Terugblik Sportcafé

Op 11 mei 2021 heeft het online Sportcafé Vijfheerenlanden plaatsgevonden. Met een opkomst van ruim 50 deelnemers was het een geslaagde avond.

Op 11 mei 2021 heeft het online Sportcafé Vijfheerenlanden plaatsgevonden. Met een opkomst van ruim 50 deelnemers was het een geslaagde avond. Voor ons is het Sportcafé van groot belang, omdat het nieuwe sportbeleid en sportaccommodatiebeleid moet kunnen rekenen op draagvlak bij zoveel mogelijk sportverenigingen en sportaanbieders.

De avond startte met het enthousiaste voorwoord van Wethouder Tirtsa Kamstra, waarna door Dick Leijen een presentatie is gegeven van de huidige situatie van sport en bewegen in de gemeente Vijfheerenlanden. Deze presentatie is inmiddels  aan alle deelnemers gemaild.

Na de presentatie kon iedereen deelnemen aan een break-out sessie. Er waren twee sessies over het onderwerp Multifunctionele sportaccommodaties/Open Sportparken, één over Verenigingsondersteuning en één over Sportstimulering.

In elke break-out sessie is aan de deelnemers gevraagd of zij zich konden vinden in het onderwerp (leidt inzet op Multifunctionele sportaccommodaties/Open Sportparken, op Verenigingsondersteuning en op Sportstimulering tot een hogere sport- en beweegdeelname?). Ook is hen gevraagd welke obstakels en kansen zij zien, welke randvoorwaarden moeten worden ingevuld, wat de verenigingen/aanbieders zelf kunnen betekenen en wat men verwacht van de gemeente.

Onderstaand treft u puntsgewijs een korte terugkoppeling van de belangrijkste aandachtspunten per break-out sessie aan:

Multifunctionele sportaccommodaties/Open sportparken

 • De deelnemers zijn van mening dat dergelijke accommodaties een bijdrage zullen leveren aan het verhogen van de sport- en beweegdeelname. Deze accommodaties zullen samenwerking en kruisbestuiving stimuleren.
 • Aangegeven wordt dat investeren in multifunctionele accommodaties alleen niet voldoende is. Er is meer nodig dan dat om meer mensen in beweging te krijgen. Genoemd worden beweegstimulering en (verenigings)ondersteuning.
 • Multifunctionele accommodaties/open sportparken bieden kansen om nieuwe gebruikersgroepen aan de accommodaties te binden.
 • De belangrijkste randvoorwaarde die goed ingevuld moet worden is beheer/toezicht/veiligheid. Het beheer van een multifunctionele accommodaties/sportparken vergt meer dan redelijkerwijs verwacht kan worden van een vereniging.
 • Een tweede voorwaarde is dat de inhoudelijke samenwerking niet vanzelf ontstaat. Buurtsportcoaches zouden een goede rol kunnen vervullen bij het aanjagen van deze samenwerking.
 • Belangrijk is dat sprake is van maatwerk per gebied. De partners die per gebied bij elkaar gebracht moeten worden kunnen sterk verschillen. Die verschillen moeten dan ook tot uitdrukking komen in de opzet van de accommodatie/het sportpark.
 • Men geeft aan dat – als er ondersteuning wordt geleverd op het gebied van beheer en samenwerking – de verenigingen goed in staat zijn om een nieuw aanbod te creëren en meer mensen aan het bewegen te krijgen.

Verenigingsondersteuning

 • Iedereen is het erover eens dat verenigingsondersteuning een belangrijk thema is voor het toekomstig sportbeleid. De meeste sportaanbieders drijven op vrijwilligers, die niet over alle onderwerpen kennis hebben. De deelnemers vinden het belangrijk dat die kennis wordt overgedragen door gemeente, buurtsportcoaches of maatschappelijke partners.
 • Veel genoemde thema’s voor verenigingsondersteuning zijn: financien, helpende handjes, het invullen van bestuursfuncties en de verbinding met scholen.
 • Men pleit voor een vast contactpersoon vanuit de gemeente. Een soort accountmanager.
 • Verenigingen staan open voor het ontvangen/het ontwikkelen van een aanbod voor aangepaste doelgroepen. Dit aanbod moet echter niet ten koste gaan van het reguliere aanbod of leden.
 • Een actieve rol van de gemeente wordt op prijs gesteld. Bijvoorbeeld het realiseren van een vacaturebank.
 • Verenigingen zijn op zoek naar een vorm waarin zij elkaar kunnen ontmoeten en inspireren (bijvoorbeeld sportraad Vianen).
 • Een belangrijke randvoorwaarde is een integrale aanpak vanuit de gemeente.
 • Verenigingen beseffen dat zij meer zijn dan alleen aanbieders van sport en dat zij ook kunnen bijdragen aan andere doelen.

Sportstimulering

 • Er is voldoende sportief aanbod in Vijfheerenlanden, maar de onderlinge afstemming ontbreekt te vaak en het bereiken en activeren van specifieke doelgroepen blijft lastig.
 • Niet iedereen wil/kan lid worden van een sportvereniging. Daarom is financiele ondersteuning voor met name kansarme gezinnen noodzakelijk.
 • Er wordt te weinig gebruik gemaakt van de ervaring van commerciele sportaanbieders.
 • Scholen dienen vroegtijdig als ‘vindplaats’ te worden ingezet.
 • Geef oudere jongeren binnen de vereniging een coachende rol.
 • Stimuleer een integrale aanpak tussen de diverse partijen. Een project als JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) zou hierbij als aanjager kunnen fungeren.
 • Zorg voor voldoende professionele begeleiding (coordinator) op de sportvereniging. De vrijwilliger kan het niet meer alleen.
 • Geef sportverenigingen en commerciele sportaanbieders meer verantwoordelijkheid en budget.
 • Zorg voor maatwerk. Niet iedere wijk of sportvereniging is hetzelfde.
 • Meer aandacht voor bewustwording en opvoeding (relatie kind-ouder belangrijk).
 • Verenigingen geven aan meer te kunnen en willen doen mits er een financiële compensatie of professionele begeleiding tegenover staat.
 • Meer regie en sturing om partijen met elkaar te verbinden en te zorgen voor betere afstemming onderling.
 • Meer financiele ondersteuning voor activiteiten en sportstimulering.
 • Creëer een platform voor kennisoverdracht en om elkaar makkelijker te vinden.