Toelichting vergunningen voor parkeren 2019 in Leerdam

Hierbij treft u de voorwaarden aan die gelden voor uw vergunning(en) voor parkeren te Leerdam in 2019.

Hierbij treft u de voorwaarden aan die gelden voor uw vergunning(en) voor parkeren te Leerdam in 2019. Als bedoeld in artikel 3 van de Parkeerverordening 2011 (zie www.overheid.nl, zoeken op lokale wet- en regelgeving).

Voorwaarden

Aan de vergunningen voor parkeren in Leerdam verbinden wij onder andere de volgende voorwaarden gezien de Parkeerverordening 2011:

 1. De vergunning(en) voor parkeren is/zijn te gebruiken op de volgende parkeerplaatsen:
  Parkeerkaarten, -ontheffingen en -locaties
  Gebruik vergunningen voor parkeren Parkeervergunning voor bewoners (rood) en ondernemers (blauw) Jaarparkeerkaart ondernemers en parkeerontheffing markt Parkeerontheffing overige (groen) voor dienstverleners
  Te gebruiken: voor alle vergunninghouders alleen op de kaart vermelde aangewezen plaatsen voor alle vergunninghouderplaatsen, betaald en niet-betaald parkeerplaatsen
  Met uitzondering, dus niet:
  • op betaald parkeerplaatsen
  • in de blauwe zone
  • op algemene  parkeerplaatsen voor invaliden
  • op aangewezen  parkeerplaatsen voorzien van onderbord met aanduiding of kenteken:
   • in de Kerkstraat voor het Hofje van Mevrouw van Mevrouw van Aerden;
   • op het Bolwerk;
   • het Ambtsplein;
   • voor invaliden en autodate/autodelen;
   • voor andere door het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaatsen. 
  • in de blauwe zone
  • op algemene  parkeerplaatsen voor invaliden
  • op niet op de kaart vermelde aangewezen parkeerplaatsen voorzien van onderbord met aanduiding of kenteken.
  • op algemene  parkeerplaatsen voor invaliden
  • op aangewezen  parkeerplaatsen voorzien van onderbord met aanduiding of kenteken:
   • in de Kerkstraat voor het Hofje van Mevrouw van Aerden
   • op het Bolwerk
   • het Ambtsplein
   • voor invaliden en autodate/autodelen
   • voor andere door het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaatsen.  
  Parkeertijd:
  • bewoners: 24 uur per dag
  • ondernemers: maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 19.00 uur, koopavonden en eventuele   koopzondagen, tenzij   anders op de vergunning staat vermeld. 
  24 uur per dag. 24 uur per dag
 2. De parkeervergunning is uitsluitend geldig voor het motorvoertuig/de motorvoertuigen, waarvan het kenteken/de kentekens of kenmerk staat/staan vermeld op de vergunning.
 3. De parkeervergunning/jaarparkeerkaart/parkeerontheffing is geldig voor het jaar 2019, behoudens de gestelde voorwaarden.
 4. Burgemeester en wethouders kunnen de vergunning voor parkeren intrekken of wijzigen:
  a.    op verzoek van de houder van de vergunning voor parkeren;
  b.    als de houder van de vergunning voor parkeren verhuist uit het gebied waarop de vergunning voor parkeren betrekking heeft. De parkeervergunning/ jaarparkeerkaart/ parkeerontheffing is niet overdraagbaar aan een volgende bewoner/ondernemer;
  c.    wanneer zich een wijziging voordoet in één van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de parkeervergunning;
  d.    als de in het gebied waarop de vergunning voor parkeren betrekking heeft gelegen weggedeelten de bestemming parkeerdoeleinden wordt ontnomen;
  e.    in geval van overlijden van de houder die eigenaar/houder is van een motorvoertuig waarvoor de parkeervergunning is verleend.
 5. Burgemeester en wethouders kunnen de vergunning voor parkeren bovendien intrekken of wijzigen:
  a.    indien de houder van de vergunning voor parkeren handelt in strijd met de aan de parkeervergunning voor verbonden voorwaarden;
  b.    wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de vergunning voor parkeren onjuiste gegevens zijn verstrekt;
  c.    wanneer het voor de vergunning voor parkeren verschuldigde bedrag niet tijdig is voldaan;
  d.    om redenen van openbaar belang.
 6. Iedere eigenmachtige wijziging welke wordt aangebracht op de vergunning voor parkeren maakt deze vergunning ongeldig. Het gebruik van een gekopieerde vergunning voor parkeren is nooit toegestaan, ook niet als er twee kentekens op staan vermeld. Het is een misdrijf om de vergunning voor parkeren te kopiëren en voor echt te gebruiken. Hiervan kan aangifte worden gedaan!
 7. Parkeren krachtens de parkeervergunning is toegestaan. Mits de parkeerkaart op een van buitenaf duidelijk leesbare wijze achter de voorruit van het motorvoertuig is aangebracht. Wij wijzen u met nadruk erop, dat het parkeren zonder parkeerkaart achter uw voorruit een overtreding is. Ook al beschikt u over de vergunning voor parkeren. U kunt hiervoor een boete krijgen. Zorgt u er dus voor dat de parkeerkaart altijd in uw voertuig duidelijk zichtbaar aanwezig is.
 8. De houder van de vergunning voor parkeren kan aan de vergunning voor parkeren geen recht op een parkeerplaats ontlenen. Ook niet als alle parkeerplaatsen bezet of onbereikbaar zijn.
 9. Aanwijzingen gegeven door of vanwege de politie of de parkeercontroleurs van de gemeente Vijfheerenlanden moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.
 10. De houder van de vergunning voor parkeren is verplicht veranderingen onmiddellijk te melden. Het gaat om veranderingen in de aanvraag, deze kunnen gemeld worden aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. team Belastingen.
 11. Parkeren in strijd met deze voorwaarden wordt geacht te zijn parkeren zonder vergunning.
 12. Als niet aan de voorwaarden bij de vergunning voor parkeren wordt voldaan, kan een naheffingsaanslag of boete worden opgelegd. Bij herhaalde overtredingen kan het college van burgemeester en wethouders ook beslissen om de vergunning voor parkeren in te trekken.

Wij verzoeken u goede notitie te nemen van de aan deze vergunning(en) voor parkeren verbonden voorwaarden. Welke zijn genoemd in deze toelichting en de Parkeerverordening 2011.

Aanslagbiljet met parkeerbelasting

De parkeervergunning/jaarparkeerkaart/parkeerontheffing is niet kosteloos. U dient daarvoor parkeerbelasting te betalen. De tarieven daarvoor zijn opgenomen in de Verordening parkeerbelastingen 2019 en Legesverordening 2019. 

Tarieven 2019:

per parkeervergunning voor bewoner/ondernemer: € 114,00
per jaarparkeerkaart: € 325,00    
per parkeerontheffing markt: €   50,20

Het aanslagbiljet met parkeerbelasting wordt u na ontvangst van de vergunning parkeren op een later moment toegestuurd. De parkeerbelasting dient binnen de betaaltermijn betaald te worden.

Afzien van parkeren met vergunning

Als u de vergunning(en) voor parkeren niet meer nodig heeft, kunt u deze inleveren bij de gemeente Vijfheerenlanden. Door inlevering van de vergunning(en) voor parkeren in het loop van het belastingjaar kan op grond van de betreffende verordening een evenredig deel van de belasting verschuldigd zijn. De heffingsambtenaar deelt u daarover een besluit mee. 

Bezwaar

U kunt bezwaar maken na ontvangst van de vergunning(en). Dit doet u schriftelijk binnen 6 weken na dagtekening vergunning(en) voor parkeren. In uw bezwaar vermeld u uw naam, adres, registratienummer parkeervergunning waartegen bezwaar wordt gemaakt, motivering bezwaar, dagtekening bezwaar en ondertekening. U kunt uw bezwaar sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders van Vijfheerenlanden, Postbus 11, 4140 AA Leerdam.