Inwonersberaad

Hoe ziet uw ideale ontmoetingsplaats eruit?

In het dorpshuis, de sportkantine, het schoolplein of misschien wel online? De gemeente heeft een complex vraagstuk over de toekomst van onze sociale ontmoetingsplaatsen. Ontmoetingsplaatsen zijn er voor al onze inwoners en in al onze dorpen en wijken. Daarom vragen we onze inwoners om te komen met antwoorden op de volgende vraag: 
Hoe zien onze sociale ontmoetingsplaatsen eruit in 2030?

Een inwonersberaad is iets nieuws. Doordat we gebruik maken van loting krijgt een deel van alle inwoners een uitnodiging om mee te doen. Zo krijgen we een groep van 80 inwoners met een zo divers mogelijke achtergrond. Van jong tot oud en vanuit elke woonplaats in Vijfheerenlanden.

Heeft u een uitnodigingsbrief gekregen? Grijp dan uw kans en praat mee over onze sociale ontmoetingsplaatsen. U hoeft geen kennis te hebben van dit vraagstuk. We vragen u, met uw dagelijkse ervaring als inwoner van onze gemeente, mee te doen aan dit inwonersberaad. Wij vinden het enorm belangrijk dat u als inwoner hierover meepraat, meedenkt en meebeslist.

Heeft u geen brief ontvangen? Dan kunt u zich niet aanmelden voor het inwonersberaad. Wat wel kan is uw mening geven via inwonersberaad@vijfheerenlanden.nl. Uw inbreng wordt doorgestuurd aan het inwonersberaad. We houden iedereen op de hoogte op deze webpagina.

Ik hoop dat we een mooie groep aan enthousiaste, betrokken mensen vinden die deze samenwerking met ons aan gaan.

Joop van Montfoort
Wethouder wijk- en dorpsgericht werken

Logo inwonersberaad

Dag 1 Inwonersberaad: 13 mei 2023

Op zaterdag 13 mei 2023 is het inwonersberaad voor het eerst samengekomen in Huis het Bosch te Lexmond. 80 Ingelote inwoners uit Vijfheerenlanden buigen zich 6 bijeenkomsten lang over de vraag: hoe zien onze sociale ontmoetingsplaatsen eruit in 2030?

Nadat men kennis heeft gemaakt met de andere deelnemers wordt wethouder Joop van Montfoort geïnterviewd door de voorzitter van het inwonersberaad, Katrien Hugenholtz. Na het interview stellen de deelnemers de wethouder nog een aantal vragen. Als dat achter de rug is verlaat de wethouder de zaal en is het aan het inwonersberaad om aan de slag te gaan.

Dag 1 staat in het teken van de toekomst. Aan de verschillende tafels is nagedacht over de wat men belangrijk vind voor sociale ontmoetingsplaatsen, welke waarden daarbij horen en hoe dat eruit kan zien in de toekomst. Er is een presentatie gehouden door Klaas Sietse Spoelstra. Hij is lid van het Ministerie van de Toekomst.
Tijdens de verschillende gesprekken waren er ook tekenaars aanwezig. Waardoor er beeldende verslagen van de verschillende gesprekken zijn.

Aan het eind van de dag hebben de deelnemers aangeven welke informatie zij nodig hebben voor het vervolg. Men kon kiezen uit de thema’s Zorg & Welzijn, Voorbeelden uit het land, Ontmoeten & Leren, Online Ontmoeting en Duurzaamheid. Naar aanleiding van de voorkeuren van de deelnemers worden nu de volgende bijeenkomsten georganiseerd.

Bekijk het filmpje: terugblik dag 1 door de voorzitter op ons YouTube kanaal.

Het Kontakt was ook aanwezig en heeft dit artikel geschreven over het inwonerberaad.

Dag 2 Inwonersberaad: 25 mei 2023

De tweede dag was een avondbijeenkomst en deze werd digitaal gehouden. Merendeel van de deelnemers zat thuis achter de laptop of pc. De deelnemers die daar geen mogelijkheid toe hadden werden verwelkomt in het gemeentekantoor van Vianen en keken gezamenlijk naar een groot scherm.

Het programma van deze avond werd gevuld door de lokale dorpshuizen en wijkgebouwen, welzijnsorganisaties en de gemeentelijke financiën werden uitgelegd. Er is een filmpje getoond van de bestuursleden van de lokale dorpshuizen. Het belang van sociale ontmoetingsplaatsen werd gepresenteerd Bindkracht VHL en de Adviesraad Sociaal Domein. Vanuit de gemeente werden er uitleg gegeven over de huidige financiën.

Bekijk het filmpje van de bestuursleden van de dorpshuizen.

Bent u benieuwd naar de andere presentaties? Deze kunt u opvragen via inwonersberaad@vijfheerenlanden.nl

Dag 3 Inwonersberaad: 31 mei 2023

De derde dag was opnieuw een avondbijeenkomst en ook deze werd digitaal gehouden. Dit was de laatste digitale informatiebijeenkomst.

Presentaties werden gehouden door de vereniging Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) en Mijnbuurtje.nl. De gemeentelijke jurist was aanwezig die de Algemene Subsidie Verordening heeft toegelicht. En er was een vraaggesprek met twee bestuursleden van de Bewonersorganisatie Monnikenhof uit Vianen (BOM) en van de wijkraad Leerdam Noord.

Bent u benieuwd naar de presentaties? Deze kunt u opvragen via inwonersberaad@vijfheerenlanden.nl

Wat is een inwonersberaad?

Een inwonersberaad is een groep inwoners die door de gemeente wordt uitgenodigd om te helpen bij een vraagstuk. Een inwonersberaad wordt gevormd door een groep inwoners die daarvoor is geloot. In het inwonersberaad krijgen inwoners van verschillende leeftijden, woonplaatsen en geslacht een plek. De gemeente vraagt het inwonersberaad om onafhankelijk advies. Als het advies is overhandigd aan de gemeenteraad is het inwonersberaad klaar en komt de groep niet meer bij elkaar.

Een inwonersberaad is een manier om de democratie te verrijken. Overal ter wereld worden inwonersberaden georganiseerd. Soms gebruikt men een andere naam zoals burgerberaad of burgerforum.

Wat is het onderwerp?

De gemeente heeft vragen over de toekomst van onze sociale ontmoetingsplaatsen. Dat zijn allerlei plekken in onze gemeente, onder andere onze dorpshuizen en wijkgebouwen. Wij vragen 80 inwoners gezamenlijk om adviezen en antwoorden op de volgende vragen:

  • Hoe zien onze sociale ontmoetingsplaatsen er in 2030 uit?
  • En hoe zorgen wij ervoor dat deze op een eerlijke en toekomstbestendige manier worden gebruikt en gefinancierd?

De 80 inwoners hoeven geen kennis te hebben van dit vraagstuk. Wij vragen ze om, met hun dagelijkse ervaring als inwoner van onze gemeente, mee te doen aan het inwonersberaad.

Wie doen er mee?

Er doen 80 inwoners uit Vijfheerenlanden mee aan het inwonersberaad.

Uit de gemeentelijke basisadministratie is op 20 maart 2023 eenmalig een willekeurige lijst van 8000 inwoners geloot. Deze ingelote inwoners hebben een persoonlijke brief ontvangen.

Op 11 april 2023 is uit alle aanmeldingen een gewogen loting gehouden. Gewogen loting wil zeggen: een groep mensen loten met veel verschillende kenmerken. Dus bijvoorbeeld uit alle woonplaatsen van Vijfheerenlanden, van alle leeftijden en van allerlei opleidingsniveaus. 80 inwoners met een zo divers mogelijke achtergrond hebben een definitieve uitnodiging ontvangen en vormt samen het inwonersberaad.

Wat kunnen deelnemers verwachten?

80 inwoners helpen de gemeenteraad bij het maken van een keuze. Als deelnemers krijgen zij de kans om met verschillende inwoners over het vraagstuk te praten. Speciale kennis over het onderwerp is niet nodig.
Het inwonersberaad komt in mei en juni 2023 zes keer bij elkaar. Drie keer op een zaterdag voor een fysieke bijeenkomst en drie keer op een avond in een onlinebijeenkomst.
Tijdens een bijeenkomst trekken deelnemers meestal op met een tafelgroep van ongeveer 8 deelnemers. Bij elke tafelgroep is er ook een gespreksbegeleider die de gang van zaken uitlegt en de resultaten van de gesprekken en ideeën opschrijft. Er is een onafhankelijke voorzitter die zorgt dat alles goed verloopt.

Fase 1

In het begin wordt duidelijk uitgelegd wat de bedoeling is. De deelnemers vertellen elkaar hoe zij tegen het onderwerp aankijken. Ze laten zich goed informeren door (ervarings)deskundigen.

Fase 2

In de tweede fase gaan de deelnemers in overleg met elkaar. Ze bespreken wat ze belangrijk vinden. En ze bespreken waar ze het over eens zijn. Daarna bedenken de deelnemers oplossingen en ideeën voor het algemeen belang.

Fase 3

Tot slot formuleren de deelnemers adviezen voor de gemeenteraad. De voorstellen waar veel deelnemers het mee eens zijn worden opgeschreven in een rapport. Dit presenteren ze in september aan de wethouder en aan de gemeenteraad.

Wat is de invloed van het inwonersberaad?

Inwonersberaden worden georganiseerd over vraagstukken waar de politiek moeilijk uitkomt. De groep inwoners kan passende adviezen bedenken zonder partijpolitiek of lobby (een groep mensen die anderen probeert te overtuigen).

De gemeenteraad heeft wel een aantal spelregels (voorwaarden) opgesteld. Als de adviezen aan deze voorwaarden voldoen, neemt de gemeenteraad de adviezen van het inwonersberaad over. De politieke partijen hebben het vertrouwen uitgesproken dat het inwonersberaad met goede adviezen komt. Adviezen die niet voldoen aan de voorwaarden zijn ook welkom. Deze adviezen wil de gemeenteraad wel eerst zelf bespreken voordat besloten wordt deze uit te voeren.

Hoe kan ik het inwonersberaad blijven volgen en mijn ideeën inbrengen?

Alle informatie over het inwonersberaad vindt u op deze website. Het inwonersberaad bestaat uit zes bijeenkomsten. Na elke bijeenkomst maakt de voorzitter een kort videoverslag. Dit videoverslag kunt u daarna terugvinden op deze website.

De uitkomsten van het inwonersberaad komen, aan het begin van de zomer, samen in een advies. Via deze site kunt u toegang krijgen tot dat advies. Dat advies wordt in september 2023 aan de gemeenteraad overhandigd. Daarna is het inwonersberaad klaar.

Heeft u zelf een goed idee en wilt u dit aan het inwonersberaad meegeven? Stuur dan een mail naar inwonersberaad@vijfheerenlanden.nl. Alle ingekomen stukken worden gedeeld met het inwonersberaad. Het is aan hen om te beslissen wat ze met de informatie doen.

Als ik nog meer wil weten?

Wilt u meer informatie over hoe dit inwonersberaad tot stand kwam? Kijk dan op de pagina met de agenda van de raadsvergadering op 23 maart 2023.

Wilt u meer informatie over inwonersberaden in het algemeen? Kijk dan op de pagina van Bureau Burgerberaad.