Uitbreiding bedrijventerrein Meerkerk IV

Centraal gelegen, goede verbindingen

De gemeente Zederik breidt in de kern Meerkerk het bestaande bedrijven­terrein in zuide­lijke richting uit met 5.6 ha aan netto uitgeefbare bedrijfs­grond. Hierdoor is Meerkerk IV nog sneller bereikbaar via de A27. Uiteraard kan men vanaf deze uitbreiding ook snel bij bestaande bedrijven komen om zo gebruik te maken van reeds gevestigde bedrijven.

Mooie locaties

Vanwege haar ligging vlak naast de A27 heeft dit terrein een aantal uitstekende zicht­locaties. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan land­schap­pelijke inpassing. Op het terrein zelf zijn groen­voor­zieningen en water­partijen, en aan de oostkant van het gebied ligt een ecologisch groen­gebied. Er is oog voor zorgvuldige vorm­geving, duurzaam­heid en intensief ruimte­gebruik.

Geschikt voor grote en kleine bedrijven

Het nieuwe terrein is bedoeld voor bedrijven op het gebied van productie, groot­handel en voor kantoren. Omdat een vooraf bepaalde verkaveling van het uitgeef­baar gebied ontbreekt, is er een grote mate van flexi­biliteit in de grootte van de bedrijfs­kavels. Ook is er ruimte voor onders­teunende bedrijfs­activi­teiten zoals een copyshop en vergader- of presentatie­zalen. Hierdoor is Meerkerk IV een geschikte locatie voor zowel kleine als grote bedrijven.

Bent u op zoek naar een nieuwe locatie voor uw bedrijf en is bereik­baarheid voor u van groot belang, dan biedt bedrijven­terrein Meerkerk IV veel mogelijk­heden.

Beschikbaarheid kavels Meerkerk IV

De beschik­baar­heid van kavels op bedrijven­terrein Meerkerk IV is op de onder­staande afbeelding weer­gegeven. De mogelijk­heid bestaat om kavels te splitsen of samen te voegen.

Ligging en Bereikbaarheid bedrijventerrein Meerkerk IV

Meerkerk IV is goed bereik­baar vanwege haar ligging tegen de A27 nabij knoop­punten met de A2 en A15, en is ook intern goed ontsloten.

Aansluiting op de A27

Bedrijven­terrein Meerkerk IV ligt aan de zuid­zijde van de kern Meerkerk in de gemeente Zederik en sluit aan op het bestaande bedrijven­terrein. Meerkerk is centraal gelegen in Nederland. Met haar directe ligging aan de A27 en vlak bij de knoop­punten met de A2 en de A15 heeft het uit­stekende verbin­dingen met alle steden in de Randstad en met de andere delen van het land.

Parallel aan de A27 ligt de Energieweg. Deze weg zorgt zowel voor ont­sluiting van het bedrijven­terrein als voor een snelle aan­sluiting op de A27.

Interne structuur

Het bedrijven­terrein zelf is intern ontsloten met een ringweg: de Duur­zaam­heids­ring. Deze ringweg sluit ook direct aan op het bestaande bedrijven­terrein. Hierdoor heeft het plan­gebied een heldere structuur, worden dood­lopende wegen voor­komen en hoeft het verkeer niet onnodig te keren.

Parkeren

Aanvullend op de parkeer­plaatsen die bedrijven op eigen terrein aan­leggen, is er op Meerkerk IV ruime parkeer­gelegen­heid voor bijvoor­beeld bezoekers.

Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitplan Meerkerk IV

Bedrijven­terrein Meerkerk IV telt vijf deel­gebieden variërend in vorm en afmeting. Bedrijven die zich op het terrein vestigen worden vrij gelaten in de bebouwing van hun bedrijfs­kavel. Wel is er het streven om diversi­teit te combi­neren met een gemeen­schappe­lijke uit­straling. Om dit te bereiken zijn het bestem­mings­plan en het beeld­kwaliteit­plan hier­voor op elkaar afgestemd.

Bedrijven­terrein Meerkerk IV telt vijf deel­gebieden variërend in vorm en afmeting. Bedrijven die zich op het terrein vestigen worden vrij gelaten in de bebouwing van hun bedrijfs­kavel. Wel is er het streven om diversi­teit te combi­neren met een gemeen­schappe­lijke uit­straling. Om dit te bereiken zijn het bestem­mings­plan en het beeld­kwaliteit­plan hier­voor op elkaar afgestemd.

Uitgangs­punt in het bestemmings­plan is intensief ruimte­gebruik om optimaal gebruik te maken van de beschik­bare grond. Het beeld­kwaliteit­plan biedt alle mogelijke ruimte om de uitgangs­punten van het bestemmings­plan te vertalen naar een mooi gebouw­ontwerp.