Wijzigingen Wmo per 1 januari 2020

Op 1 januari 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt hier lezen wat er gaat veranderen.

Op 1 januari 2020 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gewijzigd. U kunt in dit artikel lezen wat er is veranderd. Misschien zijn niet alle wijzigingen voor u van toepassing. Kijk dus goed welke onderwerpen voor u gelden.

Heeft u vragen over de wijzigingen? U kunt dan contact opnemen met het Sociaal Loket van de gemeente Vijfheerenlanden via sociaalloket@vijfheerenlanden.nl of via 0800 – 5016 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur).

Nieuw normenkader huishoudelijke ondersteuning 

Vanaf 1 januari 2020 werkt gemeente Vijfheerenlanden met een nieuwe methode om vast te stellen of én hoeveel huishoudelijke ondersteuning (HO) u krijgt. Ook wel het normenkader genoemd. Dit nieuwe normenkader betekent niet dat u automatisch meer of minder hulp in uw huishouden krijgt.

Het normenkader gaat uit van een gemiddelde situatie voor de tijd die nodig is voor een schoon en leefbaar huis. Een medewerker van het Sociaal Team kijkt samen met u op welk gebied u juist meer of minder tijd nodig heeft. Dit wordt opgenomen in uw persoonlijke ondersteuningsplan. In dit plan staat op hoeveel minuten hulp u recht heeft per 4 weken. U mag samen met de zorgaanbieder bepalen met welke activiteiten die tijd precies wordt ingevuld. 

Maakt u nu gebruik van HO? Dan neemt een medewerker van het Sociaal Team in 2020 contact met u op om een afspraak te maken bij u thuis.

U kunt hier meer lezen over het normenkader huishoudelijke ondersteuning.

Abonnementstarief Wmo-voorzieningen

Op 1 januari 2020 is de eigen bijdrage voor alle nieuwe aanvragen van Wmo-voorzieningen veranderd in een vast abonnementstarief. Dit abonnementstarief van €19,00 per maand is verplicht voor alle nieuwe aanvragen van Wmo-voorzieningen. Voor huishoudelijke ondersteuning en maatwerkbegeleiding was dit tarief er al. De eigen bijdrage geldt niet voor rolstoelen en collectief vervoer.

De meeste van de huidige Wmo-cliënten hebben meerdere maatwerkvoorzieningen. Dit heeft geen invloed op het abonnementstarief. Ook als u gebruik maakt van meerdere voorzieningen geldt de maandelijkse eigen bijdrage van €19,00 per gezin.

Maakt u gebruik van de collectieve ziektekostenverzekering, die de gemeente Vijfheerenlanden aanbiedt? Dan is het abonnementstarief te declareren.

Het abonnementstarief wordt geïnd door het CAK. Hier vindt u meer informatie van het CAK over het abonnementstarief.

Cliëntplan persoonsgebonden budget

Zorg wordt meestal gegeven als Zorg in Natura (ZIN). Dit betekent dat u zorg krijgt van aanbieders met wie de gemeente een contract heeft. Wilt u gebruik maken van een aanbieder waar de gemeente geen contract mee heeft? Dan bestaat er de mogelijkheid voor een persoonsgebonden budget (pgb). Een medewerker van het Sociaal Team beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt. 

Op 1 januari 2020 zijn de regels voor het aanvragen van een pgb veranderd. U bent verplicht om een cliëntplan op te stellen. In dit plan geeft u op basis van uw persoonlijke situatie aan wat voor u de beste zorg is. Ook geeft u aan hoe u de taken wilt gaan uitvoeren die bij een pgb horen. 

Wilt u een pgb aanvragen? Dan krijgt u van een Wmo-consulent een cliëntplan-formulier om in te vullen. Hierin staat ook extra informatie over het aanvragen van een pgb.

Wijziging huishoudelijke hulp toelage

Op 1 januari 2020 is de huishoudelijke hulp toelage (HHT) vervallen. Met de HHT kon huishoudelijke hulp worden ingekocht tegen een lager tarief.

De HHT was een tijdelijke regeling vanuit de Rijksoverheid. Gemeenten ontvingen hiervoor geld vanuit het Rijk. Sinds 1 januari 2017 is het Rijk gestopt met deze regeling. Gemeenten ontvangen sindsdien geen geld meer voor het inzetten van HHT.

Collectief vervoer

Het collectief vervoer (CVV) is een openbaar vervoersmiddel van deur tot deur. Kunt u door een blijvende beperking niet (meer) met het openbaar of eigen vervoer reizen? Dan kunt u mogelijk een pas krijgen waarmee u tegen een lager tarief kunt reizen. Dit is een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo en kunt u aanvragen via het Sociaal Loket van Vijfheerenlanden. Een medewerker van het Sociaal Team beoordeelt vervolgens of u recht heeft op deze voorziening. Deze voorziening is bedoeld voor sociaal recreatief vervoer. Bijvoorbeeld een bezoek aan familie, vrienden, de markt of de kapper.

Op 1 januari 2020 is het tarief voor CVV veranderd. Er geldt nu een zonetarief van €0,80 in de hele gemeente Vijfheerenlanden. Dit betekent dat de eigen ritbijdrage per zone van de Molenhopper (Leerdam en Zederik) is verhoogd naar €0,80. Voor de Regiotaxi (Vianen) blijft de eigen bijdrage per zone €0,80. Meer informatie over deze vervoersvoorziening vindt u op de websites van de Regiotaxi en de MolenHopper.

Let op: Het abonnementstarief voor Wmo-voorzieningen dat vanaf 1 januari 2020 ingaat, geldt niet voor collectief vervoer.

Beschermd Wonen

Op 1 januari 2020 heeft gemeente Utrecht de taken voor Beschermd Wonen overgenomen van gemeente Dordrecht. Dit gebeurt omdat gemeente Vijfheerenlanden sinds 1 januari 2019 bij provincie Utrecht hoort. Vanaf 1 januari 2020 voert gemeente Utrecht de herindicatie en nieuwe indicaties voor Beschermd Wonen uit voor cliënten in gemeente Vijfheerenlanden.

Wanneer uw indicatie voor Beschermd Wonen afloopt, dan neemt uw zorgaanbieder contact op met de gemeente Utrecht. Als u in aanmerking komt voor een herindicatie, dan regelt de zorgaanbieder dat voor u.