Vianen: Parkschool De Looch

Naast het oude school van de Voorhof en de Wegwijzer en het park Monnikenhof is een nieuw schoolgebouw neergezet. Deze wordt in maart in gebruik genomen. Het hele jaar wordt nog gewerkt aan de inrichting van de openbare ruimte.

In het park De Looch zijn de scholen De Voorhof en De Wegwijzer gevestigd. Hiervoor in de plaats is een nieuw gebouw neergezet, waarin ook kinderopvang een plek krijgt: Parkschool De Looch. 

Bekijk de plannen op  de website van de Voorhof.

De Parkschool is bijna gereed. De komende tijd wordt de openbare ruimte rondom de school ingericht. Zo komt er een kiss & ride zone voor het brengen en halen van kinderen. Er wordt verharding aangelegd. Ook komt er een nieuwe inrichting met speelplaatsen en groen. De werkzaamheden zijn opgedeeld in fasen.

Januari - maart: openbare ruimte aan de voorzijde van de Parkschool en herinrichting van parkeerplaats De Looch (fase 1)
Maart – mei: Sloop van het oude schoolgebouw
Juni – juli: achterzijde school op het terrein van het oude schoolgebouw (fase 2) ondertussen wordt ook gestart met de inrichting van groen en speelplaatsen
Juli-augustus: zijkant Parkschool aan zijde Dominicushof, verbinden van fase 1 en 2 (fase 3)

Werkzaamheden woonrijp maken

Momenteel zijn wij (de gemeente Vijfheerenlanden en aannemingsbedrijf Agterberg) bezig met de voorbereidingen voor het woonrijp maken.

De planning kan wijzigen door weersomstandigheden. Omwonenden zullen ongetwijfeld enige hinder ondervinden. Dit in de vorm van bijvoorbeeld geluid, stof en bereikbaarheid. We hebben een Bereikbaarheids-, Leefbaarheids-, Veiligheids- en Communicatieplan opgesteld om in ieder geval te zorgen dat de overlast zo veel als mogelijk beperkt blijft. Zowel tijdens de woonrijp maken fase als de sloop zijn minimum eisen opgenomen om overlast in te perken.

  • De schoolgebouwen moeten ongestoord en veilig bereikbaar zijn, zowel te voet als per fiets. Indien nodig moeten fietsers verplicht afstappen.
  • Hulpdiensten moeten te allen tijde vrije doorgang hebben.
  • De bouwplaats moet veilig zijn.
  • Alle transportbewegingen gaan vanuit de Rietkamp; dit mag alleen tijdens bloktijden.
  • Er geldt een snelheidsbeperking van 15 km/u voor werkverkeer op de Rietkamp.
  • De looproute van de Groene Kade naar de Dominicushof moet intact blijven.
  • Gebouwen en woningen moeten altijd voor voetgangers en minder validen bereikbaar zijn, mogelijk met rijplaten of noodverharding.
  • Het parkeerterrein is tijdens de werkzaamheden altijd voor ten minste 50% beschikbaar en bereikbaar. Het huisvuil kan gewoon worden ingezameld op deze locatie.

Heeft u vragen of opmerkingen over de bouwrijpwerkzaamheden, leg ze dan voor aan:

Fasering

De fasering is weergegeven op de kaarten

Kaart fase 1 bouwrijp maken Parkschool Vianen

Kaart fase 2 bouwrijp maken Parkschool Vianen

Kaart fase 3 bouwrijp maken Parkschool Vianen

Update: januari 2019

Nieuwsbericht februari 2019

Nieuwsbericht juli 2019