Subsidie aanvragen

De gemeente Vijfheerenlanden hanteert de bestaande algemene subsidieverordeningen (ASV) en de daarbij behorende beleidskaders en/of nadere regels van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik ook in de jaren 2019 en 2020. In deze periode wordt gewerkt aan één nieuwe ASV met de daarbij behorende kaders en regels. Het is de bedoeling dat deze nieuwe regelgeving in 2021 in werking treedt.

Gemeentelijke subsidies

In de gemeente Vijfheerenlanden zijn veel organisaties actief die activiteiten organiseren op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, sport  en recreatie. Omdat de gemeente deze activiteiten belangrijk vindt voor de inwoners, is hiervoor subsidie beschikbaar.

Soorten subsidies

Er zijn drie soorten subsidies:

  • Budgetsubsidie voor instellingen die een duidelijke bijdrage leveren aan de uitvoering van het gemeentelijk beleid en waarmee afspraken zijn gemaakt over de te leveren prestaties.
  • Activiteitensubsidie voor verenigingen voor de instandhouding van activiteiten die elk jaar worden aangeboden.

Activiteitensubsidie aanvragen

Controleer uw gegevens

Houd er rekening mee dat het voor een goede gang van zaken noodzakelijk is dat u de registratie van de gegevens van uw organisatie bij de Kamer van Koophandel actueel houdt. Wij verzoeken u dat regelmatig te controleren.

Beoordeling subsidieaanvraag

Bij de beoordeling van de subsidies is van belang dat de activiteiten passen in de doelstellingen van het beleidsterrein waarvoor subsidie wordt gevraagd. Daarnaast moeten er (voldoende) financiële middelen voor zijn opgenomen in de gemeentebegroting.