Vijfheerenlanden-Beraad 13 maart 2018

Datum/Tijd
Datum: 13/03/2018
Tijd: 19:30 - 23:00


Dinsdag 13 maart 2018, Raadszaal, Stadhuis Vianen

agenda VHL-Beraad 180313
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda voor de openbare vergadering van het Vijfheerenlanden-Beraad van 13 maart 2018
3. Spreekrecht publiek
Toelichting:
Aanmelden voor het spreekrecht kan vooraf aan de vergadering bij de secretaris van het VHL-Beraad, K.I. (Krista) Goossens via 088 599 7095 of k.goossens@vijfheerenlanden.nl.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van het VHL-Beraad van 15 februari 2018
4.1 besluitenlijst VHL-Beraad 15 februari 2018
Hoe gaat het met de BVO?
5. Ingekomen stukken
5.0 verslag werkgroepoverleg Facilitair 29 november 2017
5.1 verslag werkgroepoverleg Facilitair 20 december 2017
5.2 verslag werkgroepoverleg Facilitair 18 januari 2017
5.3 brief college Leerdam dd 20 februari 2018 mbt aankoop pand ABN-AMRO
5.4.1 Raadsinformatiebrief VHL-Beraad – Koersdocument Regio AV
5.4.2 Visie strategische positie VHL in de regio
5.4.3 Aanbiedingsbrief Koersdocument regio AV
5.4.4 Adviesbrief aan Regio AV
5.4.5 Koersnotitie Grenzeloos samenwerken regio AV
5.5 Voorstel_van_wet
5.6 Verslag vaste commissie BZ
5.7 Uittredingskosten
6. Voortgang in het wetgevingstraject herindeling Vijfheerenlanden
7. VHL-Beraad-voorstel: Tijdelijke huisvesting gemeenteraad Vijfheerenlanden
7.0 VHL-Beraad-voorstel tijdelijk huisvesting raad
7.1 Huisvestingsplan raad Vijfheerenlanden
7.2 Opties raadzaal Vijfheerenlanden
8. VHL-Beraad-voorstel: Aanpassing Koersdocument Sociaal Domein Vijfheerenlanden
8.0 VHL-Beraad-voorstel koersdocument SD VHL
8.1 Aangepast Koersdocument Sociaal Domein
8.2 reactienota n.a.v. koersdocument SD VHL
9. VHL-Beraad-voorstel: Afwegingskader VTH-taken (vergunning, toezicht en handhaving)
9.0 VHL-Beraad-voorstel afwegingskader VTH-taken
9.1 Raadsvoorstel afwegingskader VTH-taken
9.2 Notitie afwegingskader VTH-taken
9.3 Bijlage 1 – Advies werkgroep VTH
9.4 Bijlage 2 Productielijst
9.5 Bijlage 3 – Zelfevaluatietool AV5
10. Rondvraag
11. Sluiting