Achter de Pijp

Het gebied tussen de Owensstraat, het Laantje van Van Iperen, de Tiendweg en de Lingedijk in Leerdam wordt in de volksmond Achter de Pijp genoemd. Hiermee wordt een kwinkslag gemaakt naar de buurt achter de pijpen van de glasfabriek.

Woonwijk met verschillende soorten huizen en openbaar groen

Aanleiding

Aanleiding voor de werkzaamheden in deze buurt zijn de noodzakelijke vervanging van het riool en de sloop en het bouwrijp maken van delen van het gebied, maar dit is slechts de aanleiding. De gesloopte woningen aan de Rozen-/Tulpstraat en het Lingeplein maken plaats voor 75 nieuwbouwwoningen. Door samen met KleurrijkWonen dit project uit te voeren ontstaat ruimte voor participatie van bewoners bij de inrichting van het gebied. Zo verbeteren we de leefbaarheid en bieden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kans op opleiding of werk. Maar ook het klimaat en de veranderingen die dit vraagt in de openbare ruimte krijgt een plaats. Zo zijn acties georganiseerd om de tuinen van bewoners te vergroenen en wordt met de aanleg van de openbare ruimte rekening gehouden met waterberging.

Participatie

Binnen het project is participatie dus een belangrijk element. De aannemer, Van der Ven uit Brakel, geeft in goed overleg met bewoners invulling aan de inrichting van de straten, hofjes en pleinen. Kiest men voor bomen, parkeren of spelen? Hoe richten we de straten zo in dat elkaar ontmoeten eenvoudig wordt? Zo hebben de bewoners alle gelegenheid wensen kenbaar te maken en kijken zij samen met de aannemer naar mogelijkheden gehoor te geven aan deze wensen. De aannemer doet dit door regelmatig in gesprek te gaan met bewoners en hen via nieuwsbrieven te informeren over avonden, de planning van werkzaamheden en andere zaken die spelen.

Wat is er gedaan en wat doen we nog?

Het project vordert. Verschillende straten hebben al een facelift gekregen. Zo zijn onder andere de Ranonkelhof en de Salviahof zijn opnieuw ingericht in samenspraak met bewoners. De bewoners van de Leliestraat en de Azaleastraat hebben deelgenomen in een werkgroep om voortuinen te creëren met als doel het aanzicht groener te maken maar ook het fietsen of brommen over de stoep te ontmoedigen. Het resultaat zijn prachtige stalen bakken die niet alleen de trottoirs veiliger maken, maar ook het aanzicht van de straat vergroenen. Het volkstuinencomplex is vernieuwd, drainage is aangelegd, schuurtjes zijn geplaatst en een hek moet onbevoegden op afstand houden. Het bestuur zoekt naar mogelijkheden om bewoners te leren hoe leuk tuinieren is ze mee te nemen ‘op de tuin’.

Nieuwbouw

De woningen aan de Lingestraat zijn gesloopt en eerdaags start de aannemer met de bouw van woningen. Tijdens de bouw van de woningen is de aannemer die het project Achter de Pijp uitvoert – Van der Ven uit Brakel -  even niet in de wijk. Over een klein half jaar zijn de nieuwbouwwoningen klaar en keert Van der Ven terug om de openbare ruimte in te richten. Ook hier zal de aannemer avonden organiseren, nieuwsbrieven maken en het gesprek met bewoners aangaan. Hoe wil men dit plein gebruiken? Is er ruimte voor de wensen rond parkeren, spelen en voetballen? Hoe vertalen we veranderingen in het klimaat in de inrichting? Allemaal vragen waar we graag met bewoners een antwoord op vinden. Zo maken we van Achter de Pijp een buurt waar het heerlijk wonen, spelen, werken, tuinieren en verblijven is.

SROI

Binnen het totale project is ruimte gereserveerd voor het Social Return On Investment. Anders gezegd, hoe kunnen we vanuit de opdracht een sociale bijdrage leveren. In dit plan is ruimte om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op te laten doen of een baan te vinden. Inmiddels slaagt Van der Ven ook er hier in, samen met gemeente en Avres, deze taakstelling te volbrengen.

Enquête

Achter de Pijp is de afgelopen jaren flink veranderd. Er zijn woningen gesloopt en er kwam nieuwbouw. Ook werd de openbare ruimte opnieuw ingericht. Met deze werkzaamheden is in 2018 gestart door aannemer Van der Ven, in opdracht van de gemeente Vijfheerenlanden en woningcorporatie Kleurrijk Wonen. De werkzaamheden zijn voor het grootste gedeelte uitgevoerd, maar we zijn er nog niet: ook de komende periode vinden nog werkzaamheden plaats. Bouwbedrijf Hegeman bouwt nieuwbouwwoningen aan de Lingestraat. Tijdens de bouw van de woningen is aannemer Van der Ven even de wijk uit, om na voltooiing van het nieuwbouwproject terug te komen om de buitenruimte af te maken.

De afgelopen jaren is de gemeente Vijfheerenlanden met de bewoners van Achter de Pijp in gesprek geweest over de herinrichting en welke kansen deze biedt voor de wijk en de mensen. Er waren bewonersavonden en gesprekken over de inrichting van de straten, het aantal parkeerplaatsen en de aankleding van de hofjes en pleintjes. Op die manier hebben we geprobeerd uw mening zo goed mogelijk mee te nemen in de nieuwe inrichtingsplannen voor Achter de Pijp.

Update: juni 2021