De Wet verplichte GGZ in de gemeente Vijfheerenlanden

De wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) wordt op 1 januari 2020 vervangen door de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) en de wet Zorg en dwang.

Ruim 40 procent van de Nederlanders heeft ooit psychische klachten gehad. Meestal gaan mensen zelf op zoek naar passende zorg. Maar soms mag een behandelaar iemand ook onder dwang behandelen. De komende tijd gaat er wat veranderen. De wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) wordt op 1 januari 2020 vervangen door de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) en de wet Zorg en dwang.

De Wet verplichte GGZ (WvGGZ) regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. De wet Zorg en Dwang regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg of een onvrijwillige opname krijgen. 

In 2019 treft elke gemeente en ook de gemeente Vijfheerenlanden de voorbereidingen voor de invoering van deze wetten. We werken hierbij zoveel mogelijk samen in regionaal verband Lekstroom. Op die manier kunnen wij gezamenlijke afspraken maken met de regionale ketenpartners die in elke gemeente actief zijn. 
Voor de gemeente Vijfheerenlanden is het dan nog extra bijzonder omdat we met twee belangrijke GGZ partners samenwerken. In een deel van de gemeente is dat Yulius (Leerdam en Zederik) en in een ander deel (Vianen) is dat Altrecht GGZ. 
We overleggen met beide zorgaanbieders om de samenwerking ook bij de invoering van de nieuwe wetten vorm te geven. 

De nieuwe wetten hangen nauw samen met onderwerpen als beschermd wonen en de aanpak verward gedrag. De gemeente Vijfheerenlanden organiseert daarom op 14 november 2019 een bijeenkomst over deze onderwerpen voor verwijzers en organisaties die actief zijn in zorg, welzijn en wonen. 

Wet WvGGZ

De belangrijkste twee nieuwe termen in de WvGGZ zijn ‘crisismaatregel’ en ‘zorgmachtiging’. Een crisismaatregel wordt opgelegd door de burgemeester. Dit houdt in dat iemand per direct gedwongen kan worden om psychiatrische zorg te krijgen. Dit heet nu nog een IBS. De crisismaatregel is breder omdat met de nieuwe wet allerlei vormen van verplichte zorg kunnen worden opgelegd en niet alleen opname. Een crisismaatregel is aan de orde als er een ernstige situatie is waarbij niet op een zorgmachtiging kan worden gewacht. Een zorgmachtiging wordt opgelegd door de rechter. Dit houdt in dat iemand verplicht psychiatrische zorg ondergaat.

Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling kan worden gegeven. Uitgangspunt is dat de minst ingrijpende, gedwongen zorg gegeven wordt. Daarbij streven we naar een, zoveel mogelijk, ambulante behandeling. De aanname is dat als iemand thuis wordt behandeld, dit tot een grotere patiënttevredenheid leidt en dat het de participatie van de betrokkene in de maatschappij vergemakkelijkt: “Beter worden doe je thuis.”

Wilt u meer informatie over wat de Wet verplichte GGZ precies inhoudt, bekijk dan het voorlichtingsfilmpje dat vanuit de GGZ is gemaakt. Ook op de website van de VNG vindt u veel informatie. 

Wet Zorg en Dwang

Deze wet bevat ook een aantal nieuwe punten voor gemeenten:

  • De rol van de burgemeester 
    Als de burgemeester iemand een maatregel oplegt, dan moet hij die persoon de  mogelijkheid bieden om te worden gehoord.
  • Opvangen en doorgeleiden van meldingen 
    Iedereen moet zijn of haar zorgen over een inwoner bij de gemeente kunnen melden. De gemeente moet die melding ook onderzoeken en tijdig afhandelen. Dit meldpunt komt bij GGD Utrecht. 
  • Gewijzigde informatiedeling 
    Belangrijke partijen met wie de gemeente voor deze wet moet samenwerken en informatie mee moet delen zijn: GGZ, Openbaar Ministerie en politie. 

Voor informatie over de nieuwe wetten en hoe de gemeente Vijfheerenlanden hier aan werkt, kunt u contact opnemen met Tineke Bouchier of Joyce Laponder via 088 - 599 7000.
Voor de bijeenkomst op 14 november kunt u zich al aanmelden via T.Bouchier@vijheerenlanden.nl.