendement van een toeritdosering te laag vinden en rekening houden met minder doorstroming. Om toch het ongewenste sluipverkeer tegen te kunnen gaan is er vervolgens gezocht naar maatregelen waarbij doorgaand verkeer op de Rijkswegen blijft en lokale wegen de lokale bereikbaarheid zin min mogelijk hindert. Daarom is er gezocht naar oplossingen binnen de gemeente Vijfheerenlanden). De keuze voor de locaties zijn gemaakt omdat daarmee al het doorgaande verkeer voorkomen kan worden en er tegelijkertijd een legale mogelijkheid wordt geboden om terug te rijden naar de oprit Vianen op de A2.

Handhaven met camera’s was toen niet haalbaar, vandaar de keuze toenmalige keuze voor boa’s. In het aangepaste plan kiezen we voor camerahandhaving omdat de tijd en het geld ontbreekt om nu gelijk camera’s te plaatsen. 

In andere gemeenten (Landsmeer, De Bilt, Nijmegen) is deze maatregel succesvol.

De oorspronkelijke plannen kunt u hier terug lezen via

Inwoners konden op dit plan reageren door het indienen van zienswijzen. 
Dat leverde bijna 130 zienswijzen op, die zijn behandeld en verwerkt in een aangepast besluit van juli 2022. 

 1. Het gebied dat in aanmerking komt voor ontheffingen is fors uitgebreid naar de hele gemeente.
 2. In de beleidsregels is opgenomen dat bedrijven die in de nabijheid van de inrijverboden gevestigd zijn en dikwijls grotere aantallen bezoekers en/of klanten ontvangen gratis ontheffingen voor hun klanten kunnen aanvragen.

Tegen dit besluit is beroep ingediend door twee partijen. De gemeente is met hen in gesprek gegaan. Grootste struikelblok was de locatie van de inrijverboden.

Naar aanleiding van gesprekken met een grote groep ondernemers, die overlast vreesden voor hun klanten, is nogmaals naar het plan gekeken.

Met elkaar hebben we alternatieven onderzocht om verkeersbewegingen tussen Lexmond en Vianen mogelijk te maken zonder daarvoor een ontheffing te moeten hebben.

Veel gestelde vragen

De aanpak

Wat is het probleem?

Inwoners van Vianen ervaren al jaren overlast, hinder, doorstroming, de oversteekbaarheid van de Bentz-Berg is lastig en zorgt daardoor voor een gevoel van onveiligheid. De gemeente heeft hier veel klachten over ontvangen en de gemeenteraad heeft om maatregelen gevraagd. Ook uit onderzoek blijkt dat gemiddeld in de spits zo’n 500 voertuigen extra passeren per uur met pieken tot wel 700 voertuigen per uur.

Wat is de oorzaak?

De oorzaak is sluipverkeer dat de files op de snelweg mijdt in de avondspits. Dit blijkt uit verschillende studies. Gemiddeld gaat het om 400-500 extra voertuigen tot pieken van 700 extra voertuigen extra in een spitsuur! De sluiproute A2-Bentz-Berg-Lexmondsestraatweg/Oude Rijksweg- A27 is voor autoverkeer 4 minuten sneller in avondspits dan de route via knooppunt Everdingen. Vrachtverkeer heeft veel minder tijdwinst en sluipt daardoor ook minder. Daarom zijn de inrijverboden niet voor hen van toepassing, temeer omdat er ook bestemmings-vrachtverkeer is naar de bedrijven.

Wat is het doel van de inrijverboden?

We willen een aantrekkelijke veilige en leefbare omgeving creëren, tegengaan van ongewenst vooral regionaal, provinciaal en nationaal doorgaand verkeer via ons wegennet. Deze wegen hebben een hoofdfunctie (gebiedsontsluiting) voor bestemmingsverkeer bestaande uit lokaal en interlokaal verkeer en fietsverkeer. Dat betekent dat deze wegen niet bedoeld zijn voor de afwikkeling van doorgaand regionaal, provinciaal en nationaal verkeer zonder herkomst of bestemming in dit gebied. Bovendien is het onderliggende wegennet niet ingericht en aangewezen voor grote hoeveelheden verkeer vanwege hun functie, breedte en verharding.

Het doorgaande verkeer dient via het hoofdwegennet afgewikkeld te worden (A27 en A2). Deze hoofdwegen zijn ook aantrekkelijker en veiliger en daarvoor bedoeld en aangelegd.

Locaties

Op zes locaties komen borden te staan met de tekst: 'Inrijverbod ma-vr 15-19 uur'. Ook zijn twee andere locaties in voorbereiding voor als dit later nodig blijkt na aanvullende metingen.

Met Waterschap Rivierenland, Openbaar Ministerie en andere partners kijken we hoe de camera’s zo dicht mogelijk bij de snelweg kunnen komen. Als hier overeenstemming over is, volgt een bekendmaking. U kunt hier dan op reageren.

Waar komen de inrijverboden?

Er komen inrijverboden op de hoofdroute, op deze locaties:

 • Lakerveld
 • Driemolensweg
 • Heicopperweg

Die locaties komen nabij de zuid oprit van de A27.

Om ook het omrijden tegen te gaan komen er ook inrijverboden op de volgende drie routes:

 • Achthoven, net na de Haven
 • Merwedekade, ten zuiden van de Achterkade
 • Nieuweweg, ook zuid van de Achterkade

Alle locaties zijn in beheer en onderhoud bij waterschap Rivierenland, en met een mogelijkheid tijdig en veilig te kunnen keren. Ze komen de inrijverboden bij alle wegen die de routes van Vianen en Lexmond naar de A27 in zuidrichting kruisen.

Wat als ik op deze wegen moet zijn?

De nadelen van dit besluit mogen niet tot onacceptabele en onevenredige nadelen voor de bewoners en werkenden leiden. Daarom is er een ontheffingsbeleid waarbij de direct aanwonenden in aanmerking komen voor een ontheffing van het inrijverbod. We bieden de mogelijkheid aan de omgeving om een ontheffing aan te vragen. Voor de verstrekking van de ontheffingen zijn (concept) beleidsregels opgesteld.

De locaties blijven via de zuid-noord richting bereikbaar.

De besluiten

Wat is een verkeersbesluit?

Dat is een besluit wat een wegbeheerder moet nemen als er een functie wijzigt. Je kan een besluit direct nemen maar we kiezen er hiervoor om de uitgebreide procedure te doorlopen (een ontwerp of concept verkeersbesluit). Daarbij worden de belanghebbenden eerst gevraagd een zienswijze in te dienen. In feite vraag je mensen een reactie op dit voornemen. De zienswijzen kunnen dan worden afgewogen en worden betrokken in de definitieve besluitvorming.

Voor het instellen van de inrijverboden is een verkeersbesluit nodig. Een verkeersbesluit ligt zes weken ter inzage. Op basis van reacties kan een besluit wijzigen.

Wat zijn beleidsregels?

In de beleidsregels staat wie er in aanmerking komt voor een ontheffing en onder welke voorwaarden. Uitgangspunt is dat we hier ruimhartig mee om gaan voor zover het aanwonenden of werkenden betreft.

Ontheffingen

Voor wie gelden de inrijverboden niet?

De inrijverboden zijn niet van toepassing zijn voor vrachtverkeer, landbouwverkeer (auto)busvervoer en hulpdiensten.

Wat gaat een ontheffing kosten?

De definitieve kosten zijn op dit moment nog niet bekend.

Hoe kan ik een ontheffing aanvragen?

Een ontheffing aanvragen kan nog niet. Er moet eerst definitieve besluitvorming plaatsvinden. Vervolgens vindt er nog uitgebreide communicatie plaats over wie in aanmerking komt en hoe een ontheffing aangevraagd kan worden.

Wie kan er een ontheffing aanvragen?

In principe kunnen inwoners en ondernemers binnen de gemeentegrenzen een ontheffing aanvragen.

Wanneer is een ontheffing niet meer geldig?

De ontheffing vervalt:

 • bij overlijden van de ontheffinghouder.
 • bij verhuizing van de ontheffinghouder.
 • wanneer de verkeersmaatregel, waarvoor de ontheffing is verleend, wordt ingetrokken of gewijzigd.
Voor ondernemers

Een ontheffing is niet nodig voor vrachtwagens met bestemming in de regio en voor landbouwvoertuigen.

Wat als de bezoekers van mijn bedrijf een ontheffing nodig hebben?

Bij aanvraag van een ontheffing voor bezoekers intensieve bedrijven krijgt een bedrijf toegang tot een account waarbij zijn incidentele bezoekers zelf een dag ontheffing kunnen aanvragen. Informatie over hoe dit precies werkt, volgt later.

Wat als de medewerkers van mijn bedrijf een ontheffing nodig hebben?

Ondernemers kunnen voor hun bedrijf een ontheffing aanvragen.
Werknemers kunnen zelf een werknemersontheffing aanvragen. Hiervoor is een werkgeversverklaring als bewijs nodig.
Informatie over het aanvragen van een ontheffing volgt later.

Handhaving

Hoe wordt er gehandhaafd?

Na invoering van de inrijverboden volgt eerst een waarschuwingsperiode. Gemotoriseerd verkeer dat daarna over deze wegen wil rijden, wordt via camera’s geregistreerd. Wie geen ontheffing heeft, riskeert een boete.

Reageren

U kunt nu nog niet reageren. Op basis van reacties is het plan nu aangepast. Dit wordt op dit moment uitgewerkt.

Hoe kunt u reageren?

We hebben gekozen voor een uitgebreide procedure voor zowel het vaststellen van het verkeersbesluit als de beleidsregels. Het college wil het definitieve besluit nemen nadat er een beeld is verkregen van de reacties van betrokkenen. Daarom brengen we nu het plan en de ideeën in procedure en kunnen de belanghebbenden gedurende 6 weken hun zienswijze indienen.

Heeft u vragen?

Vraag dan een terugbelverzoek aan via 088 - 599 7000. We bellen u dan terug om uw vragen te beantwoorden. Of stuur een e-mail naar info@vijfheerenlanden.nl.

Antwoorden op vragen op social media

 • Krijgen Meerkerkers ook een ontheffing? Meerkerk ligt in het ontheffingengebied. U komt dus in aanmerking voor een ontheffing.
 • Men woont in Ameide en werkt in Vianen; krijg ik een ontheffing. Ameide en Tienhoven aan de Lek liggen in het ontheffingengebied omdat een belangrijke toegangsweg naar Ameide via Lexmond loopt.
 • Ik woon in Beesd maar breng/haal mijn kinderen wel eens bij mijn ouders in Lexmond; krijg ik een ontheffing. U komt mogelijk in aanmerking voor een ontheffing omdat u in die situatie bestemmingsverkeer bent.
 • Ik moet vanuit Utrecht mijn kind ophalen in Lexmond en door naar huis in Meerkerk; krijg ik een ontheffing. U komt mogelijk in aanmerking voor een ontheffing.
 • Ik woon in Tienhoven aan de Lek; krijg ik een ontheffing. Ameide en Tienhoven aan de Lek liggen in het ontheffingengebied omdat een belangrijke toegangsweg naar Ameide via Lexmond loopt.
 • Is de ontheffing per huishouden of per auto? Een ontheffing wordt verleend op kenteken. Per adres binnen het ontheffingsgebied mogen meerdere kentekens worden doorgegeven.
 • Kan bezoek een ontheffing krijgen. Voor bezoek is het mogelijk een dagontheffing aan te schaffen. U kunt ook buiten de tijden 15.00 tot 19.00 uur op bezoek te gaan.
 • Wanneer komen er maatregelen tegen het sluipverkeer op het Lakerveld. Dit is een ander project. We zijn hierover in gesprek met Rijkswaterstaat.