Planschade aanvragen

Planschade is schade die geleden wordt door het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan of een ontheffing. Zo kunnen in een bestemmingsplan de bouwmogelijkheden toenemen of juist afnemen of kan het gebruik veranderen van bijvoorbeeld agrarisch gebruik naar wonen.

Een paar voorbeelden:

 • het uitzicht vanuit uw huis verandert door de bouw van nieuwe woningen
 • naast uw woning komt een winkel, restaurant of bedrijf
 • de functie of het gebruik van uw eigendom wordt gewijzigd of beperkt

Bij planschade kunt u recht hebben op een tegemoetkoming van de schade die daardoor is ontstaan. De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten.

Voorwaarden
 • er is schade vanwege een planologische maatregel (zoals een bestemmingsplan)
 • uw eigendom is in waarde gedaald
 • u kon de schade niet voorzien toen u de woning kocht
 • uw aanvraag moet binnen 5 jaar, gerekend vanaf het moment dat de oorzaak van de schade onherroepelijk is geworden, ingediend zijn om recht te kunnen hebben op een tegemoetkoming in planschade
 • uw schade is niet al op een andere wijze vergoed (bijvoorbeeld door onteigening of een (grond)overeenkomst met de gemeente)
 • uw schade is niet gering van omvang, maar aanzienlijk, in ieder geval groter dan 2% van de waarde van uw woning (zie ook Eigen risico)

U krijgt geen tegemoetkoming als er al op een andere manier iets voor de schade is geregeld; bijvoorbeeld omdat uw pand is aangekocht door de gemeente of sprake was van onteigening. Ook krijgt u geen planschade als u ten tijde van de aankoop op de hoogte had kunnen of moeten zijn van veranderingen in uw omgeving of als de veranderingen in de lijn der verwachting liggen.

Eigen risico

Planschade is geregeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro). Van belang is dat het niet gaat om een vergoeding van de schade, maar om een tegemoetkoming in planschade. Bij indirecte schade geldt er een eigen risico van tenminste 2% (dit kan oplopen tot 5%), omdat de wetgever een vermindering van 2-5% van de waarde van het onroerend goed beschouwt als het ‘normaal maatschappelijk risico’.

Kosten

Na het indienen van de aanvraag om planschade ontvangt aanvrager een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging wordt gevraagd het wettelijk recht van € 500,- over te maken, waarna de aanvraag in behandeling genomen wordt.
Als er planschade wordt toegekend, ontvangt u het planschadebedrag, inclusief de wettelijke rente vanaf het moment van ontvangst van de aanvraag en het recht van € 500,- terug.

Procedure

Voor de procedure verwijzen wij naar de Planschadeverordening op Overheid.nl.

Indienen planschadeverzoek

U stuurt de volgende stukken op:

 • Download het planschadeformulier voor een tegemoetkoming van planschade. Vul het digitaal in of print het uit.
 • Een kopie van het eigendomsbewijs of contract economische overdracht.
 • Alle schriftelijke bewijzen of foto’s die uw aanvraag ondersteunen.

Tegemoetkoming aanvragen voor iemand anders

U kunt ook een tegemoetkoming planschade aanvragen voor iemand anders. Dit gaat als volgt:

 • Download het planschadeformulier, vul het digitaal in of print het uit.
 • Zorg dat op het formulier de machtingsgegevens zijn ingevuld en ondertekend.
 • Een kopie van het eigendomsbewijs of contract economische overdracht.
 • Alle schriftelijke bewijzen of foto’s die uw aanvraag ondersteunen.

Opsturen

Stuur het ondertekende planschadeformulier, de aanvraag, eigendomspapieren en mogelijke andere bijlagen op. U kunt alle documenten sturen naar:

Gemeente Vijfheerenlanden
College van burgemeester en wethouders
T.a.v. ruimtelijke ontwikkeling
Postbus 11
4140 AA Leerdam

Meer informatie