Ameide: Ontwikkeling locatie Kandelaar

Als straks de nieuwe brede school in Ameide gereed is, kan de bestaande locatie van de basisschool De Kandelaar herontwikkeld worden.

In 2019 is de school de Kandelaar aan de Meidoornstraat verhuisd naar hun nieuwe onderkomen elders in Ameide. Tot mei 2019 is het pand tijdelijk bewoond geweest om vernielingen en kraken van het pand te voorkomen. We zijn nu bezig met de sloop van het gebouw en het verwijderen van de verharding op het terrein. Dit zal waarschijnlijk in augustus gereed zijn. De omwonenden zijn geïnformeerd over deze werkzaamheden.

Op 2 juni heeft het college stedenbouwkundige randvoorwaarden voor een woningbouwprogramma vastgesteld voor de ontwikkeling van deze locatie. Deze randvoorwaarden zullen uiteindelijk moeten landen in een uitgewerkt plan. Op dit moment is er dus nog geen plan of definitief programma bekend. 

In dezelfde vergadering heeft het college besloten om een tender uit te schrijven om een partij te vinden, die deze ontwikkeling wil oppakken. De procedure hiervoor zal na de zomervakantie starten. Deze partij gaat aan de slag en zal met een uitgewerkt plan en  voorstel voor een woningbouwprogramma komen. Al met zal het nog ruim een jaar duren voor de eerste woningen ter plaatse gerealiseerd zijn.

Aanvankelijk was het de bedoeling om ook de locatie achter het voormalige gebouw van Ot en Sien te betrekken bij deze ontwikkeling en daar een tweekapper te bouwen. Het college heeft afgezien van deze ontwikkeling. Dit terrein zal een speelplek blijven.

Hieronder staat de randvoorwaardenkaart zoals die opgenomen is in de stedenbouwkundige randvoorwaarden en staan de randvoorwaarden uitgelegd.

Project Kandelaar uitgelicht op een plattegrond van Ameide

Stedenbouwkundig en programmatisch

 • Het plangebied wordt getransformeerd naar woningbouw
 • Maximaal 22 woningen
 • Een gedifferentieerd programma (woningtypen) van b.v. appartementen, tweekappers, patio’s en rijenwoningen
 • 30% van de woningen dient sociaal te zijn (huur en koop)
 • Maat, schaal en beeld van de nieuwbouw dient passend te zijn binnen de dorpse omgeving. Aan de zijde van de Meidoornlaan geen aaneengesloten gevelbeeld
 • Ruimtelijke structuur in richting laten afwijken van aangrenzende woonwijk
 • De bouwhoogte is maximaal 2 lagen met een kap met een goothoogte van 6,5 meter en een nokhoogte van 10 meter, of 3 lagen met een plat dak (waarvan één zijde substantieel terugliggend) met een bouwhoogte van maximaal 10 meter
 • Massa’s dienen binnen het aangegeven bouwvlak gerealiseerd te worden, waarmee voldoende afstand wordt gerealiseerd ten opzichte van de bestaande bebouwing
 • Oriëntatie van de nieuwe woningen zoveel als mogelijk op het aansluitende openbaar gebied
 • Rekening houden met duurzaamheidsambities zoals: nul op de meter, biodiversiteit, klimaatadaptatie, hittestress, etc.

Groen en openbare ruimte 

 • De groene ‘omlijsting’ van en de bestaande bomen in het plangebied dienen zoveel als mogelijk gerespecteerd te worden en vormen de basis voor de herontwikkeling
 • Bestaande bomen dienen behouden te blijven
 • Incidenteel te kappen bomen dienen gecompenseerd te worden
 • Op de hoek van de Aaksterveld en Meidoornlaan een stedenbouwkundig accent in de vorm van b.v. een architectonische verbijzondering, rooilijnverdraaiing in een ‘groene’ ruimte
 • Openbare ruimte in beeld, kwaliteit en functionaliteit laten aansluiten bij de directe omgeving conform de eisen van de gemeente (Handboek inrichting openbare ruimte)
 • Rekening houden met duurzaamheidsambities zoals: biodiversiteit, klimaatadaptatie, waterberging, hittestress, etc.

Verkeer en parkeren 

 • De auto-ontsluiting van het plangebied via de Meidoornlaan en De Bogerd
 • Langzaamverkeersverbindingen aansluiten op bestande structuren
 • Bestaande parkeerplaatsen langs Meidoornlaan en De Tol handhaven dan wel compenseren
 • Voor de nieuwbouw kan geen gebruik worden gemaakt van de bestaande parkeerplaatsen in de directe omgeving
 • Het noodzakelijke parkeren dient binnen het plangebied opgelost te worden
 • Grote parkeervelden vermijden en zoveel als mogelijk aan het zicht onttrekken
 • Parkeernormen conform het gemeentelijk beleid
 • Verharding tot het noodzakelijk minimum beperken en parkeerplaatsen zoveel als mogelijk vergroenen

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via mail: teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Update: juli 2020