Onderzoek Veiligheid 2022

In november 2022 heeft het Digitaal Inwonerspanel vragen beantwoord over veiligheid. Daarbij is dezelfde vragenlijst gebruikt als in 2019 zodat de antwoorden vergeleken konden worden.
In totaal hebben 764 inwoners de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een respons van 49%.

In november 2022 heeft het Digitaal Inwonerspanel vragen beantwoord over veiligheid. Daarbij is dezelfde vragenlijst gebruikt als in 2019, zodat de antwoorden vergeleken konden worden.

In totaal hebben 764 inwoners de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een respons van 49%.

De minste overlast is er van “op straat lastig worden gevallen”. Relatief gezien is er veel overlast van:

  • parkeerproblemen
  • hondenpoep
  • te hard rijden. 

Vergeleken met de meting uit 2019 geven inwoners vaker aan dat ze overlast hebben van drugsgebruik of drugshandel (2019: 80% ‘geen overlast’; 2022: 64% ‘geen overlast’). Ook is er meer overlast van vernielingen van straatmeubilair. 

Overlast in de buurt

Lang niet alle inwoners melden overlast in hun eigen buurt. Slechts 3% geeft aan dit altijd te doen (in 2019 was dit eveneens 3%). Ruim de helft (57%) meldt overlast in de eigen buurt nooit. Inwoners die niet of niet altijd overlast melden doen dat niet, omdat ze de indruk hebben dat er niets mee wordt gedaan (42%).

Als inwoners overlast wel melden dan doen ze dit bij:

  • de gemeente (58%)
  • de politie (48%)
  • de overlastgever zelf (35%).

Wat betreft deze resultaten zijn er weinig verschillen met de meting uit 2019.

Burenoverlast

We hebben aan inwoners gevraagd in welke mate ze de afgelopen 12 maanden zelf overlast hebben gehad van buren. Het minste overlast is er van “verward gedrag van buren”.

Relatief gezien is er veel overlast van: huisdieren (30%) en geluidsoverlast (29%). Bij overlast met de buren ziet 37% praten met buren als oplossing (37%). Een zesde (16%) doet niets bij overlast met buren. 40% heeft geen overlast van de buren (in 2019 was dit 36%).

Van de inwoners vindt 40% (2019: 32%) buurtbemiddeling een goed instrument of heeft het al ingezet. Ruim een derde (38%) van de inwoners zou eerst meer informatie willen hebben voordat ze het instrument zouden inzetten.

Veiligheid

De meest voorkomende criminaliteit waar inwoners mee te maken hebben gehad de afgelopen 12 maanden is oplichting via internet, social media etc. Dit wordt door 22% genoemd (in 2019 was dit nog 14%). Bijna twee derde (62%) heeft de afgelopen 12 maanden geen enkele vorm van criminaliteit ervaren. In 2019 was dit nog 72%.

Een zeer groot gedeelte van de inwoners (82%; 2019: 86%) voelt zich (bijna) nooit onveilig in hun eigen buurt. De belangrijkste redenen voor onveiligheid zijn groepen (hang)jongeren, donkere plaatsen en verdachte personen.

Het gemiddelde cijfer voor de veiligheid in de eigen buurt is een 8,0, (2019: 8,1) waarbij vrijwel geen enkele inwoner een onvoldoende geeft.