Leerlingenvervoer

Ouders en verzorgers zorgen er meestal zelf voor dat hun kinderen elke dag naar school kunnen. Meestal is dat geen probleem. Ouders lopen of fietsen met hun kinderen naar school. En als ze wat ouder zijn, gaan ze zelf: lopend, met de fiets of de bus.

Voor sommige kinderen is naar school gaan lastiger. Bijvoorbeeld omdat ze een handicap hebben of door een grote afstand tussen hun huis en de school. Deze kinderen komen mogelijk in aanmerking voor leerlingenvervoer. Hun situatie moet dan voldoen aan de voorwaarden die in Verordening en nadere regels leerlingenvervoer van de gemeente Vijfheerenlanden staan.

Voorwaarden

Wanneer leerlingenvervoer?

De regeling is, onder voorwaarden, bestemd voor leerlingen:

  • in het speciaal onderwijs (SO)
  • in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
  • van een speciale school voor basisonderwijs (SBO)
  • die een reguliere basisschool met bijzondere richting (op basis van religie of levensovertuiging) bezoeken en hiervoor verder moeten reizen
  • met een handicap in het reguliere basis- of voortgezet onderwijs

Kiest u voor een school met een specifieke onderwijskundige richting zoals Jenaplan of Montessori? Dan komt u niet in aanmerking voor een vergoeding of een voorziening.

Of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer en voor welke vergoeding, hangt onder meer af van:

  • de afstand tussen uw woning en de dichtstbijzijnde toegankelijke school.
  • of de school van uw keuze de dichtstbijzijnde toegankelijke school is.
  • de zelfstandigheid van uw kind.

Leerlingenvervoer is bedoeld voor vervoer van uw woning naar school en van school naar uw woning tijdens de uren die in het schoolplan van de school staan.

Afstand tussen woning en school

De kortste afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde toegankelijke school moet meer zijn dan zes kilometer. Als de school dichterbij staat, heeft u geen recht op de regeling leerlingenvervoer. Deze grens van zes kilometer geldt niet voor een kind met een handicap.

Dichtstbijzijnde toegankelijke school

Het is alleen mogelijk om een vergoeding voor leerlingenvervoer te krijgen naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor uw kind. De gemeente houdt daarbij rekening met de onderwijssoort die uw kind nodig heeft en de gewenste richting. Kiest u voor een andere school dan de dichtstbijzijnde, dan krijgt u mogelijk minder of geen vergoeding voor leerlingenvervoer. Tenzij er een wachtlijst is voor deze dichterbij gelegen school. Het is dus belangrijk om hier rekening mee te houden bij de schoolkeuze.

Zelfstandigheid leerling

Ons uitgangspunt is dat leerlingen van 9 jaar of ouder zelfstandig kunnen reizen met de fiets of het openbaar vervoer. In bijzondere omstandigheden kunnen we van deze richtlijn afwijken. Heeft uw kind een handicap? Dan kijken we of uw kind onder begeleiding met de fiets of het openbaar vervoer kan reizen.

Als u van mening bent dat uw kind dit niet kan, dan moet u een recente verklaring van een deskundige overleggen, zoals van een medisch specialist, orthopedagoog, psycholoog of psychiater. Het mag geen verklaring van uw eigen (huis)arts zijn. In deze verklaring staat welke medische beperkingen uw kind heeft bij het fietsen en/of reizen met openbaar vervoer waardoor het reizen naar en van school niet mogelijk is (ook niet onder begeleiding). Bij onduidelijkheid vragen wij u mee te werken aan een onafhankelijk (medisch)onderzoek.

De gemeente vindt het belangrijk dat u de zelfstandigheid van uw kind om zelf naar school te reizen, verbetert als dat mogelijk is. Het kan zijn dat de gemeente daarover met u in gesprek gaat als u een aanvraag indient.

Begeleiding

Als ouder of verzorger bent u verantwoordelijk voor de begeleiding van uw kind naar school.

Welke vergoeding?

Komt uw kind in aanmerking voor de regeling leerlingenvervoer? Dan bekijken we of uw kind kan fietsen, met het openbaar vervoer kan reizen of dat aangepast vervoer nodig is.

Vervoer met de fiets

De gemeente kijkt eerst of u kind alleen of samen met een begeleider op de fiets naar school kan gaan. Wanneer dat het geval is, is een kilometervergoeding mogelijk. Als er begeleiding nodig is, dan bent u daar zelf verantwoordelijk voor. Als de gemeente vindt dat begeleiding nodig is, dan wordt mogelijk een kilometervergoeding uitbetaald voor het kind en voor de begeleider.

Openbaar vervoer

Kan uw kind niet (onder begeleiding) met de fiets naar school? Dan kijkt de gemeente of uw kind met het openbaar vervoer kan reizen. Als dit het geval is, dan kunt u een vergoeding voor het openbaar vervoer krijgen. Als blijkt dat begeleiding noodzakelijk is, worden de reiskosten voor de begeleider mogelijk ook vergoed.

Aangepast vervoer

Mogelijk kan uw kind niet (onder begeleiding) met de fiets of openbaar vervoer naar school. Dan ontstaat het recht op aangepast vervoer (lees: besloten bus- of taxivervoer). De gemeente kan opstapplaatsen instellen.

Vervoer met eigen auto

Het is ook mogelijk dat u besluit dat u uw kind zelf met de auto naar school wilt brengen. Als de gemeente daarmee instemt, ontvangt u daarvoor een vergoeding.

Eigen Bijdrage

Komt uw kind in aanmerking voor leerlingenvervoer en bezoekt uw kind het regulier basisonderwijs? Mogelijk moet u een eigen bijdrage (dit heet drempelbedrag) betalen. Dit kan het geval zijn als uw kind bijvoorbeeld een reguliere basisschool bezoekt die meer dan 20 kilometer van uw woning ligt.

Het drempelbedrag per kind is afhankelijk van uw gezinsinkomen.

Om te bepalen of uw gezinsinkomen lager is dan de inkomensgrens moet u een IB-60 formulier bij de Belastingdienst aanvragen en met uw aanvraag leerlingenvervoer meesturen.

 

Aanpak

Wilt u voor uw kind leerlingenvervoer aanvragen? Klik op de rode balk hieronder voor het aanvraagformulier. U heeft hier uw DigiD voor nodig.

Vul het formulier volledig in en voeg de aanvullende informatie toe. Zorg dat het formulier 8 weken voor de eerste dag dat uw kind gebruik wil maken van vervoer bij ons binnen is. U hoort binnen acht weken of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer.

Maakt u al gebruik van een vorm van leerlingenvervoer? Dan krijgt u van de gemeente automatisch bericht dat u voor het nieuwe schooljaar opnieuw het vervoer voor uw kind moet aanvragen.

Aanvraag/ wijziging leerlingenvervoer(DigiD)

Wijzigingen tijdig doorgeven

Verandert er tijdens het schooljaar iets in uw situatie, zoals een verhuizing, verandering van school, schooltijden of verandering in de vergoeding? Dan moet u dat zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven. Gebruik hiervoor het digitale aanvraag-/ wijzigingsformulier.

Meer informatie of vragen?

Voor informatie en vragen kunt u altijd contact opnemen met het Sociaal Loket van de gemeente Vijfheerenlanden.

Kijk ook op onze pagina Veel gestelde vragen over Leerlingenvervoer.