Marcel Verweij: Een eerste begin

Als nieuwe wethouder van onze nieuwe gemeente Vijfheerenlanden mag ik de column schrijven voor deze eerste nieuwsbrief Zorg & Welzijn van de gemeente Vijfheerenlanden.

Foto van wethouder Marcel van VerweijAls nieuwe wethouder van onze nieuwe gemeente Vijfheerenlanden mag ik de column schrijven voor deze eerste nieuwsbrief Zorg & Welzijn van de gemeente Vijfheerenlanden. Mijn naam is Marcel Verweij en ik mag mij onder andere met Wmo en Volksgezondheid bezig houden. Daarbij kijk ik uit naar de samenwerking met alle betrokkenen. 

Het komen tot onze nieuwe gemeente gaat stap voor stap. Vorig jaar zijn we ambtelijk één organisatie geworden en nu ook bestuurlijk. Een aantal zaken is vorig jaar vanuit de drie oude gemeenten op elkaar afgestemd, maar er is nog het nodige te doen. In ons jargon noemen we dat harmoniseren en op enkele onderdelen daarvan wil ik wat dieper ingaan.

Verordeningen

In de vergadering van 7 februari 2019 heeft de gemeenteraad de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Vijfheerenlanden 2019 en de Verordening Jeugdhulp gemeente Vijfheerenlanden 2019 vastgesteld. Hiermee hebben we zowel voor de Wmo als Jeugdhulp nu één basis om mee te werken.

Harmonisatie huishoudelijke ondersteuning en begeleiding 18+

In de drie voormalige gemeenten werd de huishoudelijke ondersteuning en begeleiding van volwassen (18+) op verschillende manieren georganiseerd en uitgevoerd. Om continuïteit te waarborgen, is besloten dat 2019 en de eerste helft van 2020 een overgangsperiode is en dat de ondersteuning blijft zoals die was geregeld per voormalige gemeente. Het is de bedoeling dat we vanaf medio 2020, na een aanbesteding, één wijze van huishoudelijke ondersteuning en begeleiding voor volwassenen hebben. Om hiertoe te komen vinden we het belang om eerst zelf als Vijfheerenlanden te bepalen hoe we onze inwoners duurzame ondersteuning willen aanbieden. 

Adviesraden

De drie voormalige gemeenten hadden elk eigen adviesraden. Het is de bedoeling om per 1 januari 2020 te komen tot één adviesraad sociaal domein voor de nieuwe gemeente. Voor overleg over allerlei onderwerpen met vertegenwoordigers van gehandicapten is er sinds 1 januari van dit jaar al één gehandicaptenplatform voor Vijfheerenlanden.

Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang

De gemeente Vijfheerenlanden is voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang aangesloten bij twee centrumregio’s: Utrecht (Vianen) en Dordrecht (Leerdam en Zederik). Momenteel wordt er gewerkt om per 1 januari 2021 aan te sluiten bij de centrumgemeente Utrecht. Belangrijk uitgangspunt daarbij is zorgcontinuïteit en toegang tot goede zorg voor alle inwoners van Vijfheerenlanden. Een eerste stap hierbij is de inkoop van de contracten vanaf 2020 vanuit centrumgemeente Utrecht. Zorgaanbieders uit Leerdam en Zederik zijn op de hoogte gebracht, zodat zij zich voor deze aanbesteding kunnen inschrijven. Zodat, wanneer cliënten van Dordrecht per 2021 onder de centrumregio Utrecht vallen, zij bij dezelfde zorgaanbieder kunnen blijven. 

Binnen centrumgemeente Utrecht werken we samen met de andere Lekstroomgemeenten Houten, IJsselstein, Lopik en Nieuwegein aan de voorbereiding van de overheveling van taken voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Het is de bedoeling dat per 2021 de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen en de maatschappelijke opvang over gaat naar de gemeenten. Dit biedt een mooie kans om meer lokaal ‘in de wijk’ te organiseren. 

Woon/zorginitiatieven

In Vijfheerenlanden zijn op dit moment enkele inwonersinitiatieven gericht op het realiseren van woon-zorgvoorzieningen in de wijk. Stichting MUS bijvoorbeeld is opgericht door ouders van autistische jongeren/jongvolwassen die in de nabije toekomst zelfstandiger willen wonen. Een ander voorbeeld is Spes Bona, een groep oudere bewoners. Zij hebben aangegeven dat ze meer sociale contacten en lichte hulpverlening in hun nabijheid willen hebben. Deze initiatieven worden door de gemeente van harte ondersteund bijvoorbeeld door het bieden van procesbegeleiding.

Marcel Verweij, wethouder Vijfheerenlanden