Subsidie aanvragen

In de fusiegemeente gemeente Vijfheerenlanden zijn veel inwoners en organisaties actief. Zij organiseren activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld zorg, welzijn, cultuur, sport en recreatie. Omdat de gemeente deze activiteiten belangrijk vindt is hiervoor subsidie beschikbaar.

In onze gemeente geldt de Algemene subsidieverordening (ASV) gemeente Vijfheerenlanden 2020. Deze verordening is op 16 juli 2020 door de gemeenteraad vastgesteld en vervangt de Algemene subsidieverordeningen van de voormalige gemeenten Vianen, Zederik en Leerdam. 

Er zijn ook nieuwe Nadere regels opgesteld. Deze regels beschrijven nog concreter de voorwaarden op verschillende terreinen om voor subsidie in aanmerking te komen. Er zijn nu Nadere regels voor budgetsubsidies Sociaal Domein.

De Beleidskaders en/of Nadere regels van de voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik gelden niet meer. 

Voor inwonersinitiatieven is begin 2019 een regeling vastgesteld (Nadere regels subsidies Inwonerinitiatieven). Die regeling blijft geldig onder de nieuwe Algemene Subsidieverordening gemeente Vijfheerenlanden 2020. 

Soorten subsidies

Er zijn drie soorten subsidies

  • Budgetsubsidie: Bedoeld voor instellingen die met beroepskrachten een duidelijke bijdrage leveren aan het realiseren van het gemeentelijk beleid en waarmee afspraken worden gemaakt over de te leveren prestaties.
  • Waarderingssubsidie: Bedoeld voor verenigingen. Deze subsidie is een waardering voor de activiteiten die zij elk jaar organiseren en hoeft geen directe relatie te hebben met de kosten van die activiteiten.
  • Subsidie voor Inwonersinitiatieven: Initiatieven vanuit de inwoners om hun leefomgeving te verbeteren. Dat kan gaan over het mooier maken van de openbare ruimte, maar ook sociale initiatieven voor kwetsbare inwoners vallen hier onder.

Subsidie aanvragen

Subsidie kunt u via deze website aanvragen. Hieronder leest u hoe u dat doet.

Aanvraagdatum en besluit

Zowel budgetsubsidies als waarderingssubsidies moeten tussen 1 juli en 1 september aangevraagd worden, in het jaar voorafgaand aan het jaar dat u de subsidie wilt gebruiken. Uiterlijk 31 december krijgt u bericht over de beslissing over uw aanvraag.

Voorbeeld:

U vraagt 13 augustus 2020 subsidie aan voor het (komende) jaar 2021. 
U krijgt 18 december 2020 bericht dat u de subsidie ontvangt en de hoogte van het subsidiebedrag. Of u krijgt bericht dat u de gevraagde subsidie niet ontvangt omdat de activiteiten niet passen bij de doelstellingen van de gemeente.

Inwonerinitiatieven kunnen het hele jaar aangevraagd worden.

Omdat er een nieuwe Algemene Subsidieverordening (ASV) is, geldt subsidiejaar 2021 als een overgangsjaar. U krijgt meer tijd om een aanvraag in te dienen. Dit betekent dat uw aanvraag voor 2021 uiterlijk 1 oktober 2020 ingediend  moet zijn (in plaats van uiterlijk 1 september).

Aanvragen budgetsubsidie Sociaal Domein

Sociaal Domein: betreft subsidies voor thema’s als jongeren, ouderen, mensen met een beperking, meedoen en ondersteuning

Het is belangrijk dat de activiteiten uit uw aanvraag passen bij de doelstellingen die de gemeente heeft vastgesteld op het sociaal domein. 
Die doelstellingen heeft de gemeente vastgelegd in de ‘Sociaal Maatschappelijke Agenda (SMA) 2020’, onder de opgaven meedoen, vitaliteit, voor jezelf zorgen en een leven lang ontwikkelen.

De Nadere regels voor budgetsubsidies Sociaal Domein 2020 geven u, in aanvulling op de ASV, informatie waaraan uw aanvraag moet voldoen zodat die goed aansluit bij de SMA.

Aanvragen budgetsubsidie Sociaal Domein

Aanvragen budgetsubsidie Sociaal Domein (eHerkenning)

Aanvragen waarderingssubsidie Sociaal Domein

Sociaal Domein: betreft subsidies voor thema’s als jongeren, ouderen, mensen met een beperking, meedoen en ondersteuning

Het is belangrijk dat de activiteiten uit uw aanvraag passen bij de doelstellingen die de gemeente heeft vastgesteld op het sociaal domein.

De Nadere regels voor waarderingssubsidies Sociaal Domein worden nog opgesteld. Zodra het college daar mee akkoord is, treft u hier de informatie aan. Net als de link om een waarderingssubsidie Sociaal Domein aan te vragen.

Aanvraag subsidie kunst en cultuur

De Nadere regels voor Kunst en cultuur zijn in november 2020 vastgesteld en geven u in aanvulling op de Algemene Subsidieverordening, informatie over de criteria waar uw aanvraag aan moet voldoen.

Nadere Regels Waarderingssubsidies Kunst & Cultuur 2020
Nadere Regels Budgetsubsidies Kunst & Cultuur 2020 

Het is belangrijk dat de activiteiten uit uw aanvraag passen bij de doelstellingen die de gemeente heeft vastgesteld voor Kunst en Cultuur.

Aanvraag subsidie toerisme en recreatie

De Nadere regels voor Toerisme en Recreatie worden in 2021 opgesteld. Zodra het college daar mee akkoord is, treft u hier de informatie aan.

Het is belangrijk dat de activiteiten uit uw aanvraag passen bij de doelstellingen die de gemeente heeft vastgesteld voor Recreatie en Toerisme.

Aanvraag inwonersinitiatief

Heeft u een idee waar meerdere bewoners plezier van hebben of aan mee kunnen doen? Of waar u een groep kwetsbare inwoners enorm mee helpt?

Laat het ons weten. Een van onze medewerkers kan uw plannen ook alvast van tevoren met u bespreken en u advies geven.

Kijk voor meer informatie op de pagina Inwonersinitiatief.