Vijfheerenlanden-Beraad 11 april 2018

Datum/Tijd
Datum: 11/04/2018
Tijd: 19:30 - 22:30


Dinsdag 11 april 2018, Raadszaal, Stadhuis

agenda VHL-Beraad 11 april 2018

 1. Opening en mededelingen
  Toelichting:
 • Het betreft hier de 14e openbare vergadering van het VHL-Beraad en de derde vergadering in 2018.
 • Alle raadsleden van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik zijn lid van het VHL-Beraad.
 • In elke vergadering van het VHL-Beraad is één vertegenwoordiger per fractie aanwezig.
 1. Vaststelling agenda voor de openbare vergadering van het Vijfheerenlanden-Beraad van
  11 april 2018
  Toelichting:
 • Deze openbare vergadering van het VHL-Beraad is voorbereid door de agendacommissie in haar vergadering van 27 maart 2018.
 • Het VHL-Beraad stelt de agenda voor de vergadering van 11 april 2018 definitief vast.
 1. Spreekrecht publiek
  Toelichting:
 • In het “Protocol voor de vergaderingen van het Vijfheerenlanden-Beraad is in punt 7 vastgelegd dat er in de vergaderingen van het Vijfheerenlanden-Beraad gelegenheid is voor het spreekrecht voor het publiek over aangelegenheden die het Vijfheerenlanden-Beraad betreffen. De spreektijd is vijf minuten per inspreker met een maximum van 30 minuten voor alle insprekers gezamenlijk.
 • Aanmelden voor het spreekrecht kan vooraf aan de vergadering bij de secretaris van het VHL-Beraad, K.I. (Krista) Goossens, telefoon 088 5997095, e-mail goossens@vijfheerenlanden.nl. 
 1. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van het VHL-Beraad van 13 maart 2018
  Toelichting:
 • In punt 10 van het “Protocol voor de vergaderingen van het Vijfheerenlanden-Beraad” is bepaald dat van de vergaderingen van het Vijfheerenlanden-Beraad een besluitenlijst wordt gemaakt met vermelding van stemverhoudingen, toezeggingen en actiepunten. De ambtelijk secretaris is verantwoordelijk voor de besluitenlijst, die in de eerstvolgende vergadering van het Vijfheerenlanden-Beraad wordt vastgesteld.
 • Bijgevoegd treft u de besluitenlijst van het VHL-Beraad van 13 maart 2018 aan (als bijlage bij deze besluitenlijst zit de presentatie die door de directie van de BVO is gehouden bij agendapunt 8 “De BVO op weg in 2018”.
 • Van deze vergadering is een audioverslag gemaakt dat terug te luisteren is op de website vianen.nl.

Bijlage:
4.1          Besluitenlijst openbare vergadering VHL-Beraad van 13 maart 2018.

Voorstel:
Tot vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van het Vijfheerenlanden-Beraad van 13 maart 2018 overgaan.

 1. Ingekomen stukken

Bij het opstellen van de agenda voor de vergadering het VHL-Beraad van 11 april 2018 waren er de volgende ingekomen stukken:

Aanschaf Raadsinformatiesysteem voor de gemeente Vijfheerenlanden io

 1. Voortgang in het wetgevingstraject herindeling Vijfheerenlanden
  Toelichting:
 • Vanuit de gezamenlijke collegevergadering wordt aan het VHL-Beraad mondeling informatie verstrekt over de voortgang in het wetgevingstraject herindeling Vijfheerenlanden.

Voorstel:

 • Mondelinge informatie over het wetgevingstraject herindeling Vijfheerenlanden voor kennisgeving aannemen.
 1. VHL-Beraad-voorstel: Afweging organisatie plustaken sociaal domein (met uitzondering van Participatiewet)

 Voorstel:

 1. Voor wat betreft de jeugdhulp:
 • De jeugdprofessionals zo dicht mogelijk bij de gemeente organiseren door middel van een dienstverleningsovereenkomst/subsidieverstrekking van de gemeente met de
  stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid en de zorginstelling in Utrecht.
 • Voor de tweedelijns voorzieningen jeugdhulp (inkoop en contractbeheer) samenwerken met de Lekstroomgemeenten en dit door middel van dienstverleningsovereenkomsten vormgeven.
 • Veilig Thuis onderbrengen bij de Stichting Samen Veilig Midden-Nederland en voor de gecertificeerde instellingen aansluiten bij het congruente samenwerkingsverband jeugdhulpregio Utrecht.
 1. De jeugdgezondheidszorg integraal beleggen bij de GGD regio Utrecht en bij elke lokale (plus)taak nader te bekijken wat de meest wenselijke situatie is.
 2. De leerplichtambtenaren zo dicht mogelijk bij de gemeente organiseren (in gemeentelijke dienst, dus in eigen beheer), Voor de leerplichtadministratie en de RMC-taken aansluiten bij de gezamenlijke vormgeving met de Lekstroomgemeenten via dienstverleningsovereenkomsten.
 3. Het Meldpunt zorg en overlast onderbrengen bij de GGD regio Utrecht.
 4. In overleg treden met de betrokken partners om tot afstemming te komen en overeenstemming te bereiken over de uitvoering van voorgaande besluiten.

Bijlagen:

7.0 VHL-Beraad-voorstel: Afweging organisatie plustaken sociaal domein (m.u.v. participatiewet)
7.1 Afwegingskader organisatie plustaken sociaal domein (m.u.v. participatiewet)
7.2 Afwegingskader Verbonden Partijen

Rondvraag

 1. Sluiting