Toekomstvisie

Toekomstvisie en de bedrijventerreinen

Om tot een toekomstbestendig en duurzaam beleid te komen hebben de gemeente en ondernemers in Vianen elkaar nodig. Inmiddels heeft de gemeenteraad de Visie op de bedrijventerreinen op 15 maart 2016 vastgesteld. Deze visie is tot stand gekomen door samenwerking met verschillende partijen. Zo werd een werkgroep geformeerd, waarin onder meer de Vereniging van Bedrijven in Vianen en Omstreken (VBVO) en de Ondernemersvereniging Vianen (OVV) meedachten met de gemeente. Ook zijn ondernemers, winkeliers en inwoners uitgenodigd om suggesties, tips en aandachtspunten voor de bedrijventerreinen in te brengen. Daarna heeft de conceptvisie ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn zijn aan aantal zienswijzen ontvangen. Deze werden beoordeeld en verwerkt in een inspraaknota. Op een aantal punten is de visie naar aanleiding van de inspraakreacties aangepast. Op 15 maart 2016 heeft de gemeenteraad van Vianen de beantwoording van de zienswijzen en de Visie op de Bedrijventerreinen vastgesteld.

Hoe gaat het verder?

De visie wordt gebruikt als belangrijke input bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen. Dit is een apart traject, waarover betrokkenen verder worden geïnformeerd.