Ameide: Ontwikkeling locatie Kandelaar

Als straks de nieuwe brede school in Ameide gereed is, kan de bestaande locatie van de basisschool De Kandelaar herontwikkeld worden.

Het is al een tijdje stil rond de ontwikkeling van de Kandelaar. Dat betekent niet dat er niets gebeurt. Achter de schermen wordt hard gewerkt.

Aanbesteding

In november 2020 zijn we gestart met de aanbesteding. In de eerste fase hebben zich 23 partijen gemeld die graag de Kandelaar zouden ontwikkelen. Er heeft een selectieproces plaatsgevonden, dat geresulteerd heeft in een uitnodiging aan vijf partijen om een plan te maken en een bod te doen op de ontwikkeling van de locatie.

Deze vijf partijen hebben tot 9 juni 2021 de tijd om hun plan in te dienen bij de gemeente. Daarna zal op grond van vooraf opgestelde criteria een partij gekozen worden. De selectiecriteria zijn:

 1. De architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit. Hierbij zal o.a. gekeken worden naar (het behoud van) de groene omlijsting van het gebied, de ruimtelijke structuur in relatie tot de omgeving en de afstand en openheid naar de omgeving;
 2. Duurzaamheid, waarbij gekeken wordt naar het energieverbruik van de woningen, de mate van circulair bouwen en klimaat adaptief en hittestressbestendig bouwen;
 3. Grondbod.

Eind juli zal dan een definitieve partij bekend zijn. Met deze partij gaan we de concretiseringsfase in. In deze fase zal het plan ook worden voorgelegd aan de klankbordgroep, waarna de gekozen partij het plan verder zal uitwerken en de omgevingsvergunning zal aanvragen. De verwachting is dat begin 2022 gebouwd kan gaan worden.

Bestemmingsplan en stedenbouwkundig kader

Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en is voor vaststelling naar de raad gestuurd. Dit zal in de raad van 10 juni behandeld worden. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan. Tegelijkertijd zal met het vaststellen van het bestemmingsplan ook het stedenbouwkundig kader worden vastgesteld, waarbinnen het plan verder moet worden uitgewerkt en wat ook zal dienen als toetsingskader voor de welstandscommissie.

Flora en Fauna

Een Flora- en Faunaonderzoek heeft aangetoond dat er geen flora en fauna voorkomt in het gebied, ook geen padden en andere amfibieën. Ondertussen hebben we ook een paddenscherm geplaatst rond het terrein en de waterplas die daar aanwezig was/is. Dit paddenscherm is bedoeld om rugstreeppadden en andere amfibieën buiten het terrein te houden en moet voorkomen dat de ontwikkelaar dadelijk nog een ontheffing in het kader van de flora- en fauna moet aanvragen. Daarmee zou namelijk het proces enorm vertraagd kunnen worden. Een ecoloog kijkt regelmatig of het scherm nog in tact is en een aannemer onderhoudt het scherm en maait regelmatig. Mochten er toch padden gesignaleerd worden binnen het scherm, kan snel ingegrepen worden en alsnog een vergunning worden aangevraagd.

Hieronder staat de randvoorwaardenkaart zoals die opgenomen is in de stedenbouwkundige randvoorwaarden en staan de randvoorwaarden uitgelegd.

Project Kandelaar uitgelicht op een plattegrond van Ameide

Stedenbouwkundig en programmatisch
 • Het plangebied wordt getransformeerd naar woningbouw
 • Maximaal 22 woningen
 • Een gedifferentieerd programma (woningtypen) van b.v. appartementen, tweekappers, patio’s en rijenwoningen
 • 30% van de woningen dient sociaal te zijn (huur en koop)
 • Maat, schaal en beeld van de nieuwbouw dient passend te zijn binnen de dorpse omgeving. Aan de zijde van de Meidoornlaan geen aaneengesloten gevelbeeld
 • Ruimtelijke structuur in richting laten afwijken van aangrenzende woonwijk
 • De bouwhoogte is maximaal 2 lagen met een kap met een goothoogte van 6,5 meter en een nokhoogte van 10 meter, of 3 lagen met een plat dak (waarvan één zijde substantieel terugliggend) met een bouwhoogte van maximaal 10 meter
 • Massa’s dienen binnen het aangegeven bouwvlak gerealiseerd te worden, waarmee voldoende afstand wordt gerealiseerd ten opzichte van de bestaande bebouwing
 • Oriëntatie van de nieuwe woningen zoveel als mogelijk op het aansluitende openbaar gebied
 • Rekening houden met duurzaamheidsambities zoals: nul op de meter, biodiversiteit, klimaatadaptatie, hittestress, etc.
Groen en openbare ruimte 
 • De groene ‘omlijsting’ van en de bestaande bomen in het plangebied dienen zoveel als mogelijk gerespecteerd te worden en vormen de basis voor de herontwikkeling
 • Bestaande bomen dienen behouden te blijven
 • Incidenteel te kappen bomen dienen gecompenseerd te worden
 • Op de hoek van de Aaksterveld en Meidoornlaan een stedenbouwkundig accent in de vorm van b.v. een architectonische verbijzondering, rooilijnverdraaiing in een ‘groene’ ruimte
 • Openbare ruimte in beeld, kwaliteit en functionaliteit laten aansluiten bij de directe omgeving conform de eisen van de gemeente (Handboek inrichting openbare ruimte)
 • Rekening houden met duurzaamheidsambities zoals: biodiversiteit, klimaatadaptatie, waterberging, hittestress, etc.
Verkeer en parkeren 
 • De auto-ontsluiting van het plangebied via de Meidoornlaan en De Bogerd
 • Langzaamverkeersverbindingen aansluiten op bestande structuren
 • Bestaande parkeerplaatsen langs Meidoornlaan en De Tol handhaven dan wel compenseren
 • Voor de nieuwbouw kan geen gebruik worden gemaakt van de bestaande parkeerplaatsen in de directe omgeving
 • Het noodzakelijke parkeren dient binnen het plangebied opgelost te worden
 • Grote parkeervelden vermijden en zoveel als mogelijk aan het zicht onttrekken
 • Parkeernormen conform het gemeentelijk beleid
 • Verharding tot het noodzakelijk minimum beperken en parkeerplaatsen zoveel als mogelijk vergroenen

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via mail: teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Update: mei 2021