Duurzaamheidslening

De gemeente Vijfheerenlanden gaat voor een duurzame toekomstbestendige energiehuishouding. Lager energieverbruik, vermindering van CO2 uitstoot en het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening zijn daarbij de doelstellingen.

Om particuliere woningbezitters een extra stimulans te bieden om een bijdrage te leveren aan het realiseren van deze doelstellingen, stelt de gemeente een fonds in waaruit leningen verstrekt worden voor duurzaamheidsmaatregelen: de Duurzaamheidslening. De Duurzaamheidslening maakt het particuliere woningeigenaren makkelijk om tegen aantrekkelijke voorwaarden energiebesparende maatregelen te treffen.

Let op! Verschil in hoogte lening

De hoogte van de aan te vragen duurzaamheidslening verschilt voor inwoners van de voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. Inwoners van de voormalige gemeente Leerdam kunnen een lening aanvragen van € 2.500 tot € 25.000. Inwoners van de voormalige gemeenten Vianen en Zederik kunnen een lening aanvragen van € 2.500 tot € 10.000. Sinds 1 januari 2019 zijn de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik samen de gemeente Vijfheerenlanden. Belastingen, tarieven en voorwaarden moeten door de nieuwe gemeenteraad zijn vastgesteld. Het kan dus zijn dat u nu nog andere belastingen, tarieven of voorwaarden heeft dan andere inwoners van Vijfheerenlanden. De gemeenteraad neemt zo snel mogelijk, in ieder geval binnen twee jaar, een besluit over de nieuwe belastingen, tarieven en verordeningen voor de hele gemeente Vijfheerenlanden.

Hoe werkt de aanvraagprocedure?

Het traject van de gemeentelijke duurzaamheidslening bestaat uit een aantal stappen.

1. Aanvragen lening

a. Beoordeling aanvraag door gemeente
U dient de aanvraag digitaal in bij de gemeente. De gemeente bekijkt of uw aanvraag voldoet aan de verordening en of het budget in het fonds toereikend is. Als uw aanvraag voldoet, ontvangt u een beschikking met daarbij het aanvraagformulier voor het SVn-financieringsplan.
b. Beoordeling kredietwaardigheid en verstrekken lening door SVn
Het aanvraagformulier voor het SVn-financieringsplan vult u in en stuurt u samen met de gevraagde stukken naar SVn. SVn regelt de financiële afhandeling van uw aanvraag. De SVn voert een krediettoets uit. Als de toets positief is ontvangt u een offerte voor de lening. Deze ondertekent u en stuurt u terug naar SVn. Als alle papieren in orde zijn komt het leningbedrag beschikbaar in een bouwkrediet. Vanaf dat moment start u met betalen van het afgesproken maandbedrag voor rente en aflossing.

2. Uitvoeren werkzaamheden

U laat de werkzaamheden uitvoeren of u voert de werkzaamheden zelf uit.

3. Declareren kosten en betalen facturen

Van de SVn ontvangt u declaratieformulieren voor het declareren van de rekeningen. De facturen samen met de declaratieformulieren stuurt u naar de gemeente Vijfheerenlanden. De gemeente accordeert de rekeningen en geeft dat door aan de SVn. De SVn betaalt uit uw bouwkrediet de rekeningen rechtstreeks aan de betreffende bedrijven. U hoeft de rekening dus niet zelf te betalen. Na afronden van de werkzaamheden wordt het bouwkrediet afgesloten.

Nu een duurzaamheidslening aanvragen (DigiD) 

Let op! We hebben geprobeerd om alle budgetten te harmoniseren, dit is helaas nog niet gelukt. De subsidie voor de voormalige gemeente Leerdam is helaas op. Inwoners uit Leerdam, Schoonrewoerd, Kedichem of Oosterwijk kunnen bij het Nationaal Energiebespaarfonds een energiebespaarlening aanvragen.

Meesturen

Bij het indienen van uw aanvraag worden de volgende gegevens gevraagd. Zorg dat u ze bij de hand heeft en zo nodig digitaal beschikbaar heeft.

 • Uw gegevens: u logt in met uw DigiD.
 • Kopie eigendomspapieren van uw woning of een uittreksel van het Kadaster waaruit blijkt dat u de eigenaar bent.
 • Overzicht van de werkzaamheden, de kosten en de financiering (o.a. andere subsidies en inbreng eigen middelen) en de hoogte van de gevraagde lening.
 • Informatie over de energiebesparende maatregelen die u wilt treffen.
 • Kopie getekende offerte van de uitvoerder/ aannemer. Als u de werkzaamheden (deels) zelf uitvoert een getekende kopie van de offerte van de benodigde materialen. 
 • Optioneel: het huidige energielabel van uw woning.

Voorwaarden

Bedragen en looptijd van de lening:

 • De afsluitkosten voor de lening zijn in het geldende rentetarief verwerkt.
 • Lening tussen € 2.500 en € 10.000.
 • Een lening tot € 7.500 heeft een maximale looptijd van 10 jaar.
 • Een lening tussen € 7.500 en € 10.000 heeft een maximale looptijd van 15 jaar.
 • Tussentijds boetevrij aflossen is mogelijk.
 • U kunt een energieprestatieadvies (EPA) meefinancieren. Dit advies geeft inzicht in mogelijke energiebesparende maatregelen, globale kosten en besparingen.

Aanvullende informatie

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig heeft. Bij het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck kunt doen.