Meerkerk: Nieuwbouw De Weide II / Verplaatsing Sportcomplex

Het project De Weide II bestaat uit de ontwikkeling van een woonwijk van circa 150 woningen.

Het project De Weide II bestaat uit de ontwikkeling van een woonwijk van circa 150 woningen. De nieuw te bouwen wijk is gelegen aan de zuidkant van Meerkerk en grenst direct aan de wijk De Weide I. 
In de nieuwe wijk komt een divers woningaanbod. De woningen zijn met name bedoeld voor starters, doorstromers en jonge senioren.
De wijk krijgt een ruime opzet. Dit zal tot uitdrukking komen in gemiddeld genomen grote kavels, ruime tuinen en een sterke nadruk op grondgebonden woningen.

Luchtfoto Meerkerk met kadastrale lijnen voor De Weide twee

Planning sportcomplex

 • mei 2018, start aanleg voorbelasting sportcomplex
 • oktober 2018, start realisatie kantine sportcomplex
 • mei 2019, afronden voorbelasting sportcomplex
 • mei 2019, start uitvoering inrichting sportcomplex
 • juli/aug 2019, in gebruik name sportcomplex

Planning woningbouw

 • mei 2019, start aanleg voorbelasting woningbouw
 • augustus 2020, afronden voorbelasting woningbouw 
 • augustus 2020, start realisatie woningen

Stedenbouwkundig masterplan

Op 19 december 2016 heeft de gemeenteraad het stedenbouwkundig masterplan voor De Weide II vastgesteld.

 • Het masterplan geeft op hoofdlijnen de stedenbouwkundige opzet weer van de nieuw te ontwikkelen woonwijk en de situering van het nieuw te realiseren sportpark.
 • Het masterplan bevat onder andere de visie op de beoogde planopzet van de wijk, de hoofdontsluiting en de groenstructuur.

Het masterplan is rechts op deze pagina te raadplegen.

Op de gemeentewebsite en in het Kontakt leest u de voortgang. Daar kunt u ook lezen hoe u op de plannen kunt reageren..

Beeldkwaliteitsplan

In het beeldkwaliteitsplan staat welke sfeer we zoeken en wat dit betekent voor de openbare ruimte. Ook zijn er richtlijnen in opgenomen die betrekking hebben op de uitstraling van de bebouwing. 

Het beeldkwaliteitsplan is op 25 september 2017 door de gemeenteraad vastgesteld.

Als u vragen heeft over het beeldkwaliteitsplan kunt u contact opnemen met de gemeentelijk projectleider, Gerrit Nieuwenhuis via 088 599 7564 of g.nieuwenhuis@vijfheerenlanden.nl 

Duurzaamheidsvisie De Weide II

Op 25 september 2017 heeft de gemeenteraad de duurzaamheidsvisie De Weide II vastgesteld. Met het vaststellen van de visie heeft de gemeenteraad er voor gekozen om De Weide II aardgasloos te ontwikkelen. Andere speerpunten van beleid zijn:

 • het streven om een wijk te ontwikkeling die volledig onafhankelijk is van fossiele brandstoffen;
 • onderzoek te doen naar de mogelijkheid van energieopwekking uit water;
 • stimuleren van buurtinitiatieven voor de realisatie van een groene en waterrijke wijk;
 • de wijk zoveel mogelijk als autoluwe wijk in te richten door o.a. de aanleg van parkeerkoffers;
 • het mogelijk maken van elektrische laadvoorzieningen voor auto en fiets.

Met het vaststellen van de duurzaamheidsvisie geeft de gemeente uitvoering aan het rijksbeleid. In de Energieagenda van het Rijk is namelijk opgenomen dat in 2050 de energievoorziening in Nederland bijna helemaal neutraal moet zijn.
Met het aanleggen van een aardgasloze wijk wordt een bijdrage geleverd aan het rijksbeleid.

De duurzaamheidsvisie in rechts op deze pagina te raadplegen.

Woningbouw

De planning voorziet erin om in 2020 te starten met de ontwikkeling van de woonwijk. De woonwijk zal fasegewijs worden ontwikkeld.

Om de woningbouw te kunnen ontwikkelen is een bestemmingsplan opgesteld: het bestemmingsplan Woonwijk De Weide II.

Het bestemmingsplan voor de woningbouw kunt u ook inzien op ruimtelijkeplannen.nl. Kies daar Bestemmingsplannen. Vul de locatie of de naam van het bestemmingsplan in. Of kies het plan id-nummer: NL.IMRO.0707.BPwoonwkDeWeide2-VG01.

Verplaatsing sportcomplex

De planning voorziet erin dat het nieuwe sportcomplex met ingang van het seizoen 2019/2020 in gebruik zal worden genomen.

Om de aanleg van het sportcomplex mogelijk te maken is een bestemmingsplan opgesteld: het bestemmingsplan Sportcomplex De Weide II. Het bestemmingsplan maakt de verplaatsing van het sportcomplex in planologisch/juridische zin mogelijk. Het bestemmingsplan geeft o.a. aan waar sport, water en groen komen, op welk deel gebouwd mag worden en waar parkeren is toegestaan.

Het bestemmingsplan is op 25 september 2017 door de gemeenteraad vastgesteld.

Het bestemmingplan voor het sportcomplex is te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. (plan id-nummer NL.IMRO.0707.BPSptcmplxDeWeide2-VG01).

Als u vragen heeft over het bestemmingsplan kunt  contact opnemen met de gemeentelijk projectleider, Gerrit Nieuwenhuis via 088 599 7564 of g.nieuwenhuis@vijfheerenlanden.nl

Tekening van de geplande bebouwing van bovenaf gezien