Achter de Van Zuilenstraat

Op 10 juni 2021 heeft onze raad een krediet beschikbaar gesteld om te onderzoeken of woningbouwontwikkeling van het gebied achter de Van Zuilenstraat mogelijk is. Het gaat om het huidige volkstuinencomplex en de aangrenzende percelen, die in eigendom van de gemeente zijn. Het onderzoek toont aan dat op dit moment op die locatie slechts een beperkte ontwikkeling van maximaal 13 woningen het meest haalbaar is.

Bovenaanzicht locatie achter de Van Zuilenstraat

Locatie, soort bouw en impact omgeving

Het plan is om ter plaatse van het huidige volkstuinencomplex achter de Van Zuilenstraat een beperkt aantal woningen te ontwikkelen, maximaal 13 woningen. Het gebied wordt ontsloten vanaf beide zijden van de Van Zuilenstraat en betreft een weg voor eenrichtingsverkeer. Bij de ontwikkeling zal de mogelijkheid worden opengehouden om het plangebied naar het westen te kunnen uitbreiden

Tekening van de verkeersontsluiting vanaf beide zijden van de Van Zuilenstraat door middel van eenrichtingsverkeer

De locatie stelt hoge eisen aan de landschappelijke inpassing. Er komt een zorgvuldige overgang tussen het stedelijk gebied en het omliggende buitengebied met zoveel mogelijk een golvende bebouwingsrand, bebouwing haaks op het lint en uitzichtpunten aan het open landschap. Ten behoeve van de watercompensatie en het vergroten van de biodiversiteit zullen de aanwezige sloten verbreed worden.
Er zal een gedifferentieerd woningbouwprogramma gerealiseerd worden, waarvan 50% de betaalbaar. Maat, schaal en beeld van de nieuwe woningen is passend binnen de dorpse en landelijke omgeving en er worden zoveel mogelijk natuurlijke materialen gebruikt.

Het huidige volkstuinencomplex en de bestaande garages zullen verdwijnen. Er blijft wel ruimte voor enkele volkstuinen in een nieuwe opzet. Dit wordt met de herinrichting mede vormgegeven.

Status project, planning en inschrijving

Het plan is in voorbereiding. De planning ziet er als volgt uit:

  • Derde kwartaal 2023: Ruimtelijk kader en ontwikkelingsperspectief vaststellen
  • Derde kwartaal 2024: Planontwikkeling en contractering
  • Vierde kwartaal 2024: start voorbelasting (half jaar)
  • Tweede kwartaal 2025: start bouw
Publicaties, nieuws, bijeenkomsten

Gesprek met de provincie 14 februari 2023

Op 14 februari heeft op ambtelijk niveau een gesprek plaatsgevonden met de provincie over de dorpswoonvisie, waarbij ook het tussenbesluit van het college aan de orde is geweest. Op grond van dat gesprek verwachten wij geen problemen met de ontwikkeling van deze locatie mits de uitwerking ook past binnen het provinciale kernrandzonebeleid.

Informatieavond 6 februari 2023

Op maandag 6 februari 2023 heeft een informatieavond plaatsgevonden voor de gebruikers van de volkstuinen.

Informatieavond 22 november 2022

Op 22 november organiseerden wij een informatieavond voor alle omwonenden en gebruikers van de volkstuinen en garageboxen. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst deelden we informatie over de haalbaarheidsonderzoeken die zijn gedaan en de conclusies die hieruit volgen.

Bekijk ook het overzicht van vragen / opmerkingen met antwoorden die tijdens de inloopavond op 22 november 2022 besproken zijn.

Voor vragen en/of opmerkingen over dit woningbouwproject kunt u contact opnemen via teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.