Hazelaarplein

Aan de rand van de historische binnenstad van Vianen ligt het Hazelaarplein. Vroeger stonden hier een basisschool en het Cultureel Centrum De Stadshof. Door de gemeente en LekstedeWonen wordt hier nu gewerkt aan de bouw van ongeveer 125 appartementen. Hiervan zijn er 115 sociale huurappartementen.

De verwachting is dat tussen 2022 en 2024 wordt gebouwd. Inschrijven voor de woningen is naar verwachting mogelijk vanaf 2022.

Hazelaarsplein Vianen Tekening bovenaanzicht met kavelverdeling
Eerste, globale ontwerp voor de openbare ruimte.

Locatie, soort bouw en impact omgeving

Op het Hazelaarplein wordt de komende jaren gebouwd aan een uniek stukje Vianen.

Het Hazelaarplein ligt aan de Lekdijk. Er worden 3 appartementengebouwen gebouwd die uitkijken op de Lek of op de binnenstad van Vianen. De openbare ruimte wordt daarbij klimaatbestendig ingericht om overlast bij hevige regenval zo veel als mogelijk te beperken.

Volgens het plan van het project komen er 115 sociale huurappartementen en ongeveer 10 vrije sector huurappartementen.

Om verkeersoverlast voor de omwonenden en toekomstige bewoners van de nieuwbouw te beperken komt er een nieuwe weg naar het Hazelaarplein van de Brugstraat. De bestaande voetgangersoversteekplaats op de Brugstraat wordt in de herinrichting meegenomen. Deze komt iets oostelijker te liggen.

Status project, planning en inschrijven en kosten

De verwachting is dat tussen 2022 en 2024 wordt gebouwd. Inschrijven voor de woningen is naar verwachting mogelijk vanaf 2022.

Meer informatie hierover volgt.​​​​

Impressie

Bovenstaand impressiebeeld is het afgelopen jaar uitgewerkt, en is tegelijkertijd ook een eerste, globale ontwerp voor de openbare ruimte. Twee van de gebouwen komen aan de dijk. Tijdens de dijkversterking in 2020/2021 is ter hoogte van deze 2 gebouwen constructief al rekening gehouden met woningbouw. Het derde gebouw is meer centraal gelegen in het gebied.

De nieuwbouwplannen voor ongeveer 125 woningen bestaan uit een mix van sociale huurwoningen en vrije sector huurwoningen. Het worden verschillende woningtypen verspreid over drie gebouwen. Zo komen er een beperkt aantal kleinere appartementen voor starters en daarnaast een aantal twee- en driekamerappartementen voor gezinnen, die ook voor kleine huishouders en ouderen geschikt zijn.

De gemeente wijst er nadrukkelijk op, dat de tekening een concept is. Het is een ‘indicatieve uitwerking’, die definitief wordt gemaakt zodra het ontwerp van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte 100% duidelijk zijn.

Projectontwikkelaar

De gemeente bouwt de woningen niet zelf. LEKSTEDEWonen, de woningbouwcorporatie in Vianen, gaat de woningen bouwen. Voor de inrichting van de openbare ruimte selecteert de gemeente een aannemer.

Dat laatste gebeurt op basis van een inrichtingstekening die op dit moment in voorbereiding is en met (direct) omwonenden wordt besproken.

Bezwaar maken

Bij de uitwerking door de ontwikkelaar, LekstedeWonen en de gemeente worden omwonenden betrokken. Wij horen graag wat u vindt. In september 2019 is de eerste bewonersavond voor omwonenden geweest. In het vierde kwartaal van 2021, zullen er opnieuw een aantal bewonersavonden worden ingepland. Buurtbewoners zijn daarnaast door gemeente en LekstedeWonen geïnformeerd door middel van nieuwsbrieven.

Op dit moment is er nog geen definitieve tekening, daarop kan geen formeel bezwaar ingediend worden. De verwachting is dat het (ontwerp)bestemmingsplan in het vierde kwartaal van 2021 ter inzage komt. Op dat moment kunnen er ook een zienswijzen worden ingediend. De beantwoording van de zienswijzen wordt ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Dat zal naar verwachting begin 2022 plaatsvinden.

Publicaties

De stedenbouwkundige uitgangspunten voor het Hazelaarplein zijn door de gemeenteraad vastgesteld in 2019.

In het bestemmingsplan staan de regels waar de ontwikkelaar rekening mee moet houden tijdens de ontwikkeling van het gebied en bouw van de woningen. Bekijk op de website van Overheid.nl de Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 'Hazelaarplein, Vianen'.

U kunt hier ook meer over vinden op de website Ruimtelijkeplannen.nl. Wanneer u dan linksboven in het tabblad 'Plannaam of -nummer' zoekt op 'Hazelaarplein, Vianen' kunt u de stukken bekijken.

Voor vragen en/of opmerkingen over dit woningbouwproject kunt u contact opnemen via teamprojecten@vijfheerenlanden.nl of kijk op de projectpagina Hazelaarplein op de website van LekstedeWonen.

Update: november 2021