Toekomstvisie 2035 en Zorg & Welzijn

Resultaten onderzoek juni/juli 2019 Inwonerspanel Vijfheerenlanden

Resultaten onderzoek juni/juli 2019 Inwonerspanel Vijfheerenlanden 

Afgelopen zomer heeft het Digitaal Inwonerspanel zich gebogen over vragen over de Toekomstvisie Vijfheerenlanden 2035 en over Zorg & Welzijn. De uitkomsten gebruiken we bij het opstellen van de Toekomstvisie en om beleid te maken voor Zorg en Welzijn.

Hieronder leest u kort wat de uitkomsten zijn. Het volledige rapport staat ook op deze pagina.

Toekomstvisie 2035

De gemeente Vijfheerenlanden is bezig met de ontwikkeling van haar gemeentelijke toekomstvisie 2035. Wat voor gemeente is Vijfheerenlanden in 2035 en wat is daarvoor nodig? De leden van het panel hebben aangegeven wat volgens hen de speerpunten per thema zijn. 

Werk en economie

Als het gaat om werk en economie dan gaat de voorkeur uit naar het behoud van het platteland en de agrarische sector (61%). 

Bereikbaarheid

Bij het tweede thema, bereikbaarheid, geeft bijna twee derde van de inwoners (65%) aan dat het sterk maken van het OV belangrijk is. 

Zorg en gezondheid

Bij zorg en gezondheid is de toegankelijkheid van die zorg het belangrijkste (72%) speerpunt.

Duurzaamheid

Bij duurzaamheid is er eveneens één aspect dat door twee derde van de inwoners wordt genoemd: de vergroening van de dorpen en steden. 

Woning en leefomgeving

Twee derde geeft de voorkeur aan een passend woningaanbod voor jong en oud.

Sociaal beleid

Werk en inkomen

Van de inwoners is nu 4% werkzoekend. De afgelopen vijf jaar was 21% werkzoekend.
Inwoners die werkzoekend zijn (geweest), hebben we gevraagd welke hulp ze bij het zoeken van werk nodig hebben (gehad). Vier op de tien werkzoekenden heeft geen hulp nodig. Een derde heeft behoefte aan een digitaal platform met een aanbod van banen door werkgevers.

Een vijfde van de inwoners (20%) heeft vaak of af en toe te maken met geldtekort.
Van de mensen die weleens geldtekort hebben, vraagt 61% hiervoor niet om hulp of advies. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: “het geldtekort is niet te ernstig”, “ik los het zelf op” en “schaamte”. Als ze wel hulp vragen dan is dat vooral bij vrienden, familie of kennissen. 

Onderwijs en kinderopvang

Aan ouders die thuiswonende kinderen hebben (41%), hebben we gevraagd of ze voldoende advies en informatie hebben kunnen vinden voor een goede keuze van kinderopvang, basisschool en/of voortgezet onderwijs. De meerderheid (69%) vindt dat ze voldoende advies en informatie hebben gekregen. Een zesde (15%) vindt dat dat niet het geval is.

Informatie over kinderopvang, basisschool en/of voortgezet onderwijs wordt voornamelijk gevonden via internet (63%) en via voorlichtingsdagen/open dagen van scholen of kinderopvang (54%). Op de vraag welke informatie inwoners nodig hebben om een goede keuze te maken werden de volgende onderwerpen vaak genoemd: ervaringen van anderen, mogelijkheden voor doorstroming en resultaten/reputatie van de school. 

We hebben de leden van het panel ook gevraagd met wie ze gaan praten als ze moeite hebben met de opvoeding van hun kind(eren) en daar hulp of steun bij nodig hebben.
Als iemand moeite heeft met de opvoeding van kinderen dan praat hij of zij vooral met familie (52%), vrienden (49%) en de huisarts (32%).

Ondersteuning

We hebben het panel de volgende vraag voorgelegd: Stel: u woont nog zelfstandig, maar u heeft daarbij wel hulp nodig, bijvoorbeeld bij het huishouden. Met wie neemt u dan contact op om dit te regelen?
Ruim de helft (55%) neemt dan contact op met familie en 33% neemt contact op met vrienden. 

Vrijwilligerswerk is werk dat mensen vrijwillig en onbetaald doen bij een vereniging of organisatie. Denk bijvoorbeeld aan: bardiensten bij de sportvereniging, coach bij voetbal, organisatie buurtfeest, iets organiseren in de kerk of moskee, meehelpen in een verzorgingshuis, enz.
Van de inwoners die aan vrijwilligerswerk doen (58) heeft de helft daar geen ondersteuning bij nodig. Iets minder dan een derde (30%) krijgt ondersteuning van de organisatie waar ze vrijwilligerswerk voor doen. 

Mantelzorg is zorgen voor een familielid, vriend, buur of bekende die langdurig ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. Denk aan hulp bij wassen en aankleden, gezelschap houden, vervoer, geldzaken regelen of het huishouden doen.
Een kwart van de inwoners is mantelzorger. Bijna twee derde van de mantelzorgers weet waar ze kunnen aankloppen voor extra hulp of ondersteuning.
SamenDoen en Welzijn Vianen ondersteunen de mantelzorgers in de gemeente Vijfheerenlanden zodat zij de zorg beter en langer vol kunnen houden. Bijna de helft van de mantelzorgers kent het aanbod van de mantelzorgondersteuning, maar heeft hier geen behoefte aan. Een klein gedeelte (8%) kent het niet, maar heeft er wel behoefte aan.