Op weg naar integraal beleid sociaal domein

Het team beleidsontwikkeling sociaal domein van de gemeente Vijfheerenlanden gaat integraal beleid voor het sociaal domein maken.

Van visie naar beleid

Het team beleidsontwikkeling sociaal domein van de gemeente Vijfheerenlanden gaat integraal beleid voor het sociaal domein maken. Dinsdag 9 april heeft het college van burgemeester en wethouders het plan van aanpak vastgesteld. In december moet de beleidsnotitie af zijn. 

Inventarisatie

We zijn begonnen met een ambtelijke, integrale inventarisatie van de lokale opgave. Aan de hand van onderzoeksgegevens, registraties en ervaringen, verwachten we knelpunten, tegenstrijdigheden, blinde vlekken en oplossingsrichtingen in beeld te krijgen. Na afronding van deze fase, in de eerste week van mei, is duidelijk welke kansen / problemen, ambities er ambtelijk benoemd worden.

In gesprek

Vervolgens gaan we in gesprek met inwoners en cliënten als gebruikers van de diensten van het sociaal domein. En met onze partners, opdrachtnemers in het sociaal domein. Aan de hand van de uitkomsten bepalen we oorzaken en samenhang van de knelpunten en stellen we de lokale opgave bij. We zoeken naar een meer integrale visie op het ontstaan van de zorgvragen. Samen met partners en inwoners bekijken we welke interventies er mogelijk zijn en op welk moment. Zodat we de instroom beperken en de zelfredzaamheid zo lang mogelijk zo groot mogelijk te houden. Die gesprekken vinden plaats in de maanden mei en juni. Medio juni organiseren we een bijeenkomst met al onze gesprekspartners om:

  • uitkomsten van de inventarisatie en de gesprekken te delen
  • gezamenlijk de lokale opgave van Vijfheerenlanden te benoemen
  • beleidsaanpassingen te benoemen, kansen voor innovaties en experimenten aan te wijzen, te veranderen werkwijzen te benoemen

Schrijven

In de zomermaanden worden de uitkomsten van de analyse en de gesprekken verwerkt en wordt de beleidsnotitie geschreven. Hierbij bepalen we ook welke organisatiestructuur het beste past bij de aanpak en welke verantwoordelijkheden en rollen daarin te onderkennen zijn voor wie. Zo nodig vinden er nadere gesprekken plaats met betrokken partijen. 

Besluitvorming

In de herfst vindt de formele besluitvorming over de integrale beleidsnotitie sociaal domein plaats. Naar verwachting vindt 12 december de definitieve besluitvorming plaats in de gemeenteraad. Wij kijken uit naar een inspirerend gezamenlijk proces en rekenen op uw inbreng.